شوش دانيال

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر شوش دانيال

احمدى على

احمدى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
داوودى معصومه

داوودى معصومه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خوزستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
عبدالخانى مريم

عبدالخانى مريم

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي خوزستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عيدانى احمد

عيدانى احمد

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
ديناروند

ديناروند

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
حاتمى كاكش

حاتمى كاكش

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
چهرازى

چهرازى

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
بدوى نژاديان

بدوى نژاديان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ديناروند

ديناروند

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رستگارى نيا

رستگارى نيا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
احمدى دوست

احمدى دوست

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
گلال زاده

گلال زاده

مهندسي برق|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صابونى

صابونى

مهندسي برق|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سيستانى

سيستانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
چاويده

چاويده

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
الهايى سحر

الهايى سحر

علوم ومهندسي اب|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اسد

اسد

مهندسي مکانيک|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عباسى زاده

عباسى زاده

مهندسي برق|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان / غير انتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خنيفر

خنيفر

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ال كثير

ال كثير

زيست شناسي گياهي|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی