شوش دانيال

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر شوش دانيال

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
احمدى على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 54
داوودى معصومه ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خوزستان / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 4سال کانونی 71
عبدالخانى مريم انسانی اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي خوزستان / فرهنگيان پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 1سال کانونی 26
عيدانى احمد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 59
ديناروند ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 54
حاتمى كاكش ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 3سال کانونی 61
چهرازى ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال کانونی 49
بدوى نژاديان تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 18
ديناروند ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 14
رستگارى نيا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 3سال کانونی 55
احمدى دوست ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 19
گلال زاده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 19
صابونى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 24
سيستانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 5سال کانونی 67
چاويده تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر-نيمسال اول / روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 3سال کانونی 41
الهايى سحر ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 23
اسد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 2سال کانونی 40
عباسى زاده ریاضی مهندسي برق|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان 2سال کانونی 16
خنيفر انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 19
ال كثير تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 42