بهبهان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بهبهان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
پورخنجر فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 83
راستى بهبهانى فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 43
بهادرى على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 52
عظيمى نيا راضيه تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 3سال کانونی 57
ذاكرى فاطمه تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 3سال کانونی 52
بهمئى نژاد يزدان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال کانونی 56
گل كار محمد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 33
مراديان حسام الدين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-بومي خوزستان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 6سال کانونی 93
نورافشان سيدعيسى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 62
گودرزى بهنام تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 32
طوافى زاده سحر ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 25
غلامحسين نژاد ندا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 64
عبدالسليمانلو متين ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خوزستان / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 2سال کانونی 31
زكى زاده نرجس انسانی علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 31
آصفى مهسا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 40
عباسى فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 57
شايانپور محمدحسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 8سال کانونی 125
موسوى زاده ديبا انسانی حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 36
پارسى على ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 5سال کانونی 94
مرادى بهنام ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خوزستان / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 2سال کانونی 8
نيك خلق نسترن تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 18
رضايى مزارعى سعيد زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 35
كارگربهبهانى زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 5سال کانونی 86
مبشرنژاد على ریاضی مهندسي برق|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 35
طباطبايى نژاد محمدعلى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 2سال کانونی 34
اولادعسكرى سارا تجربی پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 4سال کانونی 80
خدايارى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 23
مرتب زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 6سال کانونی 80
اسدى زارع انسانی حقوق|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 23
افشانى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 4سال کانونی 51
ابول زاده تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 3سال کانونی 50
شريعت زاده ریاضی ايمني صنعتي|دانشکده سلامت ايمني ومحيطزيست -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل دانشکده سلامت، ايمني و محيط زيست) 2سال کانونی 44
معرف ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 23
قاسمى افضل انسانی علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 10
كوه پيما تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 5سال کانونی 94
قاسم پور ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 48
مصفر انسانی مددکاري اجتماعي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 7
مختلف تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 3سال کانونی 59
تقى پور انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-بومي خوزستان / فرهنگيان پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز 2سال کانونی 33
مستوى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 2سال کانونی 41
محمدى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 5سال کانونی 79
حاجوى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 24
زحمتيان تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 40
كاظمى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
چگنى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول-بومي خوزستان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 38
صديقى پور ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 3سال کانونی 23
خيدان ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 14
روزبه انسانی علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 16
شهرويى انسانی حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) 1سال کانونی 10
معززيان ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 18
پرواز ریاضی حسابداري|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال کانونی 55
رحمانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 21
طيبى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 33
متفكر ریاضی اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز-بومي خوزستان / فرهنگيان پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز 2سال کانونی 19
رفيعى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 35
كاميار ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 38
رهبرى مهر تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 19
مشهور ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 37
مصفر هنر مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 16
متحير تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 40
متحير تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 38
بحرينى پور ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 35
چابك رو ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 25
كريمى زاده ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 4سال کانونی 60
ورشويى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 55
تقى نژاد ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 14
روشن تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 39
پاسبان تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز(محل تحصيل سپيدان) 3سال کانونی 53
رضايى مزارعى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 34
خاورى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 4سال کانونی 64
قوامى تجربی دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 34
موسوى صفت زبان زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 10
نادرپور تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-بومي خوزستان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 31
همت ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 13
جوكار تجربی اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي بهبهان / روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 2سال کانونی 16
معتمدى انسانی حقوق|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز 1سال کانونی 17
بلادى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 4سال کانونی 56
مبانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 18
آقاجرى تجربی اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 3سال کانونی 40
عبدى پور تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 5سال کانونی 53
گودرزى تجربی گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 57
امينى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 17
آيتى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 5سال کانونی 100
اسكافى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 3سال کانونی 51
بهرودى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 5سال کانونی 50
متفرج ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 3سال کانونی 41
نامجونيا تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 13
شجاعى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 9
دهدارى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 18
حسن ابوعلى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 45
دياله تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 5سال کانونی 68
بهزاد پور ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 11
شهريارى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 6سال کانونی 59
متفرج تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 52
بهمئى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 6
آزاد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 22
حميدى نيا تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 10
مشايخى تجربی زيست فناوري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
شهرويى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 14
مستطاب تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان / روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 2سال کانونی 20
شرائى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 45
محمدى مهر تجربی روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 4سال کانونی 64
آقاجرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 10
گلزاريان تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 5سال کانونی 82
محمدى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 33
امينى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي دزفول 3سال کانونی 33
شاگردى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 17
تجلى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 16
عبايى حسنى ریاضی مهندسي نفت|مرکزاموزش عالي لامرد / روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 3سال کانونی 33
شفيعى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 3سال کانونی 46
آريو انسانی تاريخ|دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 5
كوهگرد تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-بومي خوزستان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 59
دهملايى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 29
آذريان ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 16
گلكار تجربی بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 55
رازيان ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 30
صحرايى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 39
فوادى تجربی مامايي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 3سال کانونی 61
نجار پور تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 75
درويش ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 25
كرمى عباسى ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 1سال کانونی 11
آريو انسانی فلسفه|دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 5
خدرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 23
يزدانى مقدم تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 2سال کانونی 13
فرازمند تجربی اقتصادکشاورزي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 14
مزروع ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / / روزانه دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد 3سال کانونی 27
مراديان بهبهانى تجربی زيست شناسي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 9
روانبخش تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 30
هدايت نژاد ریاضی امار|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 25
دهدارى نژاد تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 32
درونه تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال کانونی 47
موسوى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 19
غلام حسين زاده ریاضی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي حافظ - شيراز 1سال کانونی 18
سينا تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 6سال کانونی 41
لولو تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 2سال کانونی 26
مدارى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-بومي خوزستان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 13
الهى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 50
پارسا تجربی حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 7سال کانونی 92
اميرنيا ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 3سال کانونی 50
طهماسبى نژاد تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 35
فردبابلى تجربی زيست شناسي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 15
زحمتكش تجربی زيست شناسي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 18
قناطير تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 29
رمضانى تجربی زيست شناسي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 17
عليپور تجربی زيست شناسي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 35
مرموزى تجربی علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شاهرود) 2سال کانونی 25
كرمى عباسى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 42
نوربخش تجربی علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 4سال کانونی 65
جعفرى تجربی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو - اصفهان 1سال کانونی 16
خاركن تجربی مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز 1سال کانونی 7
نژادى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 5
قنادى تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي آپادانا - شيراز 1سال کانونی 13
صالحى تجربی زيست شناسي دريا|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 16
قنبريان تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي اروندان - خرمشهر 3سال کانونی 42