فراشبند

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر فراشبند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
قاسمى على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 20
ذوالفقارلو انسانی حقوق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال از سوم دبيرستان 36
توانا انسانی حقوق|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 19
جوكار تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 67
كشاورز ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
ميرزائى انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 20
حسينى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 36
جعفرى انسانی حسابداري|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 38
خليلى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 36
نوروزى دژگاهى انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 15
يزدان پناه تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 2سال از سوم دبيرستان 24
خسروانى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 5سال از سوم راهنمايي 101
عيدى انسانی علوم سياسي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 19
برزگرلو كوهى تجربی مامايي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 2سال از سوم دبيرستان 42
پيرمراديان ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 11
قاسميان تجربی حسابداري|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 4سال از اول دبيرستان 71
رضايى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 58
نوشادى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 33
مهرابى كوهى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 9سال از چهارم دبستان 153
جوكار نوجينى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
مقتدرى راد تجربی بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 36
ياريان تجربی کتابداري درشاخه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 10
كاويانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 7سال از اول راهنمايي 134
مزارعى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه دانشگاه علوم پزشكي لارستان (محل تحصيل اوز) 1سال از چهارم دبيرستان 16
خالقى انسانی علوم قران وحديث|مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال از چهارم دبيرستان 18
پوراسمى جانى آبادى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
زارعى تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 3سال از دوم دبيرستان 39