خنج

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر خنج

حسنى پور حميدرضا

حسنى پور حميدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رستم پور جواد

رستم پور جواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
كشاورز على

كشاورز على

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي فارس / فرهنگيان

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شهريارى كيانوش

شهريارى كيانوش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مجيدى احسان

مجيدى احسان

مهندسي معماري|دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جوشن

جوشن

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جبارى مينا

جبارى مينا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
احمدپور

احمدپور

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
خردمند

خردمند

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
ابونجمى

ابونجمى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال اول / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آذرمهر

آذرمهر

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي لار / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شاهدوست

شاهدوست

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
افروشه

افروشه

مهندسي صنايع|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مقدس

مقدس

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
خوشبختى

خوشبختى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رزم آرا

رزم آرا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
راه پيما

راه پيما

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
معتمدى

معتمدى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
خلوتى

خلوتى

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدنيا

محمدنيا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خردمند ايگدر

خردمند ايگدر

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
امانى

امانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ملكى زاده

ملكى زاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي فارس / فرهنگيان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پورشمسى

پورشمسى

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-بومي فارس / فرهنگيان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دلاور

دلاور

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رهبر

رهبر

مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
روانبخش

روانبخش

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسدى به ريسى

اسدى به ريسى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی