خنج

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر خنج

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حسنى پور حميدرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 62
رستم پور جواد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 4سال کانونی 75
شهريارى كيانوش تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 4سال کانونی 48
مجيدى احسان ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 37
اسدى ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 18
جوشن ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 14
جبارى مينا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 35
احمدپور زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه جهرم / روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 9
خردمند انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 28
ابونجمى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال اول / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 22
آذرمهر ریاضی مهندسي برق|مرکزاموزش عالي لار / روزانه مرکز آموزش عالي لار 1سال کانونی 13
شاهدوست انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 6
افروشه ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم) 2سال کانونی 23
مقدس تجربی علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 4سال کانونی 69
خوشبختى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 2سال کانونی 14
رزم آرا تجربی گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 4سال کانونی 62
راه پيما تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 1سال کانونی 18
معتمدى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 9
خلوتى تجربی اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 2سال کانونی 26
محمدنيا تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 11
خردمند ايگدر تجربی بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه دانشگاه علوم پزشكي لارستان (محل تحصيل اوز) 3سال کانونی 40
امانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 12
محمدى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 28
دلاور تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه دانشگاه علوم پزشكي لارستان (محل تحصيل اوز) 2سال کانونی 18
رهبر ریاضی مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 16
روانبخش انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 1سال کانونی 13
محمدى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 14
اسدى به ريسى تجربی بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه دانشگاه علوم پزشكي لارستان (محل تحصيل اوز) 1سال کانونی 12