ني ريز

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر ني ريز

شاسوندقره قانى سمانه

شاسوندقره قانى سمانه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي فارس / فرهنگيان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
حكمفرما مهسا

حكمفرما مهسا

حقوق|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
بفرى زهرا

بفرى زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
علينقى

علينقى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زينل پور

زينل پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شاهسونى

شاهسونى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

مهندسي ايمني|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فايض

فايض

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اسماعيلى

اسماعيلى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
خداداده

خداداده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
معانى

معانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه فسا / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
خدادادگى

خدادادگى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
على مردانى

على مردانى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سجادزاده

سجادزاده

مهندسي معدن|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ايران منش

ايران منش

مديريت بازرگاني|دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی