لار

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر لار

عباسپور زهرا

عباسپور زهرا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
طاهرى معصومه

طاهرى معصومه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قهر آلود حسن

قهر آلود حسن

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه

4سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
دلخوش راد مهدى

دلخوش راد مهدى

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

ریاضی
عزيز پور امير

عزيز پور امير

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

هنر
يگانه ابوالفضل

يگانه ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بيژنى زهرا

بيژنى زهرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
ارنواز پريسا

ارنواز پريسا

مهندسي معماري|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
احرارى

احرارى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
واحد پور

واحد پور

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دانشمند

دانشمند

مهندسي شهرسازي|مرکزاموزش عالي لار / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

حسابداري|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
آزاد

آزاد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

مهندسي معماري|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ثابت ايمانى

ثابت ايمانى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حميدى

حميدى

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
درويش بيگى

درويش بيگى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی