لار

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر لار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عباسپور زهرا ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 43
طاهرى معصومه تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 45
قهر آلود حسن ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 91
دلخوش راد مهدى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 5سال کانونی 96
عزيز پور امير هنر طراحي صنعتي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 32
يگانه ابوالفضل تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 18
بيژنى زهرا زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 32
ارنواز پريسا ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 11
احرارى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال کانونی 18
واحد پور تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 18
دانشمند ریاضی مهندسي شهرسازي|مرکزاموزش عالي لار / روزانه مرکز آموزش عالي لار 1سال کانونی 9
رحيمى انسانی حسابداري|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 12
آزاد تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 67
كمالى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 24
ثابت ايمانى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 43
حميدى تجربی اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 1سال کانونی 14
درويش بيگى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 13