كازرون

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر كازرون

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
محمدى عليرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 38
راهنما محمد ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 45
زلفى ارشاد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 17
مرادى عصمت تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 39
كاظمى عليرضا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 39
خيابانى محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 32
مزارعى محمدنبى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 51
داودى عليرضا ریاضی مهندسي هوافضا|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 64
ميرزائى فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 4سال از اول دبيرستان 84
شفيع نژاد محمد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 50
دهقانى محمدعلى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 38
معتمدى محمدرضا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 45
رضائى فرد مجتبى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 45
زارع نغمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 41
زارع راضيه ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 13
فلاحتى مهلا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شيراز - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 27
شفيعى ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 26
بستانيان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 46
نظرى انسانی روانشناسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال از چهارم دبيرستان 24
مختارى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 42
آذريون ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 43
صالح پور تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 46
شهيدى يان ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 44
رسولى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 19
رنجبر تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 41
سعيد تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز(محل تحصيل سپيدان) 4سال از اول دبيرستان 57
جعفرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 22
ملك زاده ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 37
عباس زاده تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 80
معمارى انسانی روانشناسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال از چهارم دبيرستان 20
بهزادى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 35
حيدرى تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 20
احيايى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 6سال از دوم راهنمايي 100
شهبازى پور ریاضی فيزيک|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 34
زارع انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 24
كرمى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 6سال از دوم راهنمايي 95
پورفرضعلى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
سعيد تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 6سال از دوم راهنمايي 92
كوه گرد انسانی فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
داودى تجربی علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
والى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 24
رئيسى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 19
بازيار ریاضی مهندسي برق|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 13
قنبريان تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 38
اعتمادى مهرنجانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 29
هوشمنديان تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 46
صادق زاده تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 4سال از اول دبيرستان 56
زكى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 39
وحدانى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 16
رنجبر تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 2سال از سوم دبيرستان 43
خدادادى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 37
محجور تجربی مديريت امورگمرکي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 16
باغ زار ریاضی مهندسي دريا|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 22
ادهمى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 27
راسخى ریاضی امار|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 25
پيرو تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل داراب) 2سال از سوم دبيرستان 29
جلاليان زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / / روزانه دانشکده علوم انساني حضرت نرجس(س)_ويژه خواهران-رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 12
گلستانى ریاضی مهندسي دريا|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 12
اله وردى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 20
دهقان دهنوى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال از سوم دبيرستان 39
جوجانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 35
درويش پور ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 12
نصيرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال از سوم دبيرستان 43
شكرانه تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 16
نادرى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 42
حيدرى فرد تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال از سوم دبيرستان 35
بازيار ریاضی مهندسي برق|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال از چهارم دبيرستان 25
همايون پور تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
قاعدى فرد ریاضی مهندسي دريا|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 12
چرخ انداز تجربی روانشناسي|مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 2سال از سوم دبيرستان 36
قنبرزاده ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم) 1سال از چهارم دبيرستان 22
حسينى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 25
ارغوان ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم) 1سال از چهارم دبيرستان 20
گواه خواه انسانی فلسفه|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 32
حسينى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال از چهارم دبيرستان 24
عباسى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 17
حيدرى ریاضی مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي فيروزاباد / روزانه مركز اموزش عالي فيروزاباد 3سال از دوم دبيرستان 44
دهقانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 17
مسيح زاده ریاضی امار|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسينى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 43
مرحمتى زاده ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال از سوم دبيرستان 26
شعبانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|مرکزاموزش عالي استهبان / روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 2سال از سوم دبيرستان 32
خاكسبز ریاضی علوم مهندسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال از چهارم دبيرستان 22
بابايى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 21
احمدى ریاضی فيزيک|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 26
همتى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه دانشگاه علوم پزشكي لارستان (محل تحصيل اوز) 2سال از سوم دبيرستان 32
اسفندمز تجربی زيست شناسي|دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 2سال از سوم دبيرستان 21
قشقايى ریاضی علوم مهندسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال از چهارم دبيرستان 19
پورباقر تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال از دوم دبيرستان 55
نياكان تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 32
سهرابى ریاضی اقتصاد|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 3سال از دوم دبيرستان 36
عباسى تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال از چهارم دبيرستان 12
رضوى زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال از چهارم دبيرستان 12
اسفنديارى تجربی زمين شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال از سوم دبيرستان 39
دهقانى ریاضی فيزيک|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال از چهارم دبيرستان 17
فروردين ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال از چهارم دبيرستان 15
درتاج تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه ياسوج / نوبت دوم دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران) 1سال از چهارم دبيرستان 16
كاتبى تجربی شيمي محض|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
دلپسند تجربی مهندسي فضاي سبز|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 23