نظرآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر نظرآباد

اسدزاده حسين

اسدزاده حسين

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
رادپور محمدرضا

رادپور محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
بزرا على

بزرا على

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
معبريان عليرضا

معبريان عليرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محرابى مريم

محرابى مريم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

5سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
مفاخرى محمد

مفاخرى محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان البرز / فرهنگيان

9سال کانونی / 149 آزمون

زبان
نيازى ابوالفضل

نيازى ابوالفضل

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سلمان زاده امير

سلمان زاده امير

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
رنجبرزاده زينب

رنجبرزاده زينب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
قهرمانى مهرداد

قهرمانى مهرداد

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-بومي استان البرز / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
تقى زاده

تقى زاده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
گوهرى

گوهرى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
كوهدار

كوهدار

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان البرز / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
دهقانى محمد آبادى

دهقانى محمد آبادى

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
قنبرلو

قنبرلو

مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

زبان
حيدرآبادى

حيدرآبادى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
رضايى

رضايى

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-بومي استان البرز / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بك محمدپور

بك محمدپور

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شريفى

شريفى

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-بومي استان البرز / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بيرامى چومالو

بيرامى چومالو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
دايلر

دايلر

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
معدندار

معدندار

حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

شيمي محض|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان البرز / فرهنگيان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عربلو

عربلو

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
آزادفلاح

آزادفلاح

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
مشايخى

مشايخى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
آزادفلاح

آزادفلاح

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ساريچلو

ساريچلو

فيزيک|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پركان

پركان

مهندسي شيمي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رستمى پور

رستمى پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زينتى

زينتى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
كرملو

كرملو

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
اصل زارع

اصل زارع

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان البرز / فرهنگيان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فضلى

فضلى

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

9سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
مهدوى يگانه

مهدوى يگانه

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زعيم دار

زعيم دار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان البرز / فرهنگيان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
لشنى زند

لشنى زند

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نوفلاح

نوفلاح

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رزاقى پرشكوه

رزاقى پرشكوه

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
آزاده زعيم

آزاده زعيم

فلسفه|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فتوت

فتوت

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

حقوق|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين / غير انتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
دشتگرد

دشتگرد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
خان محمدى

خان محمدى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
خدابنده لو

خدابنده لو

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک / غير انتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
سرفلاح

سرفلاح

زيست شناسي|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ديدبان

ديدبان

زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

شيمي محض|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دهستانى

دهستانى

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
على جعفرى خاتونى

على جعفرى خاتونى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بيگدلى

بيگدلى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آفروشه

آفروشه

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شيخ حسينى

شيخ حسينى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي اوج -ابيک قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خواجه وند

خواجه وند

فلسفه وعرفان اسلامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی