نهبندان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر نهبندان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
بخشى سعيد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 50
بامرى انسانی حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 11
جمال زائى ریاضی مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 11
اردونى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 20
سمورى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 17
فكورى فر ریاضی مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
آخوندى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 11
زارعى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 12
جابرى پور ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 13
هاشم پور انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 18
پرنده هنر صنايع دستي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 10
رضاپور ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 24
اصفهانى تجربی زيست شناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 18
اردونى انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 6
تقوى ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 12
دوستى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 17
رحيمى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال کانونی 15
افغانيان نه انسانی علوم سياسي|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 13
اكبرى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 36
هاشم زئى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 27