نهبندان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر نهبندان

بخشى سعيد

بخشى سعيد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سنجرى مهناز

سنجرى مهناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رجائى على

رجائى على

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بامرى

بامرى

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رضائى

رضائى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جمال زائى

جمال زائى

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اردونى

اردونى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سجادنيا

سجادنيا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اردونى

اردونى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سمورى

سمورى

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فكورى فر

فكورى فر

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
آخوندى

آخوندى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مهندسي عمران|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جابرى پور

جابرى پور

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
هاشم پور

هاشم پور

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پرنده

پرنده

صنايع دستي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
رضاپور

رضاپور

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اصفهانى

اصفهانى

زيست شناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اردونى

اردونى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
سنجرى

سنجرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
تقوى

تقوى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
دوستى

دوستى

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مهندسي مکانيک|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
افغانيان نه

افغانيان نه

علوم سياسي|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
هاشم زئى

هاشم زئى

علوم کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی