سربيشه

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر سربيشه

حيدرى كوثر

حيدرى كوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
يزدانى مرضيه

يزدانى مرضيه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حسينى مرتضى

حسينى مرتضى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كلنگى خواه سربيشه حسن

كلنگى خواه سربيشه حسن

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
يعقوبى محمد

يعقوبى محمد

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
فدايى اميرمحمد

فدايى اميرمحمد

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نخعى اميد

نخعى اميد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سكندرى حسين

سكندرى حسين

روزنامه نگاري|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
موسوى سيده محدثه

موسوى سيده محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مهدى ابادى زهرا

مهدى ابادى زهرا

روانشناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خوشيده

خوشيده

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ميرى

ميرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سلمانى

سلمانى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ابراهيمى نيا

ابراهيمى نيا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نادى

نادى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دهقانى درح

دهقانى درح

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نظامدوست

نظامدوست

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مالدار

مالدار

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مديريت مالي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كوچى

كوچى

باستانشناسي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
همت پور

همت پور

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خداداديان بهلولى

خداداديان بهلولى

مهندسي مکانيک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اسداللهى

اسداللهى

علوم سياسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شيخى

شيخى

مديريت دولتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سالارى

سالارى

مديريت مالي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قربانى

قربانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
درويشى

درويشى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمودى دستجرد

محمودى دستجرد

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جمشيدى

جمشيدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مقيمى

مقيمى

مديريت دولتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دانشور

دانشور

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
دادار

دادار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آبخيزى

آبخيزى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
يعقوبى

يعقوبى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
براتى

براتى

علوم سياسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
شاه زهى

شاه زهى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
خسروى بيژائم

خسروى بيژائم

علوم سياسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
موسائى

موسائى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خدنگى

خدنگى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مزدورى زاده

مزدورى زاده

جغرافيا|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خالدارى سربيشه

خالدارى سربيشه

مديريت صنعتي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
استانستى

استانستى

جغرافيا|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
فنودى

فنودى

جغرافيا|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
يزدانى شواكند

يزدانى شواكند

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نادى

نادى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی