بيرجند

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بيرجند


حسينى فاطمه سادات

حسينى فاطمه سادات

زبان ايتاليايي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
سورگى

سورگى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

زبان
هرمزى

هرمزى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
بيكى

بيكى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

زبان
نخلى فريز

نخلى فريز

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان