گلوگاه

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر گلوگاه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
امير خانلو امير حسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 6سال کانونی 111
خواجوى سجاد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 5سال کانونی 93
ملك محمودى روح انگيز تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 45
ربانى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 4سال کانونی 72
عسكرى انسانی تاريخ|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 12
محمودى گلوگاهى تجربی پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / ظرفيت مازاد دانشكده علوم پزشكي آبادان 5سال کانونی 92
يخكشى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 12
احسانى تيرتاشى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 14