بندپي

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بندپي

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اردشيرى زواردهى معصومه انسانی حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال کانونی 49
ملاتبارلهى حميدررضا انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 8
مليجى فريبا ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 10
آقاجان تبار بزرودى عرفان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 55
گرگانى فيروزجايى رضا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 46
مهرعلى تبار فيروزجايى الهه انسانی حقوق|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 32
شفيعى زاد مائده انسانی حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 22
ملك تبار مائده انسانی علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 40
داداش زاده خوشرودى انسانی روانشناسي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 3سال کانونی 20
آقاجان زاده خرمى على انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي مازندران / فرهنگيان پرديس دکتر شريعتي - ساري 2سال کانونی 45
كبودتبار حسين ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 26
داغمه چى حامد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي مازندران / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 3سال کانونی 52
نوروزى عاليزمينى تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-بومي مازندران / فرهنگيان پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري 3سال کانونی 43
حاجى بابايى انسانی حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 22
رفيع زاده انسانی حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 15
آقاجانى افغان ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
داداش زاده خوشرودپى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 10
شاهمردانى فيروزجايى ریاضی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي مازندران / فرهنگيان پرديس دکتر شريعتي - ساري 3سال کانونی 57
محمدزاده كامى ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 24
گلچوب فيروزجايى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 21
ملانياملكشاه انسانی علوم سياسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
محسناتبار فيروزجايى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 2سال کانونی 42
آقابزرگى بائى ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 39
ابراهيم پور تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 3سال کانونی 49
كريم زاده بائى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 18
اسدزاده سنگرودى انسانی جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23