بندپي

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بندپي

اردشيرى زواردهى معصومه

اردشيرى زواردهى معصومه

حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
ملاتبارلهى حميدررضا

ملاتبارلهى حميدررضا

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مليجى فريبا

مليجى فريبا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
آقاجان تبار بزرودى عرفان

آقاجان تبار بزرودى عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
گرگانى فيروزجايى رضا

گرگانى فيروزجايى رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مهرعلى تبار فيروزجايى الهه

مهرعلى تبار فيروزجايى الهه

حقوق|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
شفيعى زاد مائده

شفيعى زاد مائده

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ملك تبار مائده

ملك تبار مائده

علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
داداش زاده خوشرودى

داداش زاده خوشرودى

روانشناسي|دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
آقاجان زاده خرمى على

آقاجان زاده خرمى على

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي مازندران / فرهنگيان

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
كبودتبار حسين

كبودتبار حسين

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
داغمه چى حامد

داغمه چى حامد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي مازندران / فرهنگيان

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
نوروزى عاليزمينى

نوروزى عاليزمينى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-بومي مازندران / فرهنگيان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حاجى بابايى

حاجى بابايى

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رفيع زاده

رفيع زاده

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
آقاجانى افغان

آقاجانى افغان

مهندسي معماري|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
داداش زاده خوشرودپى

داداش زاده خوشرودپى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
شاهمردانى فيروزجايى

شاهمردانى فيروزجايى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي مازندران / فرهنگيان

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
محمدزاده كامى

محمدزاده كامى

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
گلچوب فيروزجايى

گلچوب فيروزجايى

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ملانياملكشاه

ملانياملكشاه

علوم سياسي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محسناتبار فيروزجايى

محسناتبار فيروزجايى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آقابزرگى بائى

آقابزرگى بائى

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ابراهيم پور

ابراهيم پور

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
كريم زاده بائى

كريم زاده بائى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسدزاده سنگرودى

اسدزاده سنگرودى

جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی