بهنمير

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بهنمير

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نوروزيان عزيزى محمد ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 25
حبيب الهى بهنميرى فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 86
محمدپور روشن مبينا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 54
محمدنيا زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال کانونی 49
ولى نتاج بهنميرى انسانی روانشناسي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 2سال کانونی 42
فتح تبار فيروزجاه انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 33
قربانى عربى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
زارع بهنميرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 45
حسين نيا انسانی علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 28
حاجى پور سارزى انسانی مطالعات خانواده|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 43
جهانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 1سال کانونی 17
حمزه زاده عزيزى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 39
ذكرياپور بهنميرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال کانونی 49
حبيب نژاد روشن تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 34
سليمانيان بهنميرى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 60
اسماعيليان بهنميرى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 4سال کانونی 68
شيردست بهنميرى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 43
شعبان نيامنصور تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
هاديان بهنميرى ریاضی فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال کانونی 58
كاملى انسانی مردم شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
حاجى پور بهنميرى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال کانونی 79
شيردل ميستانى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران - بابل 1سال کانونی 20
فيروزپور بندپى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال کانونی 42
ملاآقائيان بهنميرى تجربی بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال کانونی 43
على زاده تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / نوبت دوم دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 14
محمدپور بهنميرى تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي رحمان - رامسر 1سال کانونی 8
تيرگريان تجربی حسابداري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 22
گرجيان عربى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سنا - ساري 3سال کانونی 47