فريدون كنار

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر فريدون كنار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
همايونى على اكبر تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 7سال کانونی 98
غلامى محمدباقر انسانی حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 30
روحانى فاطمه انسانی حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 6سال کانونی 122
جبارى اميرى زهرا هنر صنايع دستي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 13
بابكى عليرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 47
غنى زاده بيدختى آرمان انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي مازندران / فرهنگيان پرديس دکتر شريعتي - ساري 1سال کانونی 17
محسنى محمدجواد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي مازندران / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 3سال کانونی 43
زارع مهدى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 32
اكبرى مائده ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 54
خليلى انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي مازندران / فرهنگيان پرديس دکتر شريعتي - ساري 2سال کانونی 37
عنايت پور تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 1سال کانونی 20
پناهيان انسانی روابطعمومي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 39
امامى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 41
عفتى انسانی روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 10
اسماعيلى كنارى ریاضی مهندسي ماشين الات دريايي|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل مازندران) 1سال کانونی 13
اخوان انسانی حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 57
محسنى كلاگر تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 4سال کانونی 66
بالو تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 40
نانواكنارى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 34
فضلى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 7
پورخليل ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 45
صديقى انسانی حقوق|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 27
حسينى لاريمى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
قلى پور ریاضی مهندسي برق|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 3سال کانونی 31
احمدى آسور تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 58
شفيع كنارى ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
داداش نژاد سوته انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
كريمى اسبوئى انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
اسماعيل پور شهاب الدينى انسانی حقوق|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 21
حسينى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 54
حسينى لاريمى انسانی حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 16
آقالرى فرمى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 35
عليزاده تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 9سال کانونی 169
ميرانى كنارى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 17
رمضانى زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 5سال کانونی 79
قربانى انسانی علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
خليلى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 12
اسفنديار ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 37
آزادى كنارى تجربی روانشناسي|دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 13
قربان نيا سوته ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال کانونی 46
باقرى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
اسفنديار ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 18
رشيدى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
شيرزاد انسانی علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
جليلى كنارى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 17
حيدرى انسانی روانشناسي|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 21
درزى كنارى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران - بابل 2سال کانونی 33
عباسى كلان انسانی مردم شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال کانونی 6
زاهدى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه دامغان / نوبت دوم دانشگاه دامغان 1سال کانونی 17
راعى بندپى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 3سال کانونی 34
بهزادى كنارى انسانی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي راه دانش - بابل 2سال کانونی 33
كريمى كنارى تجربی زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 6سال کانونی 101
عظيمى سوته تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت 1سال کانونی 5
هاديان مهلبانى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 20
رودبارى تجربی روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 1سال کانونی 22
حق پناه تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 3سال کانونی 50
باقرى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
سيفائى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 20
طاهرى اميرى تجربی حسابداري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 3سال کانونی 36
على زاده تجربی حسابداري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 10
نيك زاد انسانی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امل / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي آمل 1سال کانونی 6
ربيعى كنارى تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي راه دانش - بابل 1سال کانونی 20
نيك پى كنارى تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امل / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي آمل 2سال کانونی 27
قادرى انارمرزى تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي راه دانش - بابل 2سال کانونی 16
كبيرى كنارى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سنا - ساري 1سال کانونی 13