عباس آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر عباس آباد

متين پور كوثر

متين پور كوثر

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
عبدالهى لاشكى آرش

عبدالهى لاشكى آرش

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
شكيبا عامر

شكيبا عامر

مهندسي مکانيک|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

6سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
زرودى نرگس

زرودى نرگس

مهندسي شهرسازي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مهديان طاهره

مهديان طاهره

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراصفهان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
خانه كشى

خانه كشى

حقوق|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
مختارى نژاد

مختارى نژاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
گليج

گليج

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرهادى

فرهادى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
جارى

جارى

روانشناسي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فاطمى

فاطمى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فرشادى

فرشادى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسين طهرانى

حسين طهرانى

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
اقرارى حور

اقرارى حور

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
خان بابائى لياولى

خان بابائى لياولى

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
رحمتى نيا

رحمتى نيا

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
درويش

درويش

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمودى نيا

محمودى نيا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صالحى بالسينى

صالحى بالسينى

فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شيخ احمدى

شيخ احمدى

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
خدايارسقاواز

خدايارسقاواز

مهندسي عمران|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شهردمى

شهردمى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على رحيمى

على رحيمى

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عاشورزاده فلاح

عاشورزاده فلاح

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
اميرزاده

اميرزاده

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شيخى سقاواز

شيخى سقاواز

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
بهارچتنى

بهارچتنى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

7سال کانونی / 136 آزمون

تجربی
مقدم

مقدم

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شهرودبارى

شهرودبارى

مهندسي صنايع|دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسينى لرگانى

حسينى لرگانى

مديريت دولتي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسمعيل مقدم

اسمعيل مقدم

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مقنيان ممقانى

مقنيان ممقانى

فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ابوالحسنى

ابوالحسنى

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طرزى

طرزى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يعقوبى نژاد

يعقوبى نژاد

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مديرى فرد

مديرى فرد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي نيکان -تاکستان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی