نور

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر نور

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رستمى اميرعلى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 79
ميرزائى سقزچى على ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 47
آزرم سا حسناسادات ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
راعى مرتضى انسانی حقوق|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 24
نورى شيرازى رضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 4سال از اول دبيرستان 84
حسينى كالج سيدمصطفى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال از اول دبيرستان 71
حبيبى فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 62
متولى حسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال از اول دبيرستان 65
ملكى ابولفضل تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 72
ابراهيمى محمد انسانی حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال از اول دبيرستان 52
كنعانى فائزه انسانی حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 15
اسلامى بلده شايان تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال از دوم دبيرستان 54
علائى اميررضا انسانی حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 25
خواجه صالحانى حسين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 24
حسينى سيدرضا انسانی حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 28
فياضى مهسا انسانی حقوق|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 23
پاشا فاطمه انسانی حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 5سال از سوم راهنمايي 101
خواجوندسريوى انسانی حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 18
رحمانى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 65
رحمانى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال از سوم دبيرستان 22
اباذريان انسانی مددکاري اجتماعي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال از دوم دبيرستان 50
احدى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال از سوم دبيرستان 18
حبيبى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 14
حسينى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 21
يوسفى تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 64
ترك صلاح الدين كلا انسانی روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 37
بالى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال از چهارم دبيرستان 14
يوسفيان انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 29
هاشمى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 7سال از اول راهنمايي 69
ابراهيمى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 28
شهابى تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 4سال از اول دبيرستان 73
صادقى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 32
صديقى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 37
نصيرى انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 16
صديقى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 37
غفارى ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 33
رمضانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 6سال از دوم راهنمايي 89
دهقان تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 47
قلى زاده تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 6سال از دوم راهنمايي 94
جلينى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 29
تارى انسانی علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 41
بازيار انسانی حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 2سال از سوم دبيرستان 31
سليمى ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 49
ميرزا آقائيان اميرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال از سوم دبيرستان 20
هدايتى زاده ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال از دوم دبيرستان 51
علاء ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال از سوم دبيرستان 20
كوزه گر كالجى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال از چهارم دبيرستان 21
گرجى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل داراب) 2سال از سوم دبيرستان 18
فلاحتى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال از اول دبيرستان 59
ترخان پور ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال از چهارم دبيرستان 21
ديوسالار ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال از سوم دبيرستان 33
اسلامى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
اكبرنيا ریاضی اقتصادکشاورزي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 12
نوروزى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 37
صادقى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال از چهارم دبيرستان 20
فلاح خرسند تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال از دوم دبيرستان 26
خطيب انسانی باستان شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 3سال از دوم دبيرستان 47
رنجبر تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 42
قائمى ریاضی امار|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 16
قاسمى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال از سوم دبيرستان 19
رضائيان ریاضی امار|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 14
عباسى تجربی شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 31
مقصودنيا تجربی بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال از سوم دبيرستان 17
حسينى تجربی مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 47
رضائى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 11
ابراهيمى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 5سال از سوم راهنمايي 68
لورايى تجربی زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال از دوم دبيرستان 39