بابلسر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بابلسر

اسدى محمد جواد

اسدى محمد جواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
بقايى شيوا غزاله

بقايى شيوا غزاله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
يزدانى چراتى اميرحسين

يزدانى چراتى اميرحسين

مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نهاوندى ژاله

نهاوندى ژاله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نفط كشان سيده نارگل

نفط كشان سيده نارگل

حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آقاجانى گاوزنى پارسا

آقاجانى گاوزنى پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده فاطمه

اسماعيل زاده فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي مازندران / فرهنگيان

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
اميدبخش زهرا

اميدبخش زهرا

روانشناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
گل پور عربى اميرحسين

گل پور عربى اميرحسين

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
احمدى آسور حسين

احمدى آسور حسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خليل نژاد كردى سوگند

خليل نژاد كردى سوگند

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حسين زاده كاشى سيده فاطمه

حسين زاده كاشى سيده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
گارگر سميرا

گارگر سميرا

حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زراعتكار خورشيدى مهدى

زراعتكار خورشيدى مهدى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
پهلوانى فوكلائى فاطمه

پهلوانى فوكلائى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سرمدى محمدجواد

سرمدى محمدجواد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
شكوهمند فرهان

شكوهمند فرهان

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
اصغريان محمد

اصغريان محمد

مهندسي معماري|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسين زاده سحر

حسين زاده سحر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
احمدنژاد ميرى مريم

احمدنژاد ميرى مريم

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
نجفى معلم

نجفى معلم

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
اسداله پور

اسداله پور

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فهيمى

فهيمى

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
سفيدگر

سفيدگر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مولائى مهر

مولائى مهر

نقاشي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
آقاميرى عربى

آقاميرى عربى

علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسن پور باقرى

حسن پور باقرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-بومي مازندران / فرهنگيان

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
جلودار

جلودار

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
بختيارى

بختيارى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

زبان
شيردست بهنميرى

شيردست بهنميرى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

زبان
احمدى

احمدى

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
پهلوان فوكلائى

پهلوان فوكلائى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
يزدانى چراتى

يزدانى چراتى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

4سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
آزادنيا

آزادنيا

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
يوسف نژاد

يوسف نژاد

مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

5سال کانونی / 110 آزمون

ریاضی
كريم تبار بالا نقيبى

كريم تبار بالا نقيبى

مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ميرزاپور خردمردى

ميرزاپور خردمردى

مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
حسن پور

حسن پور

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
ديواندرى

ديواندرى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
يونسى

يونسى

مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
پوراسداله احمدى

پوراسداله احمدى

علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
ميرباقرى

ميرباقرى

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
احمدنژاد بهنميرى

احمدنژاد بهنميرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رامش

رامش

مهندسي معماري|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
دانشى

دانشى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

5سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
پوربابا احمدى

پوربابا احمدى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
جهانى

جهانى

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
نجاتى لاريمى

نجاتى لاريمى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
گل پور

گل پور

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عليجان تبار بابلى

عليجان تبار بابلى

علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
موسوى نژاد

موسوى نژاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شجاعى چراتى

شجاعى چراتى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
على اصغرى

على اصغرى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اميرى فرح آبادى

اميرى فرح آبادى

مهندسي معماري|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نجف پور آميجى

نجف پور آميجى

فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عبدى ديو كلائى

عبدى ديو كلائى

زبان روسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
محمديان

محمديان

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حمزه نتاج بهنميرى

حمزه نتاج بهنميرى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
قنبرزاده سماكوش

قنبرزاده سماكوش

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ذبيحيان عربى

ذبيحيان عربى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محسنى

محسنى

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زاهدى

زاهدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
يونسى

يونسى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جهانى بهنميرى

جهانى بهنميرى

مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نادرى

نادرى

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
گيلانى شيروان

گيلانى شيروان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسن نيا كلائى

حسن نيا كلائى

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كريميان بهنميرى

كريميان بهنميرى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
يزدان شناس

يزدان شناس

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رجبيان

رجبيان

مهندسي عمران|دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
آزادنيا

آزادنيا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
توكلى

توكلى

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رمضانى خرم آبادى

رمضانى خرم آبادى

مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سرحدى

سرحدى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شيرازى

شيرازى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غير انتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدپور

محمدپور

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على زاده دوغيكلا

على زاده دوغيكلا

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پور حاجى

پور حاجى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خونمرى

خونمرى

دامپزشکي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آقاجانى كاسگرى

آقاجانى كاسگرى

فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شريج ويسرى

شريج ويسرى

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
طاهايى

طاهايى

امار|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جعفرنتاج

جعفرنتاج

زيست شناسي|دانشگاه دامغان / روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
احمدى ملا يوسفى

احمدى ملا يوسفى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
روح الهى

روح الهى

اقيانوس شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی