رامسر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر رامسر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اكبرى فاطمه انسانی حقوق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 6سال از دوم راهنمايي 76
على نژاد مهسا ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 61
فهيمى عليرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 18
آياتى مطهره انسانی روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
تقوايى هديه انسانی حقوق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 36
نصيرى اوانكى پارسا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 5سال از سوم راهنمايي 74
موسوى سجاد سيدمصطفى انسانی حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 15
زبرجد حسين ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 5سال از سوم راهنمايي 74
سليم پور فريما انسانی حقوق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 31
ساجدى حسينى دانيال ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 2سال از سوم دبيرستان 34
سلمليان يوسف ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 21
رضامحتشم نازنين انسانی حقوق|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 22
نحوى اطلس تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 10سال از سوم دبستان 98
كريمى نرگس تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
مهدى زاده تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال از دوم دبيرستان 48
طالش مصطفى ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 4سال از اول دبيرستان 67
كميلى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 23
شعبان ايزكيان انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 34
جنت فريدونى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال از سوم دبيرستان 39
خلج ا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 54
فلكى مقدم ریاضی مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 31
برزگرمرادى ریاضی حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 23
براتى زاده انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 15
فتوك كيانى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال از سوم دبيرستان 29
طالبى هنر هنرهاي صناعي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال از چهارم دبيرستان 16
فرزادى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
بارتش تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
اسحقى پور ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 13
كرد باقرى انسانی حسابداري|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 2سال از سوم دبيرستان 38
طالش ديلمانى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 2سال از سوم دبيرستان 16
رحيم نورى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 17
امين انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 22
پاكزاد تجربی گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 63
ديلمانيان تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 1سال از چهارم دبيرستان 15
ابوالقاسمى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال از سوم دبيرستان 36
اكرانژاد تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 10سال از سوم دبستان 141
شيخ حسينيان تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 3سال از دوم دبيرستان 38
طالش چورتى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال از دوم دبيرستان 32
برنده ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 15
گل محمدى تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 18
قاسمى جير دهى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 35
رادمقدم ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 5سال از سوم راهنمايي 81
قربان مشائى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 50
هاشمى جيردهى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 14
فتوك كيانى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 27
حسن نژاد تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 2سال از سوم دبيرستان 34
فضل كريمى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 34
رستم زاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 27
نظمى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 50
رضائى انسانی جغرافيا|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 19
جنت فريدونى انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 22
مسعودى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 30
كاظمى تجربی اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 3سال از دوم دبيرستان 19
خلعتبرى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 17
اشكوركيائى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 25
تقى پورجيردهى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 20
باقرى پور تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 31
الهيان ریاضی فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 20
صابرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 11
نارنج صالحى ریاضی فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 16
يونسى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 30
غلام احمدى تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 46
كردرستمى تجربی اقتصادکشاورزي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 24