چالوس

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر چالوس

اكبرى دادامحله كسرى

اكبرى دادامحله كسرى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
پورعلى بازارده كوثر

پورعلى بازارده كوثر

روانشناسي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
محمودى صابر

محمودى صابر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فرجى پول خشايار

فرجى پول خشايار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

8سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
پوركلهر زهرا

پوركلهر زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-بومي مازندران / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
الغوثى ميلاد

الغوثى ميلاد

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
پرتوى رضا

پرتوى رضا

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
پسندى آرامش

پسندى آرامش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-بومي مازندران / فرهنگيان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
هرسيج ثانى زهرا

هرسيج ثانى زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ميرزاحسينى سيده فاطمه

ميرزاحسينى سيده فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-بومي مازندران / فرهنگيان

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
خدابخش زهرا

خدابخش زهرا

ايمني صنعتي|دانشکده سلامت ايمني ومحيطزيست -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ملائى كندلوسى عليرضا

ملائى كندلوسى عليرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سليمانى پور اميرحسين

سليمانى پور اميرحسين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بهنام اميرمحمد

بهنام اميرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
منصورلكورج فوژان

منصورلكورج فوژان

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مقبلى اميرپارسا

مقبلى اميرپارسا

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
لطيفى مهلا

لطيفى مهلا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خدابخش

خدابخش

مهندسي مکانيک|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ردائى

ردائى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
گرمانى نژاد

گرمانى نژاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دليرناترى

دليرناترى

مهندسي برق|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
جهاندارلاشكى

جهاندارلاشكى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ساعى اومالى

ساعى اومالى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-بومي مازندران / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بائى لاشك

بائى لاشك

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سبزوارى

سبزوارى

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
كياكجورى

كياكجورى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
گيل زرودى

گيل زرودى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-بومي مازندران / فرهنگيان

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مجلج

مجلج

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
كاظمى فرد

كاظمى فرد

مهندسي معماري|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پيكانى لشكنارى

پيكانى لشكنارى

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
باقرى

باقرى

دامپزشکي|دانشگاه تهران / نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شمس ناترى

شمس ناترى

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نيرى پسند

نيرى پسند

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
شيروانى

شيروانى

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
شعبانى ليجائى

شعبانى ليجائى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بانج شفيعى

بانج شفيعى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

زبان
خزائى پول

خزائى پول

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رضوى زاده

رضوى زاده

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
داودپور

داودپور

فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
كوچكى

كوچكى

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
ايزدى

ايزدى

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فقيه عبداللهى

فقيه عبداللهى

حقوق|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صفرى ثابت

صفرى ثابت

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

8سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شيرگير

شيرگير

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رضازاده رحيم آبادى

رضازاده رحيم آبادى

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ويس محمد

ويس محمد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فقيه على آبادى

فقيه على آبادى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-بومي مازندران / فرهنگيان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
شمس ناترى

شمس ناترى

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سلطان رضائى

سلطان رضائى

مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گنبد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

زبان
نعيمايى عالى

نعيمايى عالى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ديلم صالحى

ديلم صالحى

روانشناسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عبدالله بيگى

عبدالله بيگى

مهندسي مکانيک|دانشگاه تفرش / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پورديان

پورديان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حق ورديان

حق ورديان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بهارى اشكلك

بهارى اشكلك

مهندسي شهرسازي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
توير سيارى

توير سيارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خواجوند جعفرى

خواجوند جعفرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
اسحاقى خيرودكنار

اسحاقى خيرودكنار

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
انگورج تقوى

انگورج تقوى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

5سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خيرى

خيرى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه نيشابور / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
نورشاد

نورشاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كلارى رمضانى

كلارى رمضانى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كيهانى

كيهانى

مهندسي برق|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اكبرپور

اكبرپور

باستان شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
غريب اطاق سرائى

غريب اطاق سرائى

علوم قران وحديث|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
انصارى كجورى

انصارى كجورى

مهندسي برق|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خواجه معصوم

خواجه معصوم

زبان وادبيات عربي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
زاهدفردشيشه گورابى

زاهدفردشيشه گورابى

مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عاشورى زاده

عاشورى زاده

مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نيك صفت رودسرى

نيك صفت رودسرى

شيمي محض|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صادقى لاكلايه

صادقى لاكلايه

جهانگردي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جهاندارفر

جهاندارفر

حسابداري|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عبدى قهفرخى

عبدى قهفرخى

فيزيک مهندسي|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فرمانى

فرمانى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ميرفتحى بازكيانى

ميرفتحى بازكيانى

مديريت بيمه|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كلانى

كلانى

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي مازندران / فرهنگيان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
لهراسبى

لهراسبى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ازوجى

ازوجى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اصانلو

اصانلو

شيمي محض|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كيالاشكى

كيالاشكى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر / غير انتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شمس ناترى

شمس ناترى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گنبد / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آهنگربهان

آهنگربهان

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خداپرست

خداپرست

مهندسي علوم دامي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی