چالوس

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر چالوس

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اكبرى دادامحله كسرى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال از سوم راهنمايي 72
پورعلى بازارده كوثر انسانی روانشناسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
محمودى صابر تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال از دوم دبيرستان 62
فرجى پول خشايار تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 8سال از پنجم دبستان 121
الغوثى ميلاد ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 56
هرسيج ثانى زهرا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 29
سليمانى پور اميرحسين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 40
بهنام اميرمحمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 27
مقبلى اميرپارسا ریاضی مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
ردائى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال از سوم دبيرستان 35
گرمانى نژاد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال از چهارم دبيرستان 17
دليرناترى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 33
جهاندارلاشكى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 62
مجلج انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 32
پيكانى لشكنارى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 14
باقرى تجربی دامپزشکي|دانشگاه تهران / نوبت دوم دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 29
نيرى پسند ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال از دوم دبيرستان 34
شيروانى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 34
شعبانى ليجائى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
بانج شفيعى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 2سال از سوم دبيرستان 23
خزائى پول انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 12
كريمى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 28
رضوى زاده ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال از سوم دبيرستان 32
داودپور ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال از سوم دبيرستان 29
كوچكى ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال از دوم دبيرستان 53
ايزدى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 27
خسروى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال از اول دبيرستان 57
حسينى ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال از سوم دبيرستان 22
صفرى ثابت تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 8سال از پنجم دبستان 114
نادرى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 25
شيرگير انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 17
رضازاده رحيم آبادى ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال از سوم دبيرستان 35
ويس محمد تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال از دوم دبيرستان 57
شمس ناترى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال از سوم دبيرستان 28
سلطان رضائى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 35
مرادى زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 2سال از سوم دبيرستان 27
نعيمايى عالى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 11
ديلم صالحى تجربی روانشناسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 22
عبدالله بيگى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 2سال از سوم دبيرستان 17
پورديان تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 3سال از دوم دبيرستان 59
حق ورديان ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 22
توير سيارى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر) 5سال از سوم راهنمايي 51
خواجوند جعفرى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال از دوم دبيرستان 27
اسحاقى خيرودكنار ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 11
انگورج تقوى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 5سال از سوم راهنمايي 28
خيرى زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه نيشابور / نوبت دوم دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 16
نورشاد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 22
كيهانى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 2سال از سوم دبيرستان 37
اكبرپور انسانی باستان شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 2سال از سوم دبيرستان 17
انصارى كجورى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 19
زاهدفردشيشه گورابى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال از چهارم دبيرستان 21
عاشورى زاده ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 18
نيك صفت رودسرى تجربی شيمي محض|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 12
صادقى لاكلايه ریاضی جهانگردي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال از چهارم دبيرستان 14
جهاندارفر تجربی حسابداري|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 36
عبدى قهفرخى ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 17
فرمانى تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 11
ميرفتحى بازكيانى تجربی مديريت بيمه|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر) 1سال از چهارم دبيرستان 17
كلانى تجربی شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال از اول دبيرستان 42
اصانلو تجربی شيمي محض|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
نصيرى تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 17
شمس ناترى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 3سال از دوم دبيرستان 38
آهنگربهان تجربی علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال از سوم دبيرستان 27
خداپرست تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال از سوم دبيرستان 40