قائم شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر قائم شهر

دماوندى اصلى كسرا

دماوندى اصلى كسرا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
واحدى گشنيانى حسين

واحدى گشنيانى حسين

حقوق|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
ره گشاى سيد حسين

ره گشاى سيد حسين

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
درزى بهاره

درزى بهاره

مهندسي پزشکي|دانشگاه تهران / روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
نقوى ماهان

نقوى ماهان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
يوسفى اميرحسين

يوسفى اميرحسين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عليزاده آهنگرى مصطفى

عليزاده آهنگرى مصطفى

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
مومنى ملكشاه اميرحسين

مومنى ملكشاه اميرحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

5سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
مشمولى مجاورى امير حسين

مشمولى مجاورى امير حسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
انتظارى ابو خيلى محمد سعيد

انتظارى ابو خيلى محمد سعيد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مهدى زاده آرى مهيار

مهدى زاده آرى مهيار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حسينى سيد محمد

حسينى سيد محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حق پرست گل افشانى زهره

حق پرست گل افشانى زهره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رهنماى كرد اسيابى امير حسين

رهنماى كرد اسيابى امير حسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
دادخواه فرزام

دادخواه فرزام

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رحيمى محمد

رحيمى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حق پرست گل افشانى فاطمه

حق پرست گل افشانى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خسرونژاد اميرحسين

خسرونژاد اميرحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ايمانى سيده فاطمه

ايمانى سيده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
يوسفى چماز كتى محمد امين

يوسفى چماز كتى محمد امين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
دهقان نژاد محمد رضا

دهقان نژاد محمد رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قاسمى زهرا

قاسمى زهرا

مهندسي معماري|دانشگاه هنر / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عباسى رستم على

عباسى رستم على

حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدى سونا

محمدى سونا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
كشورى قاديكلائى غزاله

كشورى قاديكلائى غزاله

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عليجانى زاده گروى پارسا

عليجانى زاده گروى پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
جمشيدى قاديكلائى نازيلا

جمشيدى قاديكلائى نازيلا

مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
خاورى نژاد پارسا

خاورى نژاد پارسا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رزاقى فاطمه زهرا

رزاقى فاطمه زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
طالبى فرنگيس

طالبى فرنگيس

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
بهروزى حوريا

بهروزى حوريا

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بابائى رگنى حسين

بابائى رگنى حسين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جانبازى مرضيه

جانبازى مرضيه

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
تيمورى درسا

تيمورى درسا

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اصغرى ريكندئى امير حسين

اصغرى ريكندئى امير حسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عاليشاه پركو شقايق

عاليشاه پركو شقايق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
احمدى قاسم خيلى حميدرضا

احمدى قاسم خيلى حميدرضا

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اسد سيده زينب

اسد سيده زينب

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اولادزاد عباس آبادى محمدمصطفى

اولادزاد عباس آبادى محمدمصطفى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نبوى واسو كلائى فاطمه

نبوى واسو كلائى فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رفيعى فرد رايكا

رفيعى فرد رايكا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
گيلانى لاريمى آرش

گيلانى لاريمى آرش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ميرمحمدى سيدعلى

ميرمحمدى سيدعلى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
على نژاد پيمان

على نژاد پيمان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدى كمرودى سينا

محمدى كمرودى سينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ابهرى على آباد ياسمن

ابهرى على آباد ياسمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
وليان پارسا

وليان پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بابائى كلاريجانى على

بابائى كلاريجانى على

روزنامه نگاري|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
بابائى كفاكى هنگامه

بابائى كفاكى هنگامه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
هجرتى فاطمه

هجرتى فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل-بومي مازندران / مناطق محروم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پژوهان امير حسين

پژوهان امير حسين

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مشهدى سيده ناديا

مشهدى سيده ناديا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
بنار

بنار

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
آريانا مهدى

آريانا مهدى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قلى نژاد اهنگرى غزاله

قلى نژاد اهنگرى غزاله

علوم کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بابائى امين

بابائى امين

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
چهار پاشلو رويا

چهار پاشلو رويا

روانشناسي|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
بخشى رضا

بخشى رضا

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

7سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
لشكرى صنمى زينب

لشكرى صنمى زينب

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
شفيعى

شفيعى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رزاقى

رزاقى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رحمتى فر

رحمتى فر

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عبدالله پور قاديكلائى

عبدالله پور قاديكلائى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مجدى كفشگرى

مجدى كفشگرى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سلمانى مجاورى

سلمانى مجاورى

دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اسدزاده

اسدزاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زاغى

زاغى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
تقوى

تقوى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نبى زاده

نبى زاده

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
اسدى

اسدى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
معصومى گرجى

معصومى گرجى

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
على پور

على پور

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
احمدى پور اتر گله

احمدى پور اتر گله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
گرجى ديزآبادى

گرجى ديزآبادى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
گرزين صنمى

گرزين صنمى

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كريمى سرخكلائى

كريمى سرخكلائى

مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آبادى باويل

آبادى باويل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال اول / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رستمى خانقاهى

رستمى خانقاهى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مومنى

مومنى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اكبرنيا خطير

اكبرنيا خطير

مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كريم زاده

كريم زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمديان چاشمى

احمديان چاشمى

مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ذكريازاده خطير

ذكريازاده خطير

مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رحيمى ابو خيلى

رحيمى ابو خيلى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
دهرويه سمنانى

دهرويه سمنانى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
داورى

داورى

حسابداري|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
متوليان

متوليان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مشهدبان آبندانسرى

مشهدبان آبندانسرى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
آشورپورى

آشورپورى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
يوسفى آهنگركلائى

يوسفى آهنگركلائى

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
طالبيان

طالبيان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمدى آهنين

محمدى آهنين

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضوانى

رضوانى

مهندسي معماري|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
احمدى كمر پشتى

احمدى كمر پشتى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نظرى ساسى كلوم

نظرى ساسى كلوم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صحرانورد گيگاسرى

صحرانورد گيگاسرى

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هدايتى كفشگرى

هدايتى كفشگرى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
رضائى

رضائى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمود پور

محمود پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رضا زاده قصاب سرائى

رضا زاده قصاب سرائى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مهدوى ديو كلائى

مهدوى ديو كلائى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مشهدبان آبندانسرى

مشهدبان آبندانسرى

مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
پارسيان

پارسيان

مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
اكبرزاده تالارپشتى

اكبرزاده تالارپشتى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
اشرفى شهميرزادى

اشرفى شهميرزادى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نوريان

نوريان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
نبوى چاشمى

نبوى چاشمى

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اميرى

اميرى

مهندسي عمران|دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ده زاد

ده زاد

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عليزادگان شهرودى

عليزادگان شهرودى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زابلى

زابلى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مسافرى

مسافرى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
غلامى كوتنايى

غلامى كوتنايى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
اسمعيلى قاديكلائى

اسمعيلى قاديكلائى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يحيايى

يحيايى

مهندسي معماري|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عبداللهى قاديكلائى

عبداللهى قاديكلائى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عظيمى كلاى

عظيمى كلاى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
روحانى زاده قاديكلائى

روحانى زاده قاديكلائى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خوش نژاد

خوش نژاد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
محمدنيا ميدانى

محمدنيا ميدانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بوى افراز

بوى افراز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
موسوى زاده

موسوى زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صمدى

صمدى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پذيرش

پذيرش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسين زاده كتى لته

حسين زاده كتى لته

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
خاورى نژاد

خاورى نژاد

مهندسي شهرسازي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رنجبر اوريمى

رنجبر اوريمى

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
چالاكى قاديكلائى

چالاكى قاديكلائى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قديرى بايعكلائى

قديرى بايعكلائى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
جعفرى

جعفرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خوشرو

خوشرو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احسانى زيارى

احسانى زيارى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسينى چمازكتى

حسينى چمازكتى

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قلى نژاد

قلى نژاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي عمران|دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اصغرزاده

اصغرزاده

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمد زاده جوجاده

محمد زاده جوجاده

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شاكريان ركابدار كلائى

شاكريان ركابدار كلائى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شليجى خانقاهى

شليجى خانقاهى

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حاجيان پاشاكلايى

حاجيان پاشاكلايى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدنسب قرا

محمدنسب قرا

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فقانى اسكندركلائى

فقانى اسكندركلائى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
آرون

آرون

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ظفرميرمحمدى

ظفرميرمحمدى

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نوذرى ميرار كلائى

نوذرى ميرار كلائى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه گنبد / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
خوشبين ساروكلائى

خوشبين ساروكلائى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه شهرکرد / نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اصغرى ابوخيلى

اصغرى ابوخيلى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على زاده كله سر

على زاده كله سر

زبان روسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
مرادى

مرادى

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
وليان

وليان

فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فرهادى

فرهادى

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زارعى عالمى

زارعى عالمى

زبان روسي|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
نجف زاده بار فروش

نجف زاده بار فروش

مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حامدى قاديكلائى

حامدى قاديكلائى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مجيدى قاديكلائى

مجيدى قاديكلائى

مهندسي برق|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مرزبان شيرخواركلائى

مرزبان شيرخواركلائى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمدزاده

محمدزاده

امار|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسن زاده

حسن زاده

فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پورقنبر

پورقنبر

مهندسي برق|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
رشيدى منگلى

رشيدى منگلى

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسين نژاد

حسين نژاد

علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قربان پور

قربان پور

مهندسي صنايع|دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
تقى زاده بيزكى

تقى زاده بيزكى

مهندسي صنايع|دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدپور قاديكلائى

محمدپور قاديكلائى

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پازوكى

پازوكى

مهندسي معماري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خالقى عباس آبادى

خالقى عباس آبادى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
واحدى گشنيانى

واحدى گشنيانى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري / غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قدمى نجار كلائى

قدمى نجار كلائى

مهندسي صنايع|دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

4سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عزتى قادى

عزتى قادى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نوروزپور كشتلى

نوروزپور كشتلى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدى كمرودى

محمدى كمرودى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ابراهيمى كردآسيابى

ابراهيمى كردآسيابى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خليلى تليمى

خليلى تليمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
الياسى

الياسى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري / غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سياوشى ارات بنى

سياوشى ارات بنى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدى گل افشانى

محمدى گل افشانى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اسدى لموكى

اسدى لموكى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عقيلى

عقيلى

اقيانوس شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خير خواه كفشگرى

خير خواه كفشگرى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري / غير انتفاعي

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
داخواه

داخواه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري / غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ضيائى اوريمى

ضيائى اوريمى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی