قائم شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر قائم شهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
دماوندى اصلى كسرا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 60
واحدى گشنيانى حسين انسانی حقوق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 39
ره گشاى سيد حسين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 29
درزى بهاره ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 51
نقوى ماهان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 43
يوسفى اميرحسين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 16
عليزاده آهنگرى مصطفى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 45
مومنى ملكشاه اميرحسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 5سال کانونی 106
مشمولى مجاورى امير حسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 56
انتظارى ابو خيلى محمد سعيد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 48
مهدى زاده آرى مهيار تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 64
حسينى سيد محمد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 33
حق پرست گل افشانى زهره تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 36
رهنماى كرد اسيابى امير حسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 59
دادخواه فرزام ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 33
رحيمى محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 38
حق پرست گل افشانى فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 45
خسرونژاد اميرحسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 39
ايمانى سيده فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 63
يوسفى چماز كتى محمد امين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 44
دهقان نژاد محمد رضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 38
عباسى رستم على انسانی حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
قاسمى زهرا ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه هنر / روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 8
محمدى سونا زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 20
كشورى قاديكلائى غزاله ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 17
عليجانى زاده گروى پارسا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 55
جمشيدى قاديكلائى نازيلا ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 4سال کانونی 62
خاورى نژاد پارسا ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
رزاقى فاطمه زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 38
طالبى فرنگيس ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 46
بهروزى حوريا انسانی علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 21
بابائى رگنى حسين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 1سال کانونی 13
جانبازى مرضيه ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 41
تيمورى درسا ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 26
اصغرى ريكندئى امير حسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 41
عاليشاه پركو شقايق تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 53
احمدى قاسم خيلى حميدرضا ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 33
اسد سيده زينب ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 20
اولادزاد عباس آبادى محمدمصطفى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 25
نبوى واسو كلائى فاطمه انسانی علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
رفيعى فرد رايكا ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 17
گيلانى لاريمى آرش تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 36
ميرمحمدى سيدعلى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 14
على نژاد پيمان تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 41
محمدى كمرودى سينا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 21
ابهرى على آباد ياسمن تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 27
وليان پارسا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 56
بابائى كلاريجانى على انسانی روزنامه نگاري|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران / روزانه دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1سال کانونی 7
بابائى كفاكى هنگامه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 23
هجرتى فاطمه تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل-بومي مازندران / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 25
پژوهان امير حسين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 26
مشهدى سيده ناديا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 53
بنار ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 24
آريانا مهدى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 4سال کانونی 49
قلى نژاد اهنگرى غزاله ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 20
بابائى امين تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 14
چهار پاشلو رويا انسانی روانشناسي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 2سال کانونی 33
بخشى رضا تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 7سال کانونی 100
لشكرى صنمى زينب انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 21
شفيعى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 4سال کانونی 52
رزاقى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 1سال کانونی 12
رحمتى فر انسانی علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
عبدالله پور قاديكلائى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 1سال کانونی 16
شفيعى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 46
مجدى كفشگرى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 10
سلمانى مجاورى تجربی دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 35
اسدزاده تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 18
زاغى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 4سال کانونی 32
تقوى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 36
نبى زاده تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 15
اكبرى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 7
اسدى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 8
معصومى گرجى ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 23
على پور زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال کانونی 18
احمدى پور اتر گله تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 53
گرجى ديزآبادى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 40
گرزين صنمى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
كريمى سرخكلائى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
آبادى باويل تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال اول / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 4سال کانونی 41
رستمى خانقاهى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 101
رحمتى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 19
مومنى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 16
اكبرنيا خطير ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
كريم زاده تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 15
احمديان چاشمى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
ذكريازاده خطير ریاضی مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 7
كريمى تجربی اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 12
رحيمى ابو خيلى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 51
دهرويه سمنانى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 34
داورى تجربی حسابداري|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل تهران) 1سال کانونی 19
متوليان ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 15
مشهدبان آبندانسرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 4سال کانونی 79
آشورپورى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 64
عباسى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 9
يوسفى آهنگركلائى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 40
رحيمى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال کانونی 32
حسن زاده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 21
طالبيان تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 52
محمدى آهنين ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
رضوانى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
احمدى كمر پشتى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (محل تحصيل شيروان) 3سال کانونی 46
نظرى ساسى كلوم تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 33
رحيمى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 26
محمودى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 2سال کانونی 30
صحرانورد گيگاسرى تجربی اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال کانونی 17
هدايتى كفشگرى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال کانونی 13
رضائى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 23
محمود پور تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 50
رضا زاده قصاب سرائى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 51
مهدوى ديو كلائى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 35
مشهدبان آبندانسرى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 32
طاهرى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 26
يوسفى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 38
پارسيان ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 7
اكبرزاده تالارپشتى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 73
اشرفى شهميرزادى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 44
نوريان ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 42
نبوى چاشمى انسانی روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 21
ده زاد انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
عليزادگان شهرودى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 40
رمضانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 18
زابلى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 16
مسافرى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 42
رحمانى ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 14
غلامى كوتنايى زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 26
اسمعيلى قاديكلائى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 14
يحيايى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 16
عبداللهى قاديكلائى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 38
عظيمى كلاى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 26
روحانى زاده قاديكلائى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 28
خوش نژاد ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 28
محمدنيا ميدانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 37
بوى افراز تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 61
موسوى زاده تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 2سال کانونی 33
صمدى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 16
پذيرش تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 2سال کانونی 37
حسين زاده كتى لته ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال کانونی 41
خاورى نژاد ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 11
رنجبر اوريمى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 20
چالاكى قاديكلائى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر) 1سال کانونی 19
قديرى بايعكلائى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 23
جعفرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 1سال کانونی 15
درويشى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 1سال کانونی 17
خوشرو تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 13
محمدى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 18
احسانى زيارى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 2سال کانونی 33
حسينى چمازكتى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان / نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 11
قلى نژاد تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 2سال کانونی 30
اصغرزاده ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 20
محمد زاده جوجاده تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال کانونی 41
شاكريان ركابدار كلائى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 3سال کانونی 51
شليجى خانقاهى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 33
حاجيان پاشاكلايى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس) 3سال کانونی 34
محمدنسب قرا تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 12
فقانى اسكندركلائى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان / روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 1سال کانونی 5
آرون ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 12
ظفرميرمحمدى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 15
نوذرى ميرار كلائى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 16
محمودى انسانی فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 23
خوشبين ساروكلائى ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه شهرکرد / نوبت دوم دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 21
اصغرى ابوخيلى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 17
على زاده كله سر زبان زبان روسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 12
مرادى تجربی مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 11
درويشى تجربی حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
وليان ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 18
فرهادى تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 27
زارعى عالمى زبان زبان روسي|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 19
نجف زاده بار فروش ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 20
عباسى تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 13
حامدى قاديكلائى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
مجيدى قاديكلائى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال کانونی 23
مرزبان شيرخواركلائى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 14
محمدزاده ریاضی امار|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
حسن زاده ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 12
پورقنبر ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 5
رشيدى منگلى تجربی شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 44
حسين نژاد ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 17
محمدپور قاديكلائى تجربی حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 18
خالقى عباس آبادى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / نوبت دوم دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 10
واحدى گشنيانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 1سال کانونی 14
عزتى قادى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال کانونی 12
نوروزپور كشتلى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 11
محمدى كمرودى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 20
خليلى تليمى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / نوبت دوم دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 8
سياوشى ارات بنى تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 33
محمدى گل افشانى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 10
اسدى لموكى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
عقيلى تجربی اقيانوس شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14