بابل

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بابل

نادرى محمدرضا

نادرى محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مير ياسمن

مير ياسمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
رعيتى دماوندى امير مسعود

رعيتى دماوندى امير مسعود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نصيرائى احسان

نصيرائى احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عابدى على

عابدى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آهى اندى محمدحسين

آهى اندى محمدحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شيرافكن مهديس

شيرافكن مهديس

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
خان محمدى اطاقسرا نرگس

خان محمدى اطاقسرا نرگس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
پيرزاده  سيده مرضيه

پيرزاده سيده مرضيه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

8سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
اكبرنتاج بيشه حسين

اكبرنتاج بيشه حسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
حسنى سيد صابر

حسنى سيد صابر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ادبى فيروزجائى محمد

ادبى فيروزجائى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فضل على زاده امين

فضل على زاده امين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حبيب پور كاشى احسان

حبيب پور كاشى احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فضلى هادى

فضلى هادى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فرهادى محمد

فرهادى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مولانا حورناز

مولانا حورناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سالكى كيارش

سالكى كيارش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسينيان شيوا

حسينيان شيوا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
درويشى گنجى معصومه

درويشى گنجى معصومه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
بزرگى  سپيده

بزرگى سپيده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

9سال کانونی / 166 آزمون

تجربی
عالمى درونكلائى على

عالمى درونكلائى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ادبى فيروزجائى رضا

ادبى فيروزجائى رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عموزاده آرائى محمد

عموزاده آرائى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
غلاميان بائى فرحان

غلاميان بائى فرحان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سوادى ساسان

سوادى ساسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رحمن زاده گروى پيروز

رحمن زاده گروى پيروز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهدى زاده مريم

مهدى زاده مريم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدنژاد حاجى سارا

محمدنژاد حاجى سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اكبرى سيده محدثه

اكبرى سيده محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نبوى جلودار سيده نازنين

نبوى جلودار سيده نازنين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اسداله پور

اسداله پور

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رحيمى گرجى پارسا

رحيمى گرجى پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
داداش نيا كاسمان مهسا

داداش نيا كاسمان مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آقاجانزاده اميرحسين

آقاجانزاده اميرحسين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سعادتى بائى على

سعادتى بائى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
معصوم نيا پارسا

معصوم نيا پارسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رزاق نتاج عليرضا

رزاق نتاج عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سيدغفورى سينا

سيدغفورى سينا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اصغرى گودرزى فاطمه

اصغرى گودرزى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كردى نيا فيروزجاه معصومه

كردى نيا فيروزجاه معصومه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خودسوز زهرا

خودسوز زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسنى آهنگر

حسنى آهنگر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
طاهرنژاد لدارى محمد

طاهرنژاد لدارى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
شعبانى افروزى ارغوان

شعبانى افروزى ارغوان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
على زاده امير

على زاده امير

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسنى حورا

حسنى حورا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خيرى خليلى منوچهر

خيرى خليلى منوچهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قلى پور كرد آسيابى فاطمه

قلى پور كرد آسيابى فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
الوندى عليرضا

الوندى عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
براريان حمزه كلائى محمد

براريان حمزه كلائى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
على زاده مازيار

على زاده مازيار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسنعلى زاده چارى ياسين

حسنعلى زاده چارى ياسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مرادى چراتى عليرضا

مرادى چراتى عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حمزه نيما

حمزه نيما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارع آيدا

زارع آيدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
مجيدى سيده مبينا

مجيدى سيده مبينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
هاشمى درگاهلو اكرم

هاشمى درگاهلو اكرم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آقاجانى موزيرجى آريا

آقاجانى موزيرجى آريا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

دامپزشکي|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نجف زاده ساداتى اشكان

نجف زاده ساداتى اشكان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
غلامپور سارا

غلامپور سارا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
گلچوب فاطمه

گلچوب فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
كوروش فر مهدى

كوروش فر مهدى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مهدوى راد على

مهدوى راد على

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نقى زاده بائى حسين

نقى زاده بائى حسين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اسماعيل پور حجازى سيده زينب

اسماعيل پور حجازى سيده زينب

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كفشگر

كفشگر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
روح اللهى

روح اللهى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
غفارى چراتى

غفارى چراتى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فتاحى

فتاحى

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
كرمانى

كرمانى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
يدالهى

يدالهى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-بومي مازندران / مناطق محروم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فيروزى راد

فيروزى راد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شريف پور

شريف پور

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آهنگر چوب بستى

آهنگر چوب بستى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
طيبى درازكلا

طيبى درازكلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جعفرى كلاريجانى

جعفرى كلاريجانى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
موسوى كانى

موسوى كانى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نجاريان درزى

نجاريان درزى

دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قلى زاده پاشا

قلى زاده پاشا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كردى نژاد

كردى نژاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بينش

بينش

دامپزشکي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

دامپزشکي|دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رضاپور

رضاپور

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-بومي مازندران / مناطق محروم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عارفى

عارفى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-بومي مازندران / فرهنگيان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سيد نژاد جلودار

سيد نژاد جلودار

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فلاح نجار كلائى

فلاح نجار كلائى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خليلى گودرزى

خليلى گودرزى

دامپزشکي|دانشگاه تهران / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
مجاهدى

مجاهدى

دامپزشکي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رنج كش كلاگر

رنج كش كلاگر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-محل تحصيل آران و بيدگل / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عطائى

عطائى

دامپزشکي|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
الفيان

الفيان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رستم تبار آهنگر

رستم تبار آهنگر

دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
برارى

برارى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نيرى آهنگر

نيرى آهنگر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مرادى مجد

مرادى مجد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
يوسف نياپاشا

يوسف نياپاشا

دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
باباجانپور

باباجانپور

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فلاحت گر

فلاحت گر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سيد آقائى

سيد آقائى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غلام پور دهكى

غلام پور دهكى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
گلى شيردار

گلى شيردار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
گلچوب

گلچوب

دامپزشکي|دانشگاه سمنان / روزانه

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
شعبان نژاد شانى

شعبان نژاد شانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-بومي مازندران / فرهنگيان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-بومي مازندران / فرهنگيان

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نصراللهى بيشه

نصراللهى بيشه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رضاپور

رضاپور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-بومي مازندران / فرهنگيان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قلى پور لندى

قلى پور لندى

دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
صاحبى بهنميرى

صاحبى بهنميرى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مولائى قرا

مولائى قرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اوليائى

اوليائى

دامپزشکي|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اسلامى سوخت آبندانى

اسلامى سوخت آبندانى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فرزان فر

فرزان فر

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميكانيكى

ميكانيكى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فلاح مرزناكى

فلاح مرزناكى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يعقوبى ملكشاه

يعقوبى ملكشاه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ابوالقاسم زاده

ابوالقاسم زاده

دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نوروزپور منصور

نوروزپور منصور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
ليث

ليث

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نبى زاده جلودار

نبى زاده جلودار

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شعبان نژاد

شعبان نژاد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سالارى نيا

سالارى نيا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محسن زاده گنجى

محسن زاده گنجى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فتاح زاده امير دهى

فتاح زاده امير دهى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
كاشانيان

كاشانيان

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسينى عالمى

حسينى عالمى

روانشناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شيرمحمدى

شيرمحمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
باباعلى زاده

باباعلى زاده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
تيرگر

تيرگر

دامپزشکي|دانشگاه زابل / نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صادقى حداد زواره

صادقى حداد زواره

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مهدى زاده گنجى

مهدى زاده گنجى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسفنديار

اسفنديار

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

8سال کانونی / 140 آزمون

تجربی
شريف نتاج

شريف نتاج

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رضايى روشن

رضايى روشن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صالحى اميرى

صالحى اميرى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عابدى فيروزجائى

عابدى فيروزجائى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عابدى نيا

عابدى نيا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آهى فر

آهى فر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ولى زاده اطاقسرا

ولى زاده اطاقسرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كلانتر درونكلا

كلانتر درونكلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بيابانى مقدم

بيابانى مقدم

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زاهدى

زاهدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بهمنى

بهمنى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
دهستانى كلاگر

دهستانى كلاگر

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهدى نژاد كرانى

مهدى نژاد كرانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
غلامى متكى

غلامى متكى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مصطفى زاده بورا

مصطفى زاده بورا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بيكى فيروزجائى

بيكى فيروزجائى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شفيعى آهنگر

شفيعى آهنگر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رمضان زاده عاليز منى

رمضان زاده عاليز منى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
بهادران راد

بهادران راد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
كام فر

كام فر

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
لاريميان

لاريميان

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عزيزى جلودار

عزيزى جلودار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
يعقوبى هريكنده

يعقوبى هريكنده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اكبرى بابائى

اكبرى بابائى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسينيان

حسينيان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مهدى پوربارفروشى

مهدى پوربارفروشى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
هاشمى كروئى

هاشمى كروئى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
گرجى بازيارى

گرجى بازيارى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خليلى اسبوئى

خليلى اسبوئى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحمانى فيروزى

رحمانى فيروزى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شاكر طورى

شاكر طورى

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ذوالفقارى متى كلائى

ذوالفقارى متى كلائى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شاكر زواردهى

شاكر زواردهى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
بلبلى قاديكلائى

بلبلى قاديكلائى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حيدرنژاد

حيدرنژاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خاتمى

خاتمى

شيمي کاربردي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسن زاده كلائى

حسن زاده كلائى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
داروئى حقيقى

داروئى حقيقى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مهدى پورچارى

مهدى پورچارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
بردون

بردون

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

6سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
قلى پور گودرزى

قلى پور گودرزى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسينى هتكه پشتى

حسينى هتكه پشتى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اسماعيل پور

اسماعيل پور

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حبيب زاده عمران

حبيب زاده عمران

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
تقى پورموزيرجى

تقى پورموزيرجى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خرسندى

خرسندى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ضيائى

ضيائى

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
موسوى نژاد

موسوى نژاد

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قربان نيااسبوئى

قربان نيااسبوئى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
جبارى

جبارى

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كاظم پور ديوكلائى

كاظم پور ديوكلائى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ابراهيميان جلودار

ابراهيميان جلودار

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قربان زاده آهنگرى

قربان زاده آهنگرى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پارسامند

پارسامند

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غير انتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نژاداصغر بيشه

نژاداصغر بيشه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
پاشاى اميرى

پاشاى اميرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رضازاده مرزناكى

رضازاده مرزناكى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پورمحمد كله بستى

پورمحمد كله بستى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عليجانى نيا

عليجانى نيا

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حليمى جلودار

حليمى جلودار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي مازندران / فرهنگيان

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
گرجى زاده درزيكلائى

گرجى زاده درزيكلائى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ذبيحى نيا گردرودبارى

ذبيحى نيا گردرودبارى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محسنى

محسنى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
على احمدى

على احمدى

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دودمانى طبرى

دودمانى طبرى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نسل موسوى

نسل موسوى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسن نيادون

حسن نيادون

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جانعلى زاده اجلودار

جانعلى زاده اجلودار

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پهلوان فوكلائى

پهلوان فوكلائى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رجبعلى نيا

رجبعلى نيا

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمدپور چمازى

محمدپور چمازى

روانشناسي|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نيازآذرى

نيازآذرى

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قاسم پور

قاسم پور

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
گوران اوريمى

گوران اوريمى

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
على نژاد كرانى

على نژاد كرانى

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كرباسى

كرباسى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عزيزى علمدارى

عزيزى علمدارى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بابا على پورموزيرجى

بابا على پورموزيرجى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جعفريان

جعفريان

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كاوه پور

كاوه پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
روح پرور

روح پرور

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميرزاپور

ميرزاپور

روانشناسي|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خان پور سياه دركا

خان پور سياه دركا

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محمودپور

محمودپور

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بابائى درزى

بابائى درزى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فتاحى

فتاحى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غير انتفاعي

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مقيم پور بيژنى

مقيم پور بيژنى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گنبد / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
غلاميان

غلاميان

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بزرگ تبار

بزرگ تبار

زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
لنگورى

لنگورى

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / نوبت دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ولى پور طبرستانى

ولى پور طبرستانى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كاوه

كاوه

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عمو نيا سماكوش

عمو نيا سماكوش

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
موسوى داودى

موسوى داودى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حريرى

حريرى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دريابارى

دريابارى

مديريت بازرگاني|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
لاهيجانى اميرى

لاهيجانى اميرى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آهوپا

آهوپا

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسن پورمير

حسن پورمير

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پنبه كار درزى كتى

پنبه كار درزى كتى

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بدخشانيان فرد

بدخشانيان فرد

زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كرد فيروزجائى

كرد فيروزجائى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
هاشمى شياده

هاشمى شياده

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اصحابى

اصحابى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كفشگر

كفشگر

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غير انتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صولتى

صولتى

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ميركاظمى عزيزى

ميركاظمى عزيزى

روانشناسي|دانشگاه ياسوج / نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ميرگل بابائى

ميرگل بابائى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غير انتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شفيعى آهنگر

شفيعى آهنگر

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
گرجى شانى

گرجى شانى

حسابداري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
ملاعلى اصغرى

ملاعلى اصغرى

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسينى هتكه پشتى

حسينى هتكه پشتى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

حسابداري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آقاجان زاده چوبستى

آقاجان زاده چوبستى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غير انتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نجار مرزبالى

نجار مرزبالى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غير انتفاعي

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
شافى

شافى

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
هاشمى كروئى

هاشمى كروئى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غير انتفاعي

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
على جان زاده سماكوش

على جان زاده سماكوش

زيست شناسي|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غير انتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آقاجانى

آقاجانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حاجى بابائى

حاجى بابائى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غير انتفاعي

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قربانيان خورشيدى

قربانيان خورشيدى

اقتصادکشاورزي|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسينيان فرد

حسينيان فرد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سهراب نيا

سهراب نيا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غير انتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
على محمدى دماوندى

على محمدى دماوندى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسكندرزاده

اسكندرزاده

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسين نتاج آقاملكى

حسين نتاج آقاملكى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
على پور

على پور

زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
آقاپورحصيرى

آقاپورحصيرى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
احمدزاده

احمدزاده

حسابداري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

3سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نورى

نورى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمدزاده پاشا

محمدزاده پاشا

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
على محمدى

على محمدى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حسينى ايمنى

حسينى ايمنى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی