ساري

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر ساري


نشائى مقدم اميررضا

نشائى مقدم اميررضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

6سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
قربان پور على

قربان پور على

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
تقوائى عرفان

تقوائى عرفان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
راسخ سيد محمد رضا

راسخ سيد محمد رضا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
اسپهبدى آريا

اسپهبدى آريا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سراج پور محمود

سراج پور محمود

مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسن پور دروارى احسان

حسن پور دروارى احسان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
قرنجيك دايان

قرنجيك دايان

مهندسي عمران|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
افضلى زهرا

افضلى زهرا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
جوادى مهدى

جوادى مهدى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
غلامى پژمان

غلامى پژمان

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
على بابائى حسين

على بابائى حسين

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ادبى فيروزجايى جواد

ادبى فيروزجايى جواد

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي مازندران / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عباسى على

عباسى على

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ساداتى سيده فاطمه

ساداتى سيده فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
وفائى نژاد اميررضا

وفائى نژاد اميررضا

مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
باكوئى زهرا

باكوئى زهرا

مهندسي معماري|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نورى محمد

نورى محمد

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

6سال کانونی / 108 آزمون

ریاضی
مالدار بادلى فاطمه

مالدار بادلى فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
ونداد محمد

ونداد محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رمضانى نژاد اليردى سيده فاطمه

رمضانى نژاد اليردى سيده فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
گوران اوريمى نيما

گوران اوريمى نيما

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
طالبى محمدرضا

طالبى محمدرضا

مهندسي معماري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي مازندران / فرهنگيان

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اسلامى جديدى فاطمه

اسلامى جديدى فاطمه

مهندسي شهرسازي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
تميزكار محمد حسين

تميزكار محمد حسين

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عرب عليرضا

عرب عليرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

6سال کانونی / 102 آزمون

ریاضی
شمشيربند فاطمه

شمشيربند فاطمه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
برارزاده آرائى على

برارزاده آرائى على

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جعفرپور كياسرى محمد طه

جعفرپور كياسرى محمد طه

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صباغى ميانائى امير حسين

صباغى ميانائى امير حسين

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عرب محمد صابر

عرب محمد صابر

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ايزدى يار غزل

ايزدى يار غزل

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طيبى حورا

طيبى حورا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-بومي مازندران / فرهنگيان

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
غلامى مياركلائى عليرضا

غلامى مياركلائى عليرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خورشيدى ميانائى عارف

خورشيدى ميانائى عارف

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اكبرى فر محمد جواد

اكبرى فر محمد جواد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي مازندران / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
درويشى على

درويشى على

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اسمعيلى جويبارى صبا

اسمعيلى جويبارى صبا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
كاظمى سيكائى سيده مريم

كاظمى سيكائى سيده مريم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-بومي مازندران / فرهنگيان

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شاكرى رستاقى خشايار

شاكرى رستاقى خشايار

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
روزخوش اردوان

روزخوش اردوان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

8سال کانونی / 117 آزمون

ریاضی
يارمحمدى نرگس

يارمحمدى نرگس

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ولى نژاد محمد

ولى نژاد محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدى پاجى پوريا

محمدى پاجى پوريا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نصيرى سيد اميد

نصيرى سيد اميد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
نقوى سنگدهى سيد مهدى

نقوى سنگدهى سيد مهدى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صحرائى

صحرائى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اسديان لاليمى

اسديان لاليمى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رسوليان

رسوليان

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
يزدانى

يزدانى

مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
مظفرى

مظفرى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خياط

خياط

علوم ومهندسي اب|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مولانژاد

مولانژاد

مهندسي پزشکي|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
آقا برارپورعمرانى

آقا برارپورعمرانى

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قاسميان صاحبى

قاسميان صاحبى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سيدى ولوجائى

سيدى ولوجائى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فرخى

فرخى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي مازندران / فرهنگيان

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سليم بهرامى

سليم بهرامى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رسولى كلتى

رسولى كلتى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

فيزيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زاهدى پور

زاهدى پور

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شفيعى امرئى

شفيعى امرئى

مهندسي نفت|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
جورابلو

جورابلو

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسنى ماچكه پشتى

حسنى ماچكه پشتى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-بومي مازندران / فرهنگيان

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
احمديان پاشائى

احمديان پاشائى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شعبانى

شعبانى

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فلاح

فلاح

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
عبداللهى وشوائى

عبداللهى وشوائى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسينى ماچك پشتى

حسينى ماچك پشتى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سجادى كوهى خيلى

سجادى كوهى خيلى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جعفرى ماچك پشتى

جعفرى ماچك پشتى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
باقرى مشك آبادى

باقرى مشك آبادى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي مازندران / فرهنگيان

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حسينى برنتى

حسينى برنتى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
الگون سيدآبادى

الگون سيدآبادى

مهندسي معماري|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ساعى

ساعى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رحمانى راد

رحمانى راد

مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
روحى پركوهى

روحى پركوهى

مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
گنجى پور

گنجى پور

مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فلاح

فلاح

مهندسي ماشين الات دريايي|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
آزادى

آزادى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مهندسي معماري|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي عمران|دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فيروزمندى بندپى

فيروزمندى بندپى

مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كاظمى وركلائى

كاظمى وركلائى

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عطارباشى

عطارباشى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
يانوق

يانوق

مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

4سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
حسين پور ولوجائى

حسين پور ولوجائى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رحمان نژاد

رحمان نژاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
روحى پركوهى

روحى پركوهى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ابوذرى پاشاكلائى

ابوذرى پاشاكلائى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زارعى اسفندانى

زارعى اسفندانى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خطابى هيكوئى

خطابى هيكوئى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طاهردوست

طاهردوست

مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شكرى راد

شكرى راد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
محسنى

محسنى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمودى صاحبى

محمودى صاحبى

مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فلاح كوكباغى

فلاح كوكباغى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

اقتصادکشاورزي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
گوهردهى

گوهردهى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قنبرنژاد

قنبرنژاد

مهندسي شيمي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كوهى

كوهى

مهندسي شيمي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
فضلى

فضلى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ايمانى فولادى

ايمانى فولادى

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صابريان ثانى

صابريان ثانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قاسميان سوربنى

قاسميان سوربنى

مهندسي دريانوردي|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
معصومى فرح آبادى

معصومى فرح آبادى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عمادى نرگسى

عمادى نرگسى

مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فرجى

فرجى

مهندسي شيمي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
داداشى تنكابنى

داداشى تنكابنى

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
علومى

علومى

فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
موتمن سوركى

موتمن سوركى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
درخشنده لارمائى

درخشنده لارمائى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خلسه

خلسه

مهندسي معماري|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اسدى پرچنكى

اسدى پرچنكى

مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عمادى توسه

عمادى توسه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مهدى نژاد سمسكنده

مهدى نژاد سمسكنده

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نادرى گرزالدينى

نادرى گرزالدينى

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مداح منتظر

مداح منتظر

مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فلاح نژاد

فلاح نژاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احمدى كولايى

احمدى كولايى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سهرابى

سهرابى

مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نجف پور

نجف پور

مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فتاحى

فتاحى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بادله

بادله

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بابائى قاسم خيلى

بابائى قاسم خيلى

مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قدبنان كنيمى

قدبنان كنيمى

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حاجى سيد على زاده

حاجى سيد على زاده

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

5سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
موسوى سنامى

موسوى سنامى

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رحمانى چراتى

رحمانى چراتى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
چهره پرداز

چهره پرداز

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اكبرى واودره

اكبرى واودره

مهندسي صنايع|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زليكانى

زليكانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
معصومى

معصومى

مهندسي شيمي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عباسى قلقلى

عباسى قلقلى

مهندسي عمران|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اسعدى

اسعدى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
طبرى حسن زاده

طبرى حسن زاده

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
ساداتى علمداردهى

ساداتى علمداردهى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
قريشى امرئى

قريشى امرئى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ابراهيمى ارمى

ابراهيمى ارمى

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عزيزى فر

عزيزى فر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
گوران اوريمى

گوران اوريمى

مهندسي شيمي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
وفائى سوركى

وفائى سوركى

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بريمانى ورندى

بريمانى ورندى

مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
حدادى

حدادى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كعبه

كعبه

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ساعد

ساعد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
يحيائى امرئى

يحيائى امرئى

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
علوى دازميرى

علوى دازميرى

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
امرى

امرى

مهندسي معماري|دانشگاه ملاير / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ابوالفتحى

ابوالفتحى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اسد

اسد

علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مصطفائى

مصطفائى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
الياسى

الياسى

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

مهندسي برق|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فضلى زاده

فضلى زاده

علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
وهابى نصيرى

وهابى نصيرى

مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
غلامى كيادهى

غلامى كيادهى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ولى پور قادى

ولى پور قادى

مهندسي عمران|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بائى

بائى

مهندسي پليمر|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسمعيلى آزادگله

اسمعيلى آزادگله

علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شكريان

شكريان

علوم کامپيوتر|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
يوسف زاده

يوسف زاده

علوم مهندسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كلهرى بروجردى

كلهرى بروجردى

مهندسي عمران|دانشگاه بجنورد / نوبت دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
خرم

خرم

مهندسي صنايع|دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اولادى قاديكلائى

اولادى قاديكلائى

علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زارع پهناب محله

زارع پهناب محله

مهندسي عمران|دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مجاورى

مجاورى

مهندسي صنايع|دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مختارپور

مختارپور

رياضيات وکاربردها|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
نجمى

نجمى

علوم کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عزيزى خالخيلى

عزيزى خالخيلى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / نوبت دوم

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
فرخى

فرخى

علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
هادى زاده

هادى زاده

مهندسي معماري|دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
غفاريان

غفاريان

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رعيت پرور

رعيت پرور

رياضيات وکاربردها|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
خادمى پائين كولائى

خادمى پائين كولائى

امار|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ابوالحسنى سعدآبادى

ابوالحسنى سعدآبادى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بخشيان گرجى

بخشيان گرجى

مهندسي عمران|دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اديبان

اديبان

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عرب

عرب

اقتصادکشاورزي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نادرى پلنگى

نادرى پلنگى

مهندسي صنايع|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

مهندسي عمران|دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اكبرى ملكشاه تبار

اكبرى ملكشاه تبار

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
امينى منش

امينى منش

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
انورى

انورى

اقتصادکشاورزي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
آذرباد

آذرباد

مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد / نوبت دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
يعقوبى

يعقوبى

فيزيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ربانى نسب

ربانى نسب

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
گوران اوريمى

گوران اوريمى

مهندسي معماري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
عزيزى شويلاشتى

عزيزى شويلاشتى

فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
معصومى

معصومى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
احمدى وليك بن

احمدى وليك بن

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري / غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی