ساري

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر ساري

نادرى نريمان

نادرى نريمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

6سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
اسدى مهرآفرين

اسدى مهرآفرين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
معنوى امرئى سيد محمد

معنوى امرئى سيد محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اميرى پارسا

اميرى پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

9سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
قديرزاده عرفان

قديرزاده عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ابراهيمى صفيه

ابراهيمى صفيه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
يزدانى خرمند يچالى محمد مهدى

يزدانى خرمند يچالى محمد مهدى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كوشكى ورونو سفادرانى امير اشكان

كوشكى ورونو سفادرانى امير اشكان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
امينى عليرضا

امينى عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

6سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
اشرفى مشك آبادى سيد محمد جواد

اشرفى مشك آبادى سيد محمد جواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
يزدان پناه اسرمى مهديه

يزدان پناه اسرمى مهديه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مدانلو كيارش

مدانلو كيارش

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
موسويون سيده فهيمه

موسويون سيده فهيمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يوسفى حسين

يوسفى حسين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-بومي مازندران / مناطق محروم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نادرى كاميار

نادرى كاميار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ابراهيمى عمران حسين

ابراهيمى عمران حسين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زاهدى مازندرانى پارميدا

زاهدى مازندرانى پارميدا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مختارى سنگ دهى سيد محمدرضا

مختارى سنگ دهى سيد محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
شعبان خانى كيهان

شعبان خانى كيهان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده سيد امير حسين

ابراهيم زاده سيد امير حسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

6سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
عموزادى محمدمهدى

عموزادى محمدمهدى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
روحانى زاده فاطمه

روحانى زاده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عبادى ضحى

عبادى ضحى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
احمديان فاطمه

احمديان فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عالى نژاد كلامكى محمدحسين

عالى نژاد كلامكى محمدحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سبحانيان كفشگر كلائى پوريا

سبحانيان كفشگر كلائى پوريا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
سعيددهقى رضا

سعيددهقى رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
زاهدى احمد

زاهدى احمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
كياكجورى برديا

كياكجورى برديا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
تيمورى يانسرى عليرضا

تيمورى يانسرى عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال اول / روزانه

7سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
دهقان كوتنائى على

دهقان كوتنائى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مختارپور كياوش

مختارپور كياوش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رفيعى حسين

رفيعى حسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
طاهرى ششكى سيده مبينا

طاهرى ششكى سيده مبينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آراسته ماكرانى محمد

آراسته ماكرانى محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
جمالى سيده آلاله

جمالى سيده آلاله

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عمادى جمالى سيد كيانا

عمادى جمالى سيد كيانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
موزون زهره

موزون زهره

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بابائى واستانى عليرضا

بابائى واستانى عليرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
وهابى نصيرى پويا

وهابى نصيرى پويا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سادات شهابى سيد محمد

سادات شهابى سيد محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صادق پور محمد

صادق پور محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سبحانى مياركلائى عرفان

سبحانى مياركلائى عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
شاكرى سيده كيانا

شاكرى سيده كيانا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ابراهيمى محسن

ابراهيمى محسن

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شجاعى سيد محمد رسول

شجاعى سيد محمد رسول

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خورشيدى امير

خورشيدى امير

دامپزشکي|دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عليئى امير حسين

عليئى امير حسين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نورى فاطمه

نورى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
هاشمى سوته سيده الهه

هاشمى سوته سيده الهه

دامپزشکي|دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بابائى مهدى

بابائى مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قاسمى پائين كولائى داود

قاسمى پائين كولائى داود

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدى فائزه

احمدى فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
موسوى سيدموسى

موسوى سيدموسى

دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بابائى ساناز

بابائى ساناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قاسمى مرتضى

قاسمى مرتضى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حيدرى سيد محله محمد

حيدرى سيد محله محمد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
آذرى مقدم حسام

آذرى مقدم حسام

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-بومي مازندران / مناطق محروم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حق شناس ديوكتى عاليه

حق شناس ديوكتى عاليه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رستمى كامياب

رستمى كامياب

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدزاده سوركى فائزه

احمدزاده سوركى فائزه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عباسى مهدى

عباسى مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
امانى كلاريجانى آريا

امانى كلاريجانى آريا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
جولائى ضحى

جولائى ضحى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
محمدى تكتم السادات

محمدى تكتم السادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سنگ محمد على

سنگ محمد على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
برزگر سينا

برزگر سينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بابائى امير حسين

بابائى امير حسين

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
يحيايى خاركشى

يحيايى خاركشى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
هاديان امرئى

هاديان امرئى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
درويش خضرى

درويش خضرى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پارسائى

پارسائى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خورشيدى

خورشيدى

دامپزشکي|دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بيارى

بيارى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
يوسفى صاحبى

يوسفى صاحبى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
خورشيديان

خورشيديان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
على محمدى

على محمدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صادقى شورك چالى

صادقى شورك چالى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اندى

اندى

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مظلومى

مظلومى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
هدايتى زاده عمران

هدايتى زاده عمران

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رحيمى بالادزائى

رحيمى بالادزائى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-محل تحصيل آران و بيدگل / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
يعقوبى ارزفونى

يعقوبى ارزفونى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ايرانى

ايرانى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
مافى پاشاكلائى

مافى پاشاكلائى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صحراگرد

صحراگرد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسمعيلى موخر

اسمعيلى موخر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اكبرى شهابى

اكبرى شهابى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محمودى برنتى

محمودى برنتى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زركشيان

زركشيان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
على پور تويه

على پور تويه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شكرانى

شكرانى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بنى هاشمى

بنى هاشمى

دامپزشکي|دانشگاه تهران / نوبت دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ايرائى

ايرائى

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جعفريان تلوكلائى

جعفريان تلوكلائى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
آئينى

آئينى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
طهماسب نژاداحمدى

طهماسب نژاداحمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نيكزاد سوركى

نيكزاد سوركى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رحمت زاده

رحمت زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پژم

پژم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اسلامى وركى

اسلامى وركى

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

6سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
همتى

همتى

دامپزشکي|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محسنى

محسنى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نجفى درويشانى

نجفى درويشانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / پرديس خودگردان

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
نوربخش كلائى

نوربخش كلائى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نوربخش كلائى

نوربخش كلائى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كوثريان

كوثريان

دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عنايتى

عنايتى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عابدى ارزفونى

عابدى ارزفونى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قاسمى ميانائى

قاسمى ميانائى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عرب ولشكلائى

عرب ولشكلائى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اندى

اندى

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مظلومى

مظلومى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
چاره جو

چاره جو

دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صبوراسراجى

صبوراسراجى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ضيائى

ضيائى

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

شيمي محض|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كريمى وركى

كريمى وركى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رضائى اسرمى

رضائى اسرمى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اسحقى گرجى

اسحقى گرجى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسينى ماكرانى

حسينى ماكرانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
داورى امرئى

داورى امرئى

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
هدايتى

هدايتى

دامپزشکي|دانشگاه زابل / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اميرى مرگاوى

اميرى مرگاوى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
عبدى سنامى

عبدى سنامى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كروبيان

كروبيان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فانى حق

فانى حق

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
گرجى نژاد

گرجى نژاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تيرى همت آبادى

تيرى همت آبادى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-بومي مازندران / فرهنگيان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
احمدى قادى

احمدى قادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اكبريان لله مرزى

اكبريان لله مرزى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ادريسى اريم

ادريسى اريم

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خدادادى

خدادادى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طبرستانى

طبرستانى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زليكانى

زليكانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خنيده

خنيده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مجاور مرزودى

مجاور مرزودى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
طالبى خاركشى

طالبى خاركشى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى چوپانى

حسينى چوپانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
قبادى سوادكوهى

قبادى سوادكوهى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زارع

زارع

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-بومي مازندران / فرهنگيان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
يوسفيان

يوسفيان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-بومي مازندران / فرهنگيان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مقصودى

مقصودى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محمدى كيادهى

محمدى كيادهى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قلى نژاد

قلى نژاد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
تبار حسينى

تبار حسينى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عمادى توسه

عمادى توسه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اباذرى

اباذرى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

5سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ميرشفيعى لنگرى

ميرشفيعى لنگرى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عرب

عرب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
چاشنى دل

چاشنى دل

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدنژاد

محمدنژاد

شيمي کاربردي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / نوبت دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
غلامى فيروزكنده

غلامى فيروزكنده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سياوشيان

سياوشيان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي مازندران / فرهنگيان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دينداررستمى

دينداررستمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
منتظرى

منتظرى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
والد ساروى

والد ساروى

حسابداري|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رحيمى جمنانى

رحيمى جمنانى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اجاكه

اجاكه

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قاريان

قاريان

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي مازندران / فرهنگيان

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ابراهيميان سوركى

ابراهيميان سوركى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
تيرگرى سراجى

تيرگرى سراجى

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حاجى تبار

حاجى تبار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
هاشم پور

هاشم پور

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
روحانى دو گاهه

روحانى دو گاهه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گنبد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
يوسفيان

يوسفيان

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
چاكر الحسينى

چاكر الحسينى

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى خواه

حسينى خواه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي مازندران / فرهنگيان

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرزانه صاحبى

فرزانه صاحبى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فلاح پايين كولائى

فلاح پايين كولائى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

روانشناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / نوبت دوم

7سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
سرور

سرور

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حيدرى حيدرآبادى

حيدرى حيدرآبادى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
پيرزاده

پيرزاده

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شرج پور

شرج پور

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدى سرخى

محمدى سرخى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
وطن پور سوادكوهى

وطن پور سوادكوهى

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عالى نسب

عالى نسب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي مازندران / فرهنگيان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نظام محله

نظام محله

زمين شناسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جانعلى نژاد دازميرى

جانعلى نژاد دازميرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گنبد / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زمانى موسوى

زمانى موسوى

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صمدى پاشاكلائى

صمدى پاشاكلائى

زمين شناسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
باقرى خرم آبادى

باقرى خرم آبادى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عموئى رودپشتى

عموئى رودپشتى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نجفى المشيرى

نجفى المشيرى

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نوش آبادى

نوش آبادى

روانشناسي|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
طالبى سمسكنده

طالبى سمسكنده

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پورموسى

پورموسى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قريشى جويبارى

قريشى جويبارى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اكبرى شهابى

اكبرى شهابى

روانشناسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
درويشى پائين كولائى

درويشى پائين كولائى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
شيردل شهميرى

شيردل شهميرى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صديق

صديق

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
وفائى نژاد

وفائى نژاد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ابراهيمى ارمى

ابراهيمى ارمى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حاتمى دارابى

حاتمى دارابى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدى رستكى

محمدى رستكى

بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خواجه زاده

خواجه زاده

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى نژاد

حسينى نژاد

زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محسنى المشيرى

محسنى المشيرى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فرج اللهى

فرج اللهى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غير انتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بهنيا

بهنيا

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جمالى

جمالى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري / غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
يزدان پناه

يزدان پناه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري / غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شريف زاده

شريف زاده

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

3سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رمضانى بالادزائى

رمضانى بالادزائى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
براتيان

براتيان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حبيبى پهنه كلائى

حبيبى پهنه كلائى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري / غير انتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بهارى ذكرياكلائى

بهارى ذكرياكلائى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري / غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قازارى

قازارى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري / غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
برنتى

برنتى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قانعى

قانعى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جان بابائى ملا

جان بابائى ملا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدنژاد

محمدنژاد

زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گل چين گله دونى

گل چين گله دونى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امل / غير انتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ساداتى كوهستانى

ساداتى كوهستانى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نيازى

نيازى

روانشناسي|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فرمان بروركى

فرمان بروركى

بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مشعلچيان

مشعلچيان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري / غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
درستيان

درستيان

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميرزاپوروركى

ميرزاپوروركى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خرم ه

خرم ه

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

6سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
خواجه محله ء

خواجه محله ء

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سهرابى گرجى

سهرابى گرجى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سيد ابراهيمى

سيد ابراهيمى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري / غير انتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نيكخواه شهميرزادى

نيكخواه شهميرزادى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري / غير انتفاعي

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بهرامى ميانرود

بهرامى ميانرود

زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

4سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مطلبى

مطلبى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جان پوشائى

جان پوشائى

معارف اسلامي|موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني /ره /-قم-مرکز آموزش مجازي / سوابق تحصيلي مجازي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شيخى كردخيلى

شيخى كردخيلى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سليمانى وركى

سليمانى وركى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رفتارى نرج آباد

رفتارى نرج آباد

مهندسي علوم دامي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
على زاده

على زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غير انتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی