بجنورد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بجنورد


توكلى

توكلى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
شاكرى

شاكرى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

زبان
عباسى

عباسى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
امين الشريعه

امين الشريعه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
اعلمى فريمان

اعلمى فريمان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
شاكريان

شاكريان

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

زبان
وحدانى

وحدانى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

زبان
محزون

محزون

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
فرج زاده

فرج زاده

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان