آبدانان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر آبدانان

رضايى حسين

رضايى حسين

حقوق|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
دربندى محمد امين

دربندى محمد امين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رنجبر سجاد

رنجبر سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دينارى امير حسين

دينارى امير حسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام-بومي استان ايلام / مناطق محروم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ميرزائى اديب

ميرزائى اديب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام-بومي استان ايلام / مناطق محروم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رشيدى رويا

رشيدى رويا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
امرى

امرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جعفرى اصل

جعفرى اصل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
خنجرى

خنجرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه

7سال کانونی / 140 آزمون

تجربی
خير

خير

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مهرى

مهرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام-بومي استان ايلام / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سليمانى

سليمانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قربان زاده

قربان زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جانمحمدى

جانمحمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک-محل تحصيل دانشکده پرستاري اراک / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
نصرالهى

نصرالهى

مديريت بازرگاني|دانشگاه ايلام / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
پيرى

پيرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهرپويان

مهرپويان

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دارابى نژاد

دارابى نژاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبدى زاد

عبدى زاد

علوم سياسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محمدنژاد

محمدنژاد

حقوق|دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
پيرانى

پيرانى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مير على خانى

مير على خانى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
پورسردار

پورسردار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

شيمي محض|دانشگاه ايلام / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
پارسا

پارسا

علوم سياسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نصيرى

نصيرى

شيمي محض|دانشگاه ايلام / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
جان محمدى

جان محمدى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام-بومي استان ايلام / فرهنگيان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نقى زاده

نقى زاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام-بومي استان ايلام / فرهنگيان

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مهندسي شيمي|دانشگاه ايلام / نوبت دوم

7سال کانونی / 107 آزمون

ریاضی
پيرانى

پيرانى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على زاده

على زاده

کتابداري درشاخه پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كوليوند

كوليوند

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايلام / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
گوهرى

گوهرى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ايلام / نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عبديان

عبديان

زيست شناسي جانوري|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه ايلام / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فتحى پور

فتحى پور

مديريت بازرگاني|دانشگاه ايلام / نوبت دوم

7سال کانونی / 140 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم ورزشي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
همتى

همتى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قضیه تقسیم از ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی
دوازدهم رياضي     دبیر : عزیز الله علی اصغری