قشم

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر قشم

صادقى محمد امين

صادقى محمد امين

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
كمات قشمى مصطفى

كمات قشمى مصطفى

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
اسلامى رمچاهى مهرداد

اسلامى رمچاهى مهرداد

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي هرمزگان / فرهنگيان

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حورى

حورى

مهندسي معماري|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
معتبرى

معتبرى

مهندسي نفت|دانشگاه شيراز-بومي استان هرمزگان / مناطق محروم

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نصيرى احمد آبادى

نصيرى احمد آبادى

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مشتاقى

مشتاقى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-بومي هرمزگان / فرهنگيان

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
عاشقى قشمى

عاشقى قشمى

مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رفيعى

رفيعى

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي هرمزگان / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نگهدار

نگهدار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس-بومي هرمزگان / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رحيمى هلرى

رحيمى هلرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ميلك

ميلك

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-بومي هرمزگان / فرهنگيان

3سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
وحيدى

وحيدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس-بومي هرمزگان / فرهنگيان

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسلامى دولابى

اسلامى دولابى

مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شيوايى

شيوايى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
بگ زاده

بگ زاده

مديريت بازرگاني|دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
پورحسن

پورحسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مطيعى

مطيعى

مهندسي مکانيک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
دريانورد

دريانورد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
يوازى

يوازى

مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسلامى چاهو

اسلامى چاهو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس-بومي هرمزگان / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي مکانيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

3سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ملك پور

ملك پور

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مهندسي شيمي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
آفى راد

آفى راد

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خدنگ

خدنگ

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-بومي هرمزگان / مناطق محروم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زارع

زارع

امار|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سارانى

سارانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بيگلرى

بيگلرى

شيمي محض|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ظرافت

ظرافت

مهندسي شيمي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ابراهيمى گورانى

ابراهيمى گورانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-بومي هرمزگان / فرهنگيان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سعيدى طبلى

سعيدى طبلى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-بومي هرمزگان / فرهنگيان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
تبرى

تبرى

زيست شناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ملاحى دولابى

ملاحى دولابى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-بومي هرمزگان / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رفتارى

رفتارى

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مرداسنگى دولابى

مرداسنگى دولابى

شيمي کاربردي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی