بندر ديلم

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بندر ديلم

يزدان پناه هانيه

يزدان پناه هانيه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
توپا

توپا

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خادم

خادم

مهندسي برق|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
افشارپور

افشارپور

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نصارى

نصارى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سينايى

سينايى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
خليفه

خليفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
غلامى پور

غلامى پور

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

7سال کانونی / 128 آزمون

ریاضی
ديلمى

ديلمى

مهندسي عمران|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

مهندسي نفت|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

مهندسي معماري|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

7سال کانونی / 125 آزمون

ریاضی
ناصرى

ناصرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
شعبان حياوى

شعبان حياوى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
ليراوى

ليراوى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
نقوى ساداتى

نقوى ساداتى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رئوف

رئوف

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
كپتان

كپتان

فيزيک|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
ديلمى

ديلمى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
هاشميان

هاشميان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
دريانورد

دريانورد

فيزيک|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جبلى

جبلى

علوم کامپيوتر|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ذوالفقارى مشگينى

ذوالفقارى مشگينى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زاهدى پور

زاهدى پور

زيست شناسي گياهي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی