برازجان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر برازجان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
غفاريان منصور زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 39
پارسائى برازجانى فاطمه انسانی حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 23
رهنما محدثه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 46
بحرالعلوم سيد مرتضى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 48
عيارزاده كاظم ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 51
ادريسى محمد امين ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 40
دشتيانه ريحانه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 46
باقرپور ارش تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 63
عبدعلى پور محمدرضا ریاضی مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 40
افشار محمدرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 24
كمالى محمد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 37
چشمك عليرضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 13
محمديان فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 40
بيدارى مهرزاد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 30
قاسمى زاده مختار تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال کانونی 52
حميديان محمد ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 32
حسينى هنر ارتباطتصويري|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 27
جعفرى خاطره تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 2سال کانونی 46
جعفرى پور سيده محبوبه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-بومي استان بوشهر / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 19
كشتكار محمدرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-بومي استان بوشهر / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 38
باصولى رضا ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 46
پاك رفتار نسيم تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-بومي استان بوشهر / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 42
پى خسته معصومه ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال کانونی 23
شيروانى برازجان سجاد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 46
صالحى عبداله ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 4سال کانونی 62
برجوئى مجرد تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 37
صفرى تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 8سال کانونی 108
انصارى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 20
گزبلندى تجربی گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 64
ثنايى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 63
مزارعى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 58
حاجيانى تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال کانونی 58
عبدوئى انسانی روانشناسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر-بومي استان بوشهر / مناطق محروم دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 18
كريمى زاده تجربی دامپزشکي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 7سال کانونی 108
كماليان ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 19
دهقان تجربی بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 1سال کانونی 13