سراوان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر سراوان

ارباب شستان يحيى

ارباب شستان يحيى

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
پركى طاها

پركى طاها

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
نتوزهى قاسم

نتوزهى قاسم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
درازهى

درازهى

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
شادزهى

شادزهى

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
شيروزهى

شيروزهى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
سپاهى

سپاهى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 68 آزمون

زبان
فروغى مقدم

فروغى مقدم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
مرادزهى

مرادزهى

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
يارمحمد زهى

يارمحمد زهى

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
دهوارى

دهوارى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-بومي سيستان وبلوچستان / مناطق محروم

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
گورى

گورى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-بومي شهرستان سراوان / روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
حسين بر

حسين بر

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
ندرتزهى

ندرتزهى

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
بختيارى

بختيارى

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
حسين بر

حسين بر

علوم تربيتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ميركزهى

ميركزهى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-بومي سيستان وبلوچستان / مناطق محروم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
وكيلى

وكيلى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
ثنايى

ثنايى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
حسين زهى

حسين زهى

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
دهوارى

دهوارى

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
شهركى

شهركى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-بومي شهرستان سراوان / روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
كاريمى

كاريمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نصرتى

نصرتى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
ندرتزهى

ندرتزهى

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
سپاهى

سپاهى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
سپاهيان

سپاهيان

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
جنگى زهى

جنگى زهى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
محمدى سيب

محمدى سيب

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 73 آزمون

زبان
دهوارى

دهوارى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-بومي شهرستان سراوان / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رييسى

رييسى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

زبان
قلندر زهى

قلندر زهى

حسابداري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
حسين بر

حسين بر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-بومي شهرستان سراوان / روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
ملازهى

ملازهى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل-بومي شهرستان سراوان / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شيخزاده

شيخزاده

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 64 آزمون

زبان
حسين بر

حسين بر

علوم تربيتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
بردبار

بردبار

مديريت مالي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
حسين زائى

حسين زائى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل-بومي شهرستان سراوان / روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
كمالى نژاد

كمالى نژاد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه زابل / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

زبان
دهوار ى خاص

دهوار ى خاص

علوم تربيتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ملازهى

ملازهى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
درزاده

درزاده

حسابداري|مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پارسه

پارسه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
بهجتى خوشاب

بهجتى خوشاب

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

هنر
محمدى

محمدى

اقتصاد|مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عباس زاده محمودى

عباس زاده محمودى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
حسين بر

حسين بر

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
آلبا

آلبا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
دهقانخلد

دهقانخلد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-بومي سيستان وبلوچستان / مناطق محروم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اربابى

اربابى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-بومي سيستان وبلوچستان / مناطق محروم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مامايي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر-بومي سيستان وبلوچستان / مناطق محروم

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
غمشادزهى

غمشادزهى

مديريت دولتي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
حميدى فر

حميدى فر

مديريت دولتي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سپاهى

سپاهى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
پيام

پيام

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-بومي سيستان وبلوچستان / مناطق محروم

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بلوچزهى

بلوچزهى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-بومي سيستان وبلوچستان / مناطق محروم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بلوچ زهى

بلوچ زهى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
امراءشستان

امراءشستان

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ريگى

ريگى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ساداتى

ساداتى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نيكنام

نيكنام

مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
حسين بر

حسين بر

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
ميربلوچ زهى

ميربلوچ زهى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-بومي سيستان وبلوچستان / مناطق محروم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مهتاج زهى

مهتاج زهى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
مسكانزهى

مسكانزهى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
دهوارى

دهوارى

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جنگى زهى

جنگى زهى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسين بر

حسين بر

مهندسي معدن|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسين بر

حسين بر

مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي سراوان / نوبت دوم

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سپاهى

سپاهى

حسابداري|مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دشتانى دشتوك

دشتانى دشتوك

شيمي کاربردي|دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسين بر

حسين بر

زيست شناسي گياهي|دانشگاه زابل / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حسين بر

حسين بر

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خرمى

خرمى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بومرى

بومرى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه زابل / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسين بر

حسين بر

شيمي محض|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
درزاده

درزاده

اقتصادکشاورزي|مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی