زابل

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر زابل

شهركى نسترن

شهركى نسترن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بزى اله رى مجتبى

بزى اله رى مجتبى

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
زحمتى

زحمتى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-بومي مناطق تحت پوشش دانشگاه زابل / مناطق محروم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-بومي سيستان وبلوچستان / مناطق محروم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
شهركى

شهركى

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
راشكى

راشكى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
عارفى

عارفى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل-بومي مناطق تحت پوشش دانشگاه زابل / مناطق محروم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قزاق

قزاق

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مجاهدين

مجاهدين

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پيرى

پيرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شيخى ملشاهى

شيخى ملشاهى

فرش|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
محمدزاده نورى

محمدزاده نورى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جهانتيغ

جهانتيغ

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نورى صادقى

نورى صادقى

فرش|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
خمر

خمر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-بومي سيستان وبلوچستان / مناطق محروم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
غزنوى

غزنوى

تاريخ|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
قويدل حيدرى

قويدل حيدرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
تاج گى

تاج گى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-بومي سيستان وبلوچستان / مناطق محروم

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آذريان

آذريان

باستانشناسي|دانشگاه زابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
سرگزى

سرگزى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
نوروزى ثانى

نوروزى ثانى

مرمت اثارتاريخي|دانشگاه زابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
رمرودى

رمرودى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
روشندل

روشندل

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
آبيل نجف زاده

آبيل نجف زاده

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تقوى

تقوى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
خالقى فرد

خالقى فرد

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سرگزى

سرگزى

مديريت مالي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طارقى

طارقى

مهندسي معماري|دانشگاه زابل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سرگزى

سرگزى

مديريت دولتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بومرى

بومرى

حسابداري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
هراتى سالخورده

هراتى سالخورده

علوم ورزشي|دانشگاه زابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

زيست شناسي|دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
براهوئى مشروحى

براهوئى مشروحى

زيست شناسي|دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
وحدتى مقدم

وحدتى مقدم

علوم ورزشي|دانشگاه زابل / نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پيرى

پيرى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دره اى

دره اى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زابل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خالقپور

خالقپور

زيست شناسي جانوري|دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جهانتيغ

جهانتيغ

اقتصادکشاورزي|دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميرى بنجار

ميرى بنجار

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه زابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی