خدابنده

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر خدابنده

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اميرلو حامد هنر نقاشي|دانشگاه هنر / روزانه دانشگاه هنر تهران 4سال کانونی 19
ميرزايى محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال کانونی 78
اكبرى مهدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 44
گل محمدى حامد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 22
قربانى مهدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 31
فرقانى ميلاد انسانی حقوق|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 15
نصيرى زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 6سال کانونی 74
گنج خانلو رامين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 4سال کانونی 59
شهبازى نيلوفر تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 55
محمودى قيدارى مينا زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 44
موسوى مهسا زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 7
جهانشاهلو تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-بومي استان زنجان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 19
افراسيابى تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 3سال کانونی 56
سكاكى انسانی روانشناسي|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 5
زنگنه تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 16
اميرلو تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 5سال کانونی 86
جعفرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه زنجان / نوبت دوم دانشگاه زنجان 3سال کانونی 40
باباخمسه تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 57
محمدى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 49
بختيارى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 13
رحيمى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 19
رفيعى ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 18
ولى تبار تجربی حسابداري|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل تهران) 1سال کانونی 18
گنج خانلو انسانی روانشناسي|دانشگاه زنجان / نوبت دوم دانشگاه زنجان 2سال کانونی 17
سليمانى واحد تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 34
ولى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 23
حاجى لو ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 18
گنج خانى انسانی حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 14
خدابنده لو انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 14
تيمورى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 6سال کانونی 85
لطفى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 3سال کانونی 53
تقى لو انسانی جغرافيا|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 27
رستم خانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 1سال کانونی 19
رستم خانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 1سال کانونی 15
محمدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 1سال کانونی 9
محمدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 1سال کانونی 6
اله مرادى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 2سال کانونی 31
بيگدلى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 2سال کانونی 34
بيگدلى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 29
نصيرى زرندى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 1سال کانونی 8
اسكندرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 2سال کانونی 12
خدابنده لو تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 1سال کانونی 16
بيگدلو انسانی فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 16
رجبى تجربی کتابداري درشاخه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 18
مولايى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 1سال کانونی 8
شاهورديلو تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 11
كريمى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 41
محمدى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 17
نادى شورابى تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 16
رضايى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 42
جبارى تجربی مهندسي فضاي سبز|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 13
احمدى تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 7
بيگدلى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 19