بيله سوار

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بيله سوار

ماهرى

ماهرى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

زبان
وفادار

وفادار

زيست شناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی