پارس‌آباد مغان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر پارس‌آباد مغان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
جهانبخش ميثم تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 16
حمادى زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 34
اكبرى شهروز تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 17
لطفى بگلو مهدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 7سال کانونی 103
شيرى حسن ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 32
عمران زاده سياوش تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 47
عابدى شادى هنر نقاشي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 19
نصيرزاده على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-بومي استان اردبيل / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 37
جعفرى مرتضى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-بومي استان اردبيل / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 62
پاكروان ياشار ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 32
شفيعى ليلا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-بومي استان اردبيل / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 34
محمدزاده ابراهيم تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 8سال کانونی 114
مراد شهروز تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال کانونی 56
على نژاد عرفان تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 3سال کانونی 39
دادرسى بهنام ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 24
نمازى حسن ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 42
عالش زاده تجربی بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال کانونی 76
درويشى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 1سال کانونی 16
قنبريان تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 3سال کانونی 57
فولادى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 4سال کانونی 63
محسن زاده تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 35
فيروزى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 4سال کانونی 48
قربانزاده ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 18
عادل تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 51
وثوقى حمزه خانلو تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-محل تحصيل آران و بيدگل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) 7سال کانونی 93
همتى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 36
نويديان تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 36
دشتى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 37
قليزاده تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 5
نظر انسانی علوم سياسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 20
دولتخواه تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 57
جهانديده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 19
گنجى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 40
پور اسمعيل تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال کانونی 16
جوانى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 19
منصور تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 56
صورى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 36
نورى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 41
فرهود بيگديلو تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 39
مناف زادگان تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 54
جمشيدى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 25
نعمتى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 2سال کانونی 30
بك اوغلى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 28
گنجى مغانلو تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 17
اسوار تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال / روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 3سال کانونی 50
مراد قره خان بيگلو تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 8سال کانونی 76
كريمى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 4سال کانونی 45
شكرى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 63
مهربان تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران- / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 38
سليمى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 51
مولايى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 35
عليزاده ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 23
خانزاده ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 33
رضا خواه تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 21
رئيسى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 3سال کانونی 56
رستمى بيگدلو تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
اصلانى تجربی بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 2سال کانونی 34
اسدى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
فرج زاده تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 13
جهانگيرزاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 7
آزاد مرد تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 19
تالانه تجربی شيمي محض|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 56
سلطانپور تجربی بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 35
عزيزى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 37