خلخال

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر خلخال

رحيمى احمد

رحيمى احمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
سليمى عليرضا

سليمى عليرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عبدى شايان

عبدى شايان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پوريحيى كلورى سيده مريم

پوريحيى كلورى سيده مريم

علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نوروزى مهدى

نوروزى مهدى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

8سال کانونی / 132 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سنايى

سنايى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-بومي استان اردبيل / مناطق محروم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حمامى

حمامى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-محل تحصيل آران و بيدگل / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اژدرى

اژدرى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی