دامغان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر دامغان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كلائى اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
كثيريان فائزه انسانی حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
غلامى ميترا زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
زارع زاده فاطمه ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
عطارى يوسف انسانی مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
نفرى زهرا انسانی حقوق|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 17
نورمحمدى داران نويد تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال از دوم دبيرستان 56
گرمابى كتايون انسانی روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 23
جزائى ریاضی فيزيک|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
احمدى فرد اميرحسين انسانی حقوق|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 15
ترابى فائزه السادات تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 39
مظهرى زهرا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 37
ترابى سيد على ریاضی مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 34
جمشيدى مريم انسانی مددکاري اجتماعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
قدرت آبادى هنر ادبيات نمايشي|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 13
نيكنامى هنر تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه دامغان / نوبت دوم دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 31
اسدى هنر تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه دامغان / نوبت دوم دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 21
واحدى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 22
هفتنى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
على حسينى انسانی حقوق|دانشگاه دامغان / نوبت دوم دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 40
افشنگ تجربی تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 8سال از پنجم دبستان 150
خدادادى انسانی حقوق|دانشگاه دامغان / نوبت دوم دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 13
جعفرى مايانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال از دوم دبيرستان 37
قانع پور تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 34
رضائى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
ميرى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 38
منطقى تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 10
خاتمى انسانی حقوق|دانشگاه دامغان / نوبت دوم دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 12
خادمى قمى تجربی شيمي محض|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
اصغرپور انسانی حقوق|دانشگاه دامغان / نوبت دوم دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 17
شاه مرادى انسانی مديريت بيمه|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر) 1سال از چهارم دبيرستان 22
لطفى هنر تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه دامغان / نوبت دوم دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 13
رويائى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه سمنان / نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
خطيب زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان / نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 14
اعرابى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 4سال از اول دبيرستان 61
رمضان قربانى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 19
يحيى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 28
شيريان مايانى انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 17
طاهرى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه دامغان / نوبت دوم دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 14
ميرى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه سمنان / نوبت دوم دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 24
كرمانى پور تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 21
فواديان ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه دامغان / نوبت دوم دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 35
ميرعماد تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 25
زحمت كش تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 24
اميراحمدى انسانی جغرافيا|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 15
شاه چراغ انسانی جغرافيا|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 21
على حسينى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 22
اردكانى تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 34
اميرحسينى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 5سال از سوم راهنمايي 80
قاسمى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان / نوبت دوم دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 18
ميرجلالى تجربی مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 30
فراتى تجربی علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شاهرود) 1سال از چهارم دبيرستان 22
رضائى تجربی حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 14
خدابنده لو تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه سمنان / نوبت دوم دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 41
وحيدى تجربی شيمي محض|دانشگاه دامغان / نوبت دوم دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 19
قربانى تجربی شيمي محض|دانشگاه دامغان / نوبت دوم دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 14
خراسانى نژاد تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 14