فلارد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر فلارد

خسروى فاطمه

خسروى فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد-بومي استان چهارمحال وبختياري / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بابرى

بابرى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صادقى ده صحرايى

صادقى ده صحرايى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد-بومي استان چهارمحال وبختياري / فرهنگيان

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رستمى كندرى

رستمى كندرى

مهندسي برق|دانشگاه ياسوج / نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد-بومي استان چهارمحال وبختياري / فرهنگيان

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اكبرى امرائى

اكبرى امرائى

علوم قران وحديث|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمود نسب

محمود نسب

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی