بروجن

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بروجن

صادقى سوسن

صادقى سوسن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
درخوش فاطمه

درخوش فاطمه

عکاسي|دانشگاه هنراصفهان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

هنر
رنجبر على

رنجبر على

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شاكرى بروجنى على

شاكرى بروجنى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پورمهدى مهسا

پورمهدى مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
يارى رسول

يارى رسول

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بارونى مرضيه

بارونى مرضيه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد-بومي استان چهارمحال وبختياري / مناطق محروم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خاكسار محمدحسين

خاكسار محمدحسين

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان چهارمحال وبختياري / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جمالى امام قيسى زينب

جمالى امام قيسى زينب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد-بومي استان چهارمحال وبختياري / فرهنگيان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
فاتحى پور محمدمهدى

فاتحى پور محمدمهدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد-بومي استان چهارمحال وبختياري / فرهنگيان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سليمانى مهسا

سليمانى مهسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
درويش زاده پريسا

درويش زاده پريسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رمضانى فاطمه

رمضانى فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد-بومي استان چهارمحال وبختياري / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خدابنده پريسا

خدابنده پريسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد-بومي استان چهارمحال وبختياري / مناطق محروم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صابرى ساجده

صابرى ساجده

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد-بومي استان چهارمحال وبختياري / مناطق محروم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
طهماسبى بلداجى

طهماسبى بلداجى

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
كيوانى بروجنى

كيوانى بروجنى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان چهارمحال وبختياري / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جوادپور

جوادپور

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يگانه

يگانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد-بومي استان چهارمحال وبختياري / مناطق محروم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
جهانى

جهانى

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد-بومي استان چهارمحال وبختياري / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ندافى فرادنبه

ندافى فرادنبه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
راه روان

راه روان

تاريخ|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زمانى بروجنى

زمانى بروجنى

مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان-بومي استان چهارمحال وبختياري / مناطق محروم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صفارى اناركى

صفارى اناركى

فقه وحقوق اسلامي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زمانى فرادنبه

زمانى فرادنبه

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

هنر
هومانى

هومانى

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ويسى

ويسى

مهندسي برق|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
برجيان بروجنى

برجيان بروجنى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كريميان

كريميان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فياضى

فياضى

مديريت مالي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قنبرى امام قيسى

قنبرى امام قيسى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد-بومي استان چهارمحال وبختياري / فرهنگيان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
پيراسته بروجنى

پيراسته بروجنى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
كارگر بلداجى

كارگر بلداجى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد-بومي استان چهارمحال وبختياري / فرهنگيان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سپاهى بروجنى

سپاهى بروجنى

مهندسي عمران|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
باباخانى بروجنى

باباخانى بروجنى

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي شهرضا / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زمانى فرادنبه

زمانى فرادنبه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ربيعى

ربيعى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سلطان محمدى

سلطان محمدى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

ايران شناسي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نادرى بلداجى

نادرى بلداجى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
افضلى

افضلى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جمالى

جمالى

مهندسي عمران|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ملك محمدى

ملك محمدى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حاجى پور گندمانى

حاجى پور گندمانى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
برزگر

برزگر

مديريت صنعتي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نادرى بلداجى

نادرى بلداجى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد-بومي استان چهارمحال وبختياري / فرهنگيان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رزازى بروجنى

رزازى بروجنى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رستمى فرادنبه

رستمى فرادنبه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
انصاريان بارزى

انصاريان بارزى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد-بومي استان چهارمحال وبختياري / فرهنگيان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قنبرى بروجنى

قنبرى بروجنى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهزادى بروجنى

بهزادى بروجنى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
علائى

علائى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صالحى له درازى

صالحى له درازى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد-بومي استان چهارمحال وبختياري / فرهنگيان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زمانى گندمانى

زمانى گندمانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

زيست فناوري|دانشگاه مراغه / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي گناباد / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

شيمي کاربردي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نادرى بلداجى

نادرى بلداجى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حميدى

حميدى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نادرى بلداجى

نادرى بلداجى

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی