سامان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر سامان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
بهرامى سامانى اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 36
اسماعيلى عباس تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 39
احمديان باغبادرانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 12
مردانى سلمى ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 20
طاهرى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 46
فرجى سامانى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 10سال کانونی 121
شجاعى نور محمدى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 5سال کانونی 86
درخشان سامانى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهرکرد-بومي استان چهارمحال وبختياري / مناطق محروم دانشگاه شهرکرد 5سال کانونی 61
يزدانپناه ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 26
صديقى سامانى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
تقى زاده تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 4سال کانونی 61
گلمحمدى سامانى ریاضی مهندسي برق|مرکزاموزش عالي شهرضا / روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 2سال کانونی 38
درخشان ریاضی فيزيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
بهرامى سامانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن) 1سال کانونی 19
ترابى سامانى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 16
محمدى سامانى ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 23
اسعد سامانى تجربی مديريت صنعتي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
بهارلو سامانى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
شريعتى سامانى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه شهرکرد-بومي استان چهارمحال وبختياري / مناطق محروم دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16