جنگل

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر جنگل

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
باقرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 1سال از چهارم دبيرستان 18
زارعى مقدم تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 31
محمودزاده تجربی اقتصادکشاورزي|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 16