فريمان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر فريمان

صادقى اسماعيل

صادقى اسماعيل

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
يوسفى كلاته رضا

يوسفى كلاته رضا

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شرفى فريمانى حامد

شرفى فريمانى حامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خسروى مرتضى

خسروى مرتضى

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
منصورى سيد محمد

منصورى سيد محمد

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
گله دار فريمان زهرا

گله دار فريمان زهرا

معماري داخلي|دانشگاه هنر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پاسبان موسى آباد طاهره

پاسبان موسى آباد طاهره

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

6سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
كاظمى زهرا

كاظمى زهرا

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
خزاعى فريد

خزاعى فريد

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كشتمندى

كشتمندى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
باباى خراسانى

باباى خراسانى

جغرافيا|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عطار سفيدسنگى

عطار سفيدسنگى

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
غفورى

غفورى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
يزدانى

يزدانى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عبداللهى

عبداللهى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسين آبادى

حسين آبادى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

4سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
قدرتى

قدرتى

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
رنجبر

رنجبر

حقوق|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي /-محل تحصيل خواهران پرديس رضوان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حميدى نيا

حميدى نيا

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بينائى

بينائى

حسابداري|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
دالانى مقدم فريمان

دالانى مقدم فريمان

مهندسي مکانيک|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جوانمرد

جوانمرد

علوم قران وحديث|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
صوفى حسن آباد

صوفى حسن آباد

شيمي محض|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی