تايباد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر تايباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رحمت الهى ريزه گى محيا انسانی حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
اله دادى سمنگانى حنانه انسانی روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 13
على محمدى محدثه انسانی روانشناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 46
درويشى ياسمن تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 64
بابائى پشته ئى محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 26
حسين پور پرديس تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 57
مجيدى نرگس انسانی علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 23
خدادادى كوه آبادى سارا انسانی روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 30
صفرى قادرآبادى مجيد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 37
سيدالحسينى سيدموحد تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 69
كرمى زهرا انسانی علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 14
اعظمى اسماء انسانی علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
زنگنه قاسم آبادى انسانی روانشناسي|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 18
خواجه احمدى استادى انسانی روانشناسي|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 23
گلبائى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
چهاريارى كلاته ئى انسانی علوم ارتباطات اجتماعي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
احرارى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 30
فاضلى سنگانى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 55
شمسى ثانى انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 24
عزيزى ارزنه ئى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
مقرى ريزه ئى انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 25
سليمانپور انسانی علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 23
عبدالهى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 13
پيرمحمدى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 36
تيمورى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 27
سليمان پور انسانی حسابداري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
قربانى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 37
احرارى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 21
منصورزاده زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 18
سبزنمااستادى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 19
گل ميرزائى انسانی حسابداري|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 19
صالحى پشته ئى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 20
حسينى راد تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 10
عظيميان كودانى سردابى انسانی تاريخ|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 17
ملاحسينى كاريزى هنر صنايع دستي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 33
جهانتاب تجربی تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 20
محمدى زبان مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 37
شيرخوئى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 47
صادقى انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مراغه) 2سال از سوم دبيرستان 36
يزدانى نيا تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال از دوم دبيرستان 44
زينلى انسانی مردم شناسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
جهانى انسانی اقتصاداسلامي|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 18
باغچه گى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 26
فاروقى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (محل تحصيل شيروان) 3سال از دوم دبيرستان 59
صاحبدادى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 20
موقر تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 24
رسولى تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 15
رحمتى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 50
نبى الهى جوزقانى تجربی بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 3سال از دوم دبيرستان 47
عطائى جوزقانى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 20
ابراهيمى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
ولى الهى تونه ئى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 24
محمدى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 14
ادريسى ریاضی مهندسي عمران|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال از چهارم دبيرستان 15
دشتى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 31
ملاحسينى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 13
ملاحسينى كاريزى انسانی جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
يوسفى تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 37
پرهاده انسانی علوم سياسي|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 16
صيفى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي بيرجند / نوبت دوم دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 19
ايوبى سنگانى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 1سال از چهارم دبيرستان 20
بهلولى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان (محل تحصيل خاش) 2سال از سوم دبيرستان 37
رحيمدادى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال از چهارم دبيرستان 14
عبداله پور تجربی زيست شناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 50
قاسمى راد تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 11
نظرى كوشكى تجربی شيمي کاربردي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 20
نورمحمدى حسينى ئى تجربی زيست شناسي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 24
قنبرى تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 3سال از دوم دبيرستان 30
سليمانى كراتى تجربی زمين شناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 18