كاشمر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر كاشمر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
زارع على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 10سال کانونی 158
نژادابراهيم على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 39
اسپرهم على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 59
مهدى زاده سحر انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 1سال کانونی 18
قانعى حسن انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان پرديس شهيد بهشتي - مشهد 2سال کانونی 37
ابريشمى مريم السادات تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 53
غلامى رزق آباد سجاد انسانی علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 16
احمدپور فرزانه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 43
اكبرى اميرسجاد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-بومي خراسان رضوي / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 57
نجاتى جردوى محمد انسانی علوم تربيتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 44
شادمرادى فرزاد تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 25
رضادوست فاطمه انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 20
ندافى فائزه انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 12
شرافتى زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 41
قربانى مسعود انسانی علوم سياسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
زوارآذر بهنوش انسانی علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 16
ناصرى طاهرى مصطفى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال کانونی 42
جهانشاهى اميرحسين ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 37
شهابى بهروز تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 5سال کانونی 82
نورمحمدى على آبادى فائزه انسانی علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 21
معصومى هدك ريحانه انسانی حقوق|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 19
عبدالهى فائزه انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 29
اسماعيلى محمد ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 17
ابراهيمى فيض آبادى مريم تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 30
لطفى فرگى على انسانی روانشناسي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 32
عباسى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 3سال کانونی 57
شفيعى رضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال کانونی 35
خوش بخت كاريزك ریاضی مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 62
احمديان محمدهادى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه هنراصفهان / روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 24
مسرورى انسانی حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 43
يعقوب زاده مكى فاطمه انسانی حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 7سال کانونی 102
صادقى محمدصادق تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال کانونی 66
آذربيگ محمد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 22
نيكومرام نجمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 20
طاهرى سيده فاطمه ریاضی معماري داخلي|دانشگاه هنرشيراز / روزانه دانشگاه هنرشيراز 1سال کانونی 16
خانى محسن انسانی حسابداري|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 21
غفورى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 23
سيمين فر مريم تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 43
حجازى ابوالفضل ریاضی مهندسي پليمر|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 66
صديقى فروتقه محمدمعين ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
محمدى مقدم فاطمه انسانی علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 23
باقرنژاد حسين تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 32
خداداديان زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 4سال کانونی 60
سبحانى حسين تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 60
حسينى ثانى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 38
حسينى انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 13
يراقى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال کانونی 30
ابوطالبى على تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 55
خداداديان مهسا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 4سال کانونی 60
محمدى رضا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 15
زراعتى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 16
نظريان انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 19
دادگر جواد تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-بومي خراسان رضوي / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 49
نجاتى خضربيگى انسانی حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال کانونی 13
خوارزمى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 16
خدابنده ریاضی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان پرديس شهيد بهشتي - مشهد 2سال کانونی 37
نظيف تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 49
حسينى تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 53
سعيدى دهميانى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه نيشابور / روزانه دانشگاه نيشابور 2سال کانونی 28
الهى ریاضی مهندسي دريا|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 19
عابدى تجربی بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 31
ميرى ايورى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 25
ناصح تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 38
زنده جانى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 32
برزگر تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 2سال کانونی 28
برهانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر) 3سال کانونی 44
اسكندرى تربقان زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 24
فيضى فروتقه انسانی مددکاري اجتماعي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 17
كارگرخمى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 15
ملكى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 27
ابراهيميان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 38
نبوى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-بومي خراسان رضوي / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال کانونی 75
نجاتى جردوى ریاضی مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 36
مراديان ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 10
حسين زاده ايورى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 40
صالحى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 30
ميرجليلى زبان زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 14
نيازى كاريزك ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 20
على محمدى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال کانونی 48
صمدى تجربی تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 5سال کانونی 74
سعيدى فرد تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 38
ارسلانى تجربی اتاق عمل|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 2سال کانونی 35
عبداللهيان تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 60
رستمدار وطنى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل اسلام آبادغرب) 1سال کانونی 10
افسرده انسانی تاريخ|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 26
نژاداسماعيل تولائى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 17
احمدزاده يونسى انسانی حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال کانونی 21
غفرانى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 16
زحمتكش بختيار تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 39
نخعى انسانی تاريخ|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 27
چوپان شمس آبادى انسانی حسابداري|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 15
صادقيان تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان پرديس شهيد بهشتي - مشهد 5سال کانونی 86
لالوى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 80
محمدى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 18
حسن زاده على آبادى ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 25
نژاداحمد زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال کانونی 45
فدوى سرمزده ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 10
عيدى نژاد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال کانونی 31
منظم كوهسرخى انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 10
غلامى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 3سال کانونی 57
واعظ طبسى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 4سال کانونی 36
دهقان فروتقه ریاضی مهندسي ماشين‌هاي ريلي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
جعفرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 2سال کانونی 34
نجار ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 32
عابدى زادگان تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال کانونی 54
هاشمى نژاد تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 3سال کانونی 56
فتحى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 1سال کانونی 13
فخرغلامى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 28
اميرزاده نامقى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال کانونی 43
غنى پور ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 13
زراعتى ثانى تجربی علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال دوم / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد 2سال کانونی 27
هاشمى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 24
موروثى مهدى آباد تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 35
محمدزاده انسانی حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال کانونی 20
غلامى زبان مترجمي زبان انگليسي|مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه مرکزآموزش عالي کاشمر 1سال کانونی 26
موسوى نژاد ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد - مشهد 1سال کانونی 14
محمدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 46
روحانيان هنر باستانشناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 29
محمودى طرقى انسانی جغرافيا|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 10
غفارى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر) 2سال کانونی 40
عشرتى انسانی حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال کانونی 29
ترابى آزاد تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 53
عباس زاده انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 10
شاكرى انسانی علوم سياسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 30
رستمى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 44
صفحه قلعه بالا انسانی علوم سياسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 26
شيخى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار (محل تحصيل جوين) 3سال کانونی 50
آخرتى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 4سال کانونی 79
صحرائى كوشه انسانی حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 2سال کانونی 15
رمضان نژاد تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 4سال کانونی 47
طباطبائى مقدم ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 16
ميرمقدم تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 14
علوى شهرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 33
اله پور فدافن ریاضی مهندسي برق|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
صانعى ممرآبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 17
غفارزاده تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 37
اسكندرى نصرآباد تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 41
ملائى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال کانونی 17
كفائى زبان مترجمي زبان انگليسي|مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه مرکزآموزش عالي کاشمر 2سال کانونی 33
واعظ طبسى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 4سال کانونی 36
حيدرى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 11
اسكندرى ثانى تربقان تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 36
طاهرپور خليل آباد زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 20
قدسى محمديه تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال کانونی 46
مهرجو تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 54
هنرور كوهسرخى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 14
خوارزمى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر) 3سال کانونی 47
محبوبيان ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد 6سال کانونی 86
آهنگر انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 14
يعقوبيان محمديه تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال کانونی 32
خادمى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر) 2سال کانونی 35
شهابى تجربی بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 4سال کانونی 56
خاكشور سرمزده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 17
صفرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 14
حسن زاده انسانی تاريخ|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 16
حسينى راد تجربی علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال اول / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد 3سال کانونی 46
مالدار كوشه انسانی جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 11
كلائى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 22
بقائى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 19
قربان زاده انسانی علوم سياسي|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 9
حسينائى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 15
اثنى عشرى ریاضی فيزيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 5
غلاميان تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 18
ضرغامى زبان مترجمي زبان انگليسي|مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه مرکزآموزش عالي کاشمر 3سال کانونی 33
نعيمى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 16
ساعدى ميرآبادى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 10
سياح ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 24
على محمدى قوچ پلنگ تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 45
ناظرى عارفى تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 32
حسنى زبان مترجمي زبان انگليسي|مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه مرکزآموزش عالي کاشمر 2سال کانونی 20
وطن پرست انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 21
حاتمى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال کانونی 34
على پورفرگى تجربی هوشبري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال کانونی 22
ابراهيمى تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي حکمت رضوي - مشهد 3سال کانونی 21
ابراهيمى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 14
رجبيان عارفى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس) 3سال کانونی 52
بهراد تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 23
رجب زاده محمديه انسانی باستان شناسي|دانشگاه نيشابور / روزانه دانشگاه نيشابور 1سال کانونی 10
برمكى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي ريلي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 32
رضايى موشكى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 32
سيدى بيرجند تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 1سال کانونی 17
معينى ايورى انسانی علوم سياسي|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 15
پوراسماعيلى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 4سال کانونی 62
سجادى تجربی مديريت صنعتي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 38
نخعى كوشه انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل بجنورد) 2سال کانونی 15
اسماعيل پور انسانی حقوق|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد 1سال کانونی 13
گذرى تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال کانونی 33
چابك مكى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 39
حسن زاده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / نوبت دوم دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 8
اسمعيلى تجربی بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 3سال کانونی 40
طاهرى تجربی مديريت مالي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 3سال کانونی 43
عصارمغانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 34
دلخوش زبان مترجمي زبان انگليسي|مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه مرکزآموزش عالي کاشمر 1سال کانونی 20
رشيدى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 21
اكبرى مقدم تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 2سال کانونی 43
واعظيان ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 14
اسدى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه تربت حيدريه / نوبت دوم دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 8
منيرى تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 3سال کانونی 48
يزديان فرگى تجربی بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 17
رمضانى ممرآبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد - مشهد 1سال کانونی 6
بيانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 3سال کانونی 31
صاحب الزمانى تجربی علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه -قم(محل تحصيل دولت آباد اصفهان) 1سال کانونی 7
كربلائى نژاد تجربی شيمي کاربردي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 41
قديمى على آبادى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي مهدي شهر) 1سال کانونی 22
رحمانى مطلق تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 2سال کانونی 8
اشجارى تجربی شيمي کاربردي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 33
كاظمى قوژدى تجربی شيمي محض|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 15
طبسى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال کانونی 52
ميرجردوى تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شانديز - مشهد 1سال کانونی 14
اسفنديارى تجربی زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي كاويان - مشهد 2سال کانونی 35
معصومى هدك تجربی زمين شناسي|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 15