نيشابور

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر نيشابور

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مرادى امير رضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 68
دوست پرست آرمين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 20
درودى سجاد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
گاراژيان سينا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
سليمان اف ليلى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
بلوكى على ریاضی مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
شمس آبادى مائده انسانی روانشناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال از دوم دبيرستان 49
مركبى سيدكاظم تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال از اول دبيرستان 88
خدابخشى مهلا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 47
شميساوى مهدى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
آخوندى اميرحسين ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
خاكباز محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 11
قدمگاهى عليرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال از اول دبيرستان 75
صالحى على انسانی حقوق|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 21
امانى اسماعيل انسانی حقوق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 18
حسينى سيدامير رضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال از دوم دبيرستان 36
حاتمى امير تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 14
مروى محدثه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال از دوم دبيرستان 45
بازوبندى على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 23
نعيمى راد يگانه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 24
حسينى معين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 48
على شاهى مهدى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
شماعى على اكبر انسانی حقوق|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 24
قدمگاهى سيدمحمدمهدى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال از دوم دبيرستان 46
موسى آبادى اسماء تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 4سال از اول دبيرستان 51
حسينى فاطمه سادات انسانی علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 54
شكرانى شادى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 6سال از دوم راهنمايي 107
دلدار پريسا هنر صنايع دستي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 18
گلشنى بهزاد تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 37
مهربانى اميررضا انسانی حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 35
روشنك مريم انسانی حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
بازوره عليرضا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 45
خالويان مريم انسانی حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 30
عمارلو ابوالفضل انسانی حقوق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 45
سعدآبادى فاطمه انسانی روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 46
باقرى محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
اميرى نژاد على ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 1سال از چهارم دبيرستان 12
نير آبادى الميرا انسانی علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 33
سبحانى اميرمحمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 49
خورى فائزه انسانی علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 21
ملازم الحسينى اميد انسانی حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
وظيفه دوست فرناز تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 10
قمرى انسانی روانشناسي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 1سال از چهارم دبيرستان 20
ميرابى فائزه تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال از سوم دبيرستان 27
سعيدى سجاد تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال از اول دبيرستان 57
عمارلو الهام انسانی روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 45
قدمگاهى هانيه سادات زبان مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
مرشدلو عباس ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 57
اردمه اى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 45
حسين زاده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 36
لكزى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 23
برزنونى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 12
كروبى انسانی علوم سياسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
گلريز زبان زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 31
عباس زارع ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 36
قائمى انسانی حسابداري|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 26
مقدم فر ریاضی حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 16
حسينى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 15
دهقان نيشابورى ریاضی روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
رحمتى تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
حسن آبادى زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 38
دلشاد تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 43
رحمانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 4سال از اول دبيرستان 54
فعلى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 36
شمسى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 21
دهنو خلجى انسانی علوم ورزشي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 21
سرچاهى ریاضی مهندسي ايمني|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 2سال از سوم دبيرستان 25
حسينى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 34
تراب بيگى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال از اول دبيرستان 82
عابدى تجربی دامپزشکي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 55
سيدآبادى ریاضی فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 30
گرمابى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 15
كريم آبادى تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 3سال از دوم دبيرستان 31
عطرى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال از چهارم دبيرستان 15
محسنى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 40
صادقى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه نيشابور / روزانه دانشگاه نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 14
حيدرى انسانی حسابداري|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 11
آشيانى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه نيشابور / روزانه دانشگاه نيشابور 3سال از دوم دبيرستان 19
گل ميشى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 16
خدابخشى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 22
موسى آبادى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 4سال از اول دبيرستان 64
بهشتى جو انسانی جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 21
صميعى زاده تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 15
سيدآبادى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 24
رحيمى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 50
مرزانى انسانی حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال از سوم دبيرستان 35
غفارى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه نيشابور / روزانه دانشگاه نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 29
كيوانى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 24
طالبيان ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 21
جليلى انسانی جغرافيا|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 43
حيدرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر) 2سال از سوم دبيرستان 30
ملك بالا انسانی علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 26
فيروزى سعد آبادى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 16
روح آبادى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 42
ملكى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 53
صفائى تجربی دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال از دوم دبيرستان 50
عبداله آبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 27
موشانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 37
سيدآبادى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
مهرجو ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
گنجعلى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 41
نجار ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 39
خزائى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 13
حصارنوى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 13
طالبى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 24
كمالى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 33
نخعى زينلى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه نيشابور / روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 10
سيدآبادى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
هاشمى صدر تجربی روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال از اول دبيرستان 55
بيات ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
بكائبان تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
خاكشور تجربی هوشبري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 26
طاهرآبادى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 4سال از اول دبيرستان 42
اركانى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 11
تاج بخش تجربی مديريت صنعتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
فتح آبادى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 22
حسينى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه نيشابور / نوبت دوم دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 21
جلال آبادى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 33
منتظرى زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه نيشابور / روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 20
سيدآبادى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 26
اناركى اردكانى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 3سال از دوم دبيرستان 50
محمودى زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه نيشابور / روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 11
سبيانى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال از سوم دبيرستان 33
نكويان ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 12
رحمانى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 23
خسرو نژاد ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 21
خادمى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 21
قدميارى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 48
جوريان تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 39
شورگشتى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 40
اكبرى مقدم ریاضی فيزيک|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 39
امينى تبار تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 12
بلقن آبادى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال از اول دبيرستان 60
سليمانى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
بيات ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 14
حسينى انسانی حسابداري|دانشگاه بجنورد / نوبت دوم دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 19
الهامى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 13
نجفى انسانی علوم سياسي|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 14
معين تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 17
بهارى نيا تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 14
نجفى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه نيشابور / روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 20
هروى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 39
صديقى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 32
سرچاهى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 4سال از اول دبيرستان 74
حسينى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 26
هرمزى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه نيشابور / روزانه دانشگاه نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 34
قربانى زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه نيشابور / نوبت دوم دانشگاه نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 30
فاضلى انسانی علوم سياسي|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 19
پروانه ریاضی امار|دانشگاه نيشابور / روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 26
عظيمى ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
نخعى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 1سال از چهارم دبيرستان 18
احمدآبادى تجربی هوشبري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 45
دادمهر تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 51
آبجقانى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 18
نجفى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه دامغان / نوبت دوم دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 20
حجتى راد زبان زبان روسي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 16
تاجيك تجربی روانشناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 37
مقدم تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 37
ملوندى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 1سال از چهارم دبيرستان 23
قرجه ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال از چهارم دبيرستان 14
گلقندشتى تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال از اول دبيرستان 73
اكبرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 22
برجى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه نيشابور / روزانه دانشگاه نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 15
مطهريان تجربی اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 4سال از اول دبيرستان 54
مرتضوى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه نيشابور / روزانه دانشگاه نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 14
بتوئى انسانی باستان شناسي|دانشگاه نيشابور / روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 16
اردمه انسانی باستان شناسي|دانشگاه نيشابور / روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 13
مهرآبادى تجربی بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 31
ريگى نژادشوركى تجربی روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 30
طاهرى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 38
حسينى تجربی روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 53
نبوى نژاذ انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه نيشابور / نوبت دوم دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 19
مهدوى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 20
زينلى تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 3سال از دوم دبيرستان 44
درعلى تجربی مديريت دولتي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 13
طلايى ریاضی مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 24
كريمى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 46
تاجيك ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 12
وفائى تجربی روانشناسي|مرکزاموزش عالي لار / روزانه مرکز آموزش عالي لار 4سال از اول دبيرستان 46
صبورى شرق ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 24
حسينى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 12
اسلامى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
حسينى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 25
عاملى تجربی بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 43
شمسكى تجربی بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 16
واحد تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال از اول دبيرستان 71
عارف نژاد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال از چهارم دبيرستان 19
رحمانى تجربی زمين شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 30
مژدكانلو ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 20
دولت آبادى تجربی بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 15
ذاكرى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 24
محمدآبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 17
واحد تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 17
حامد حيدرى تجربی بهداشت عمومي|مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 2سال از سوم دبيرستان 46
خسروى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال از سوم دبيرستان 24
كابلى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 21
عمارلو انسانی باستان شناسي|دانشگاه نيشابور / نوبت دوم دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 13
عامليان تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 26
نخعى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 4سال از اول دبيرستان 74
حسن زاده تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 39
فتحى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
شكوهى راد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد / نوبت دوم دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 16
حسينى تولايى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 25
آتشى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
كابلى تجربی شيمي کاربردي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 3سال از دوم دبيرستان 46
حسينى شفيق تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 2سال از سوم دبيرستان 25
زارعى شرق تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 2سال از سوم دبيرستان 31
عارفخانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد / نوبت دوم دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 15
نارنجيان تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 47
همراه تجربی حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 2سال از سوم دبيرستان 34
گنجعلى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 15
درودى تجربی زمين شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 14
امينيان مقدم تجربی زمين شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 14
فخريان تجربی شيمي محض|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 18
لگزيان تجربی زمين شناسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 39
چوبدارى تجربی اقتصادکشاورزي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 25
سخدرى تجربی شيمي محض|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 16
نجفى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 2سال از سوم دبيرستان 20