نيشابور

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر نيشابور

مرادى امير رضا

مرادى امير رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
دوست پرست آرمين

دوست پرست آرمين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
گلستانى فهيمه

گلستانى فهيمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
درودى سجاد

درودى سجاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سليمى نسب سحر

سليمى نسب سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نصرآبادى اعظم

نصرآبادى اعظم

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
گاراژيان سينا

گاراژيان سينا

مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محروقى دانيال

محروقى دانيال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سليمان اف ليلى

سليمان اف ليلى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بلوكى على

بلوكى على

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شمس آبادى مائده

شمس آبادى مائده

روانشناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
قلعه حسنى فاطمه

قلعه حسنى فاطمه

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
رشيد آبادى محمدجواد

رشيد آبادى محمدجواد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مركبى سيدكاظم

مركبى سيدكاظم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
خدابخشى مهلا

خدابخشى مهلا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
كچبيان ساره

كچبيان ساره

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شميساوى مهدى

شميساوى مهدى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
شورابى على

شورابى على

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آخوندى اميرحسين

آخوندى اميرحسين

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
الهى على

الهى على

مهندسي صنايع|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
اميد مهدى

اميد مهدى

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
خاكباز محمد

خاكباز محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رباطى ساجده سادات

رباطى ساجده سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اسدى فرشيد

اسدى فرشيد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قدمگاهى عليرضا

قدمگاهى عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
صالحى على

صالحى على

حقوق|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
تازه حميدرضا

تازه حميدرضا

حقوق|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
انجيدنى امين

انجيدنى امين

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
امانى اسماعيل

امانى اسماعيل

حقوق|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسينى سيدامير رضا

حسينى سيدامير رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حاتمى امير

حاتمى امير

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مروى محدثه

مروى محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بازوبندى على

بازوبندى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عادل سيدمحمد

عادل سيدمحمد

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نعيمى راد يگانه

نعيمى راد يگانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
لگزيان محمدرضا

لگزيان محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سالاريان رسول

سالاريان رسول

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
حسينى معين

حسينى معين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
على شاهى مهدى

على شاهى مهدى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ميرزابياتى وحيد

ميرزابياتى وحيد

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
شماعى على اكبر

شماعى على اكبر

حقوق|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قدمگاهى سيدمحمدمهدى

قدمگاهى سيدمحمدمهدى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
موسى آبادى اسماء

موسى آبادى اسماء

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حسينى فاطمه سادات

حسينى فاطمه سادات

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
عربخانى محمدهاشم

عربخانى محمدهاشم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شكرانى شادى

شكرانى شادى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

6سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
دلدار پريسا

دلدار پريسا

صنايع دستي|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
مسئله گو زهرا

مسئله گو زهرا

مهندسي صنايع|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
گلشنى بهزاد

گلشنى بهزاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مهربانى اميررضا

مهربانى اميررضا

حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
يوسفى يگانه

يوسفى يگانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال اول / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
روشنك مريم

روشنك مريم

حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بازوره عليرضا

بازوره عليرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
خالويان مريم

خالويان مريم

حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
عمارلو ابوالفضل

عمارلو ابوالفضل

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
پرتوى راد مهرنوش

پرتوى راد مهرنوش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
دولابى احمد

دولابى احمد

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
سعدآبادى فاطمه

سعدآبادى فاطمه

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
باقرى محمد

باقرى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اميرى نژاد على

اميرى نژاد على

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نير آبادى الميرا

نير آبادى الميرا

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
سبحانى اميرمحمد

سبحانى اميرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
خورى فائزه

خورى فائزه

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ملازم الحسينى اميد

ملازم الحسينى اميد

حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پيرگزى مهناز

پيرگزى مهناز

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سوقندى اميرحسين

سوقندى اميرحسين

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
وظيفه دوست فرناز

وظيفه دوست فرناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قمرى

قمرى

روانشناسي|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ميرابى فائزه

ميرابى فائزه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ايروانى الهه

ايروانى الهه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سعيدى سجاد

سعيدى سجاد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عمارلو الهام

عمارلو الهام

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
قدمگاهى هانيه سادات

قدمگاهى هانيه سادات

مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
مرشدلو عباس

مرشدلو عباس

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فهيم پور

فهيم پور

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اردمه اى

اردمه اى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نيك نهاد

نيك نهاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
بهمدى

بهمدى

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
حسين زاده

حسين زاده

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مهريار

مهريار

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خورشائى

خورشائى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
لكزى

لكزى

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
برزنونى

برزنونى

مهندسي برق|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كروبى

كروبى

علوم سياسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
گلريز

گلريز

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
عباس زارع

عباس زارع

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
دهنوئى

دهنوئى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
قائمى

قائمى

حسابداري|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فتح آبادى

فتح آبادى

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مقدم فر

مقدم فر

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صالح آبادى

صالح آبادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دهقان نيشابورى

دهقان نيشابورى

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طاهرى شرق

طاهرى شرق

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رحمتى

رحمتى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسن آبادى

حسن آبادى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

زبان
دلشاد

دلشاد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
هاتفى

هاتفى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ايروانى

ايروانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فعلى

فعلى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شفاعتى

شفاعتى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شمسى

شمسى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بتوئى

بتوئى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دهنو خلجى

دهنو خلجى

علوم ورزشي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سرچاهى

سرچاهى

مهندسي ايمني|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
تراب بيگى

تراب بيگى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
افروزى

افروزى

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نعيم آبادى

نعيم آبادى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
عابدى

عابدى

دامپزشکي|دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سيدآبادى

سيدآبادى

فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
گرمابى

گرمابى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كريم آبادى

كريم آبادى

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عطرى

عطرى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محسنى

محسنى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

زبان
حيدرى

حيدرى

حسابداري|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
آشيانى

آشيانى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه نيشابور / روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

زبان
حاج بابائى

حاج بابائى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
گل ميشى

گل ميشى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هروى

هروى

روانشناسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خدابخشى

خدابخشى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
موسى آبادى

موسى آبادى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
بهشتى جو

بهشتى جو

جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
صميعى زاده

صميعى زاده

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سيدآبادى

سيدآبادى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
مرزانى

مرزانى

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
كيوانى

كيوانى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
غفارى

غفارى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
آب كار

آب كار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
طالبيان

طالبيان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جليلى

جليلى

جغرافيا|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه نيشابور / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
مرزانى

مرزانى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ملك بالا

ملك بالا

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فيروزى سعد آبادى

فيروزى سعد آبادى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مولوى

مولوى

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
روح آبادى

روح آبادى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
صفائى

صفائى

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عبداله آبادى

عبداله آبادى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
موشانى

موشانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سيدآبادى

سيدآبادى

مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شهر آبادى

شهر آبادى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فاضلى

فاضلى

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال دوم / غير انتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

صنايع دستي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
مهرجو

مهرجو

مهندسي عمران|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
گنجعلى

گنجعلى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نجار

نجار

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
خزائى

خزائى

مهندسي صنايع|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حصارنوى

حصارنوى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
طالبى

طالبى

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كمالى

كمالى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نخعى زينلى

نخعى زينلى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سيدآبادى

سيدآبادى

مهندسي مکانيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
هاشمى صدر

هاشمى صدر

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بيات

بيات

مهندسي عمران|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بكائبان

بكائبان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خاكشور

خاكشور

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
طاهرآبادى

طاهرآبادى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اركانى

اركانى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
تاج بخش

تاج بخش

مديريت صنعتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فتح آبادى

فتح آبادى

مهندسي مکانيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حاجى آبادى

حاجى آبادى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه نيشابور / نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
جلال آبادى

جلال آبادى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
منتظرى

منتظرى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
سيدآبادى

سيدآبادى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شمس آبادى

شمس آبادى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اناركى اردكانى

اناركى اردكانى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
سبيانى

سبيانى

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
خانى

خانى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نكويان

نكويان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خسرو نژاد

خسرو نژاد

علوم کامپيوتر|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خادمى

خادمى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قدميارى

قدميارى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
جوريان

جوريان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شورگشتى

شورگشتى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اكبرى مقدم

اكبرى مقدم

فيزيک|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
امينى تبار

امينى تبار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عسكر آبادى

عسكر آبادى

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بلقن آبادى

بلقن آبادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
دوستى

دوستى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
روزبه

روزبه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خسروپناه

خسروپناه

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال اول / غير انتفاعي

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
گرمابى

گرمابى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بيات

بيات

مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

حسابداري|دانشگاه بجنورد / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
الهامى

الهامى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

علوم سياسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
معين

معين

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهارى نيا

بهارى نيا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

مهندسي برق|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

مهندسي برق|دانشگاه نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
هروى

هروى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سعادتى

سعادتى

مهندسي صنايع|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
صديقى

صديقى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اردمه

اردمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
گلستانى مقدم

گلستانى مقدم

معارف اسلامي|موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني /ره /-قم-مرکز آموزش مجازي / سوابق تحصيلي مجازي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
سرچاهى

سرچاهى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
فرهمند

فرهمند

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
هرمزى

هرمزى

مهندسي برق|دانشگاه نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه نيشابور / نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
كاريزنوى

كاريزنوى

زمين شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فاضلى

فاضلى

علوم سياسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پروانه

پروانه

امار|دانشگاه نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عظيمى

عظيمى

مهندسي نفت|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صبورى

صبورى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نخعى

نخعى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدآبادى

احمدآبادى

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
دادمهر

دادمهر

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
آبجقانى

آبجقانى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نجفى

نجفى

مهندسي صنايع|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حجتى راد

حجتى راد

زبان روسي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
تاجيك

تاجيك

روانشناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مقدم

مقدم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ملوندى

ملوندى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
چمنى

چمنى

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال دوم / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قرجه

قرجه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
گلقندشتى

گلقندشتى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
هلالى ليوارى

هلالى ليوارى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
برجى

برجى

مهندسي برق|دانشگاه نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
دهنوئى

دهنوئى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مطهريان

مطهريان

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
آل يارى

آل يارى

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال دوم / غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مرتضوى

مرتضوى

مهندسي برق|دانشگاه نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بتوئى

بتوئى

باستان شناسي|دانشگاه نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اردمه

اردمه

باستان شناسي|دانشگاه نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مهرآبادى

مهرآبادى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ريگى نژادشوركى

ريگى نژادشوركى

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال دوم / غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
جلال آبادى

جلال آبادى

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال دوم / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نبوى نژاذ

نبوى نژاذ

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه نيشابور / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مهدوى

مهدوى

مهندسي عمران|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زينلى

زينلى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
درعلى

درعلى

مديريت دولتي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طلايى

طلايى

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
تاجيك

تاجيك

مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
وفائى

وفائى

روانشناسي|مرکزاموزش عالي لار / روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صبورى شرق

صبورى شرق

فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

علوم کامپيوتر|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اسلامى

اسلامى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عاملى

عاملى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شمسكى

شمسكى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حدادى

حدادى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
واحد

واحد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
عارف نژاد

عارف نژاد

مهندسي برق|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

زمين شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مژدكانلو

مژدكانلو

علوم کامپيوتر|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
دولت آبادى

دولت آبادى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ذاكرى

ذاكرى

مهندسي مکانيک|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدآبادى

محمدآبادى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پايور

پايور

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي / غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
واحد

واحد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حامد حيدرى

حامد حيدرى

بهداشت عمومي|مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كابلى

كابلى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عمارلو

عمارلو

باستان شناسي|دانشگاه نيشابور / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عامليان

عامليان

شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نخعى

نخعى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شكوهى راد

شكوهى راد

مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسينى تولايى

حسينى تولايى

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كابلى

كابلى

شيمي کاربردي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
آتشى

آتشى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسينى شفيق

حسينى شفيق

شيمي کاربردي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زارعى شرق

زارعى شرق

مهندسي بهداشت حرفه اي|مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عارفخانى

عارفخانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نارنجيان

نارنجيان

شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
همراه

همراه

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
گنجعلى

گنجعلى

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
درودى

درودى

زمين شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جهانى شرق

جهانى شرق

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سيدموسوى

سيدموسوى

فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غير انتفاعي

4سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
امينيان مقدم

امينيان مقدم

زمين شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قدمگاهى

قدمگاهى

امار|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فخريان

فخريان

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ماه خان مقدم

ماه خان مقدم

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکيم طوس -مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فلاح پور

فلاح پور

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امل / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رفيع نيا

رفيع نيا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عيديانى

عيديانى

مهندسي معماري|دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
لگزيان

لگزيان

زمين شناسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شايسته پور

شايسته پور

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکيم طوس -مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زهانى

زهانى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
چوبدارى

چوبدارى

اقتصادکشاورزي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ملانوروزى

ملانوروزى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سخدرى

سخدرى

شيمي محض|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

شيمي کاربردي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ركنى

ركنى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كيان خواه

كيان خواه

زيست شناسي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فلاح

فلاح

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
درودى

درودى

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی