مشهد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر مشهد

جعفرپور محمدصادق

جعفرپور محمدصادق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
شفيع زاده محمد عابد

شفيع زاده محمد عابد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سبط سيدوالا

سبط سيدوالا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پوستچيان زهرا

پوستچيان زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قوى دل جواد

قوى دل جواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پرواز راد فاطمه

پرواز راد فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسوى مريم

موسوى مريم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
درودى على

درودى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حاضرنظام جمال

حاضرنظام جمال

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كوهى هديه

كوهى هديه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سروقدمقدم اميرمحمد

سروقدمقدم اميرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پرويزى صاريانى حسين

پرويزى صاريانى حسين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
غلام پور شامكانى نگار

غلام پور شامكانى نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رستمى اميررضا

رستمى اميررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
گازرانى آريا

گازرانى آريا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زمانى صابر

زمانى صابر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سهيلى سجاد

سهيلى سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
محمدى راد كيا

محمدى راد كيا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سلطانى سروش

سلطانى سروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رسولى الناز

رسولى الناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مبين مقدم محيا

مبين مقدم محيا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
جعفرى نيلوفر

جعفرى نيلوفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميرنوربخش سيده هليا

ميرنوربخش سيده هليا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حنايى ريحانه

حنايى ريحانه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خطيب زاده زهرا

خطيب زاده زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رستمى عارف

رستمى عارف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
هاشمى صبا سادات

هاشمى صبا سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عطازندى مهدى

عطازندى مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آريانى مقدم پوريا

آريانى مقدم پوريا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
مصطفوى يگانه سادات

مصطفوى يگانه سادات

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شير افكن پروين

شير افكن پروين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فروغى على

فروغى على

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رئيس السادتى مائده سادات

رئيس السادتى مائده سادات

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
راحتى بهناز

راحتى بهناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حكاك دخت مينا

حكاك دخت مينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حقيقى معصومه

حقيقى معصومه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رهگذر وحيد

رهگذر وحيد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عزت آبادى پور امين

عزت آبادى پور امين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
پورحسين محمد

پورحسين محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
روغنى رامتين

روغنى رامتين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جعفرى على

جعفرى على

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سليمانى اميرحسين

سليمانى اميرحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
راسخى نسب آناهيتا

راسخى نسب آناهيتا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
غلامزاده ساجده

غلامزاده ساجده

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آرزو مندى عليرضا

آرزو مندى عليرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پسنديده فرد نويد

پسنديده فرد نويد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عباسى اميرحسين

عباسى اميرحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مشهور رودى سبا

مشهور رودى سبا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ارتيشدار فاطمه

ارتيشدار فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آبيزى مقدم على

آبيزى مقدم على

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رجبيان مائده

رجبيان مائده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهاجر احمدرضا

مهاجر احمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
غلامى ناديا

غلامى ناديا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
موسوى سيد محمد

موسوى سيد محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حيدرى مهديس

حيدرى مهديس

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
غلامزاده فائزه

غلامزاده فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كريم كشته عليرضا

كريم كشته عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عمرانى عادله

عمرانى عادله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
الله خانى نگين

الله خانى نگين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
جنيدى سجاد

جنيدى سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دورخشان مصطفى

دورخشان مصطفى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اصلانى مرتضى

اصلانى مرتضى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جنگى نرجس

جنگى نرجس

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
طاهرى تبار مهديه

طاهرى تبار مهديه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خانى مونس

خانى مونس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ياقوتيان على

ياقوتيان على

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فرخنده سعيد

فرخنده سعيد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رسولى فياض

رسولى فياض

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رستمى يونس

رستمى يونس

دامپزشکي|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محروقى احمد

محروقى احمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
پاسدار سروش

پاسدار سروش

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كمالاتى مريم

كمالاتى مريم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ديارى زهرا

ديارى زهرا

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رضايى مجتبى

رضايى مجتبى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دلپسند زهرا

دلپسند زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مخدراتى كميل

مخدراتى كميل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ايرانخواه حامد

ايرانخواه حامد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بهمدى مهسا

بهمدى مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مسكنى نازنين

مسكنى نازنين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
برادران كاشانى حميدرضا

برادران كاشانى حميدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-بومي خراسان رضوي / مناطق محروم

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
انورى مقدم پرديس

انورى مقدم پرديس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آذرى شكيبا

آذرى شكيبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صارمى ساداتى گلى

صارمى ساداتى گلى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
معبودى نژاد محمدمهدى

معبودى نژاد محمدمهدى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قربانى نژاد حانيه

قربانى نژاد حانيه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسينى آروين

حسينى آروين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
متقى مهتاب

متقى مهتاب

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
تداركات سارا سادات

تداركات سارا سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
ميرشاهى عليرضا

ميرشاهى عليرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
صبرى نيلوفر

صبرى نيلوفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده مهلا

اسماعيل زاده مهلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
كاظم پور محمدسعيد

كاظم پور محمدسعيد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رضايى شوراب اميرحسين

رضايى شوراب اميرحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تقوائى فر رضا

تقوائى فر رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-بومي خراسان رضوي / مناطق محروم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
انتظارى ريحانه

انتظارى ريحانه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قناد عماد

قناد عماد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خزاعى اسماء

خزاعى اسماء

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نورى باغگاه ياسر

نورى باغگاه ياسر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-بومي خراسان رضوي / مناطق محروم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قاسمى عليرضا

قاسمى عليرضا

شيمي محض|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبداله پور سارا

عبداله پور سارا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-بومي خراسان رضوي / مناطق محروم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شهريان فاطمه

شهريان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
نصيرى عارفه

نصيرى عارفه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نورالهيان طنين

نورالهيان طنين

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
يامى سجاد

يامى سجاد

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
داورى ياس مينا

داورى ياس مينا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ميرزادى نجمه

ميرزادى نجمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سربخشى سارا

سربخشى سارا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحمانى فاطمه

رحمانى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-بومي خراسان رضوي / مناطق محروم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جامى

جامى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پوراصغريان پدرام

پوراصغريان پدرام

دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اكرمى سارا

اكرمى سارا

روانشناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مهديان پناه زكيه

مهديان پناه زكيه

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اكبر يارى معصومه

اكبر يارى معصومه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آبادى محدثه

آبادى محدثه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عرفانى يزدى يوسف

عرفانى يزدى يوسف

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مرشدى

مرشدى

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
خجسته كفاش

خجسته كفاش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اوغازيان

اوغازيان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بشاش

بشاش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كيوان

كيوان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحمانى مطلق

رحمانى مطلق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بينافر

بينافر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فولاددل

فولاددل

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اسفنديارى

اسفنديارى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خادمى فر

خادمى فر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شريف زاده مشهدى

شريف زاده مشهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سويزى

سويزى

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سعدى نام

سعدى نام

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آزاد

آزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال اول / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على زاده

على زاده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خزاعى

خزاعى

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خضرى

خضرى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-بومي خراسان رضوي / مناطق محروم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نورافشان

نورافشان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نظرى خباز

نظرى خباز

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-پذيرش ازميان داوطلبان وجذب بصورت بورسيه واستخدام نيروي انتظامي / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گيورى

گيورى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
جعفرى رهبارعليزاده

جعفرى رهبارعليزاده

دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قاسميان ثانى

قاسميان ثانى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عباس زاده

عباس زاده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
براتى

براتى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رمرودى

رمرودى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-بومي مناطق تحت پوشش دانشگاه زاهدان / مناطق محروم

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
دلاور

دلاور

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رادنوعى

رادنوعى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
قسمتى

قسمتى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خدادادى

خدادادى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سعادت طرقى

سعادت طرقى

دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
يزدى گل ختمى

يزدى گل ختمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شالباف زاده

شالباف زاده

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
نجاريان

نجاريان

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال اول / غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
احمدپور

احمدپور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جعفرزاده

جعفرزاده

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نجاتى فر

نجاتى فر

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بزرگوار

بزرگوار

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كوچك زاده

كوچك زاده

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سادات ترشيزى

سادات ترشيزى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
على پرست

على پرست

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
على نژاد تبادكان

على نژاد تبادكان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فغانى

فغانى

دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شريعتى

شريعتى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خوش خصلت

خوش خصلت

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ممدوحى

ممدوحى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فانى

فانى

دامپزشکي|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قاجار

قاجار

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
طالقانى

طالقانى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جمالى

جمالى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ضميرى

ضميرى

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال اول / غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
راستگو

راستگو

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
لطفعلى زاده

لطفعلى زاده

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسينى بحد

حسينى بحد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خرمشاهى

خرمشاهى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گلمكانى

گلمكانى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمودزاده

محمودزاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ازدكى

ازدكى

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال دوم / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جعفرى زاوه

جعفرى زاوه

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صاحبى

صاحبى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كريم آبادى

كريم آبادى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
على خواه

على خواه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
وفائى نيا

وفائى نيا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سروقدى

سروقدى

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سيرجانى

سيرجانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نوفرستى

نوفرستى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
هنرى

هنرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضايت

رضايت

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دورگران

دورگران

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عاشورى

عاشورى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حبيبى جزين

حبيبى جزين

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
على پور گلشاد

على پور گلشاد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خانلرى

خانلرى

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سالارى فر

سالارى فر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بختيارى

بختيارى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بيات مختارى

بيات مختارى

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
على تنه

على تنه

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال اول / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صادق نژاد حقيقى

صادق نژاد حقيقى

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال اول / غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
پناهى قره سو

پناهى قره سو

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مهدوى جشن آباد

مهدوى جشن آباد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نيكبخت

نيكبخت

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شجيعى

شجيعى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حجى زاده

حجى زاده

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خيرآبادى

خيرآبادى

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حاجى آخوندزاده

حاجى آخوندزاده

شيمي کاربردي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كدخدا

كدخدا

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال اول / غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
آمالى

آمالى

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال اول / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال اول / غير انتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عبدالهيان

عبدالهيان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
افشون

افشون

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عبداللهى صنعتى

عبداللهى صنعتى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فريدى

فريدى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
توتونى

توتونى

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال اول / غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عباس نژاد

عباس نژاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
تشكرى

تشكرى

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال اول / غير انتفاعي

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رفاهى

رفاهى

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال دوم / غير انتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
انصارى

انصارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صادقيان

صادقيان

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
على نژاد

على نژاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
گلشن

گلشن

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال دوم / غير انتفاعي

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
قدرتى خاكستر

قدرتى خاكستر

شيمي کاربردي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
خضرى

خضرى

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال اول / غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شعار ابوذرى

شعار ابوذرى

زيست شناسي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قدوسى

قدوسى

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال اول / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سيدى

سيدى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال اول / غير انتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بندانى

بندانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
طباطبايى يزدى

طباطبايى يزدى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پردلى

پردلى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
پير احمدى

پير احمدى

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال اول / غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رادفر

رادفر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سيارى

سيارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال دوم / غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جهانبخش

جهانبخش

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بازيان بازنچه

بازيان بازنچه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اكبرى قوچانى

اكبرى قوچانى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حشمت زاده

حشمت زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
احمدپورنامقى

احمدپورنامقى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمدى پور

محمدى پور

شيمي محض|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نغمه

نغمه

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال اول / غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمدى طرقطى

محمدى طرقطى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
دلدار

دلدار

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صفائيان

صفائيان

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

6سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
مصباح زاده

مصباح زاده

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال دوم / غير انتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
علوى

علوى

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال دوم / غير انتفاعي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
آبرومند

آبرومند

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عبدالله زاده

عبدالله زاده

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كريم آبادى

كريم آبادى

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
هويدا

هويدا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پوراسمعيل

پوراسمعيل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بسته قماش

بسته قماش

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

پرستاري|مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ملك نيا

ملك نيا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مكارم

مكارم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شرفى

شرفى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

6سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
ميرشاهى

ميرشاهى

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حاجى زاده

حاجى زاده

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عصارنيا

عصارنيا

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهدى پور

مهدى پور

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرهنجى

فرهنجى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صداقت

صداقت

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

شيمي کاربردي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اشترى

اشترى

پرستاري|مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رضايت

رضايت

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عظيم زاده

عظيم زاده

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حق پناه

حق پناه

مديريت دولتي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تيمورى قازقان

تيمورى قازقان

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال دوم / غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
موذن

موذن

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بلوچى

بلوچى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پسنديده

پسنديده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هاشمى يزدى

هاشمى يزدى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بهرام زاده خرق

بهرام زاده خرق

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
باغبانى

باغبانى

حسابداري|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ساسانى

ساسانى

مديريت صنعتي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عبدالله زاده رنگ فروش

عبدالله زاده رنگ فروش

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سرابندى مقدم

سرابندى مقدم

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رحمانى صانع

رحمانى صانع

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خوش تراش

خوش تراش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بيجارى

بيجارى

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قياسى

قياسى

فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شاه ميرزايى

شاه ميرزايى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جوادى

جوادى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صلاحى

صلاحى

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مديريت بازرگاني|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صبرى

صبرى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جلائيان

جلائيان

زمين شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
طهانى

طهانى

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
غفلتى

غفلتى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
وحيدى پويا

وحيدى پويا

حسابداري|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

زمين شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مقيمى پور

مقيمى پور

زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مجدى

مجدى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
معلمى محمودآبادى

معلمى محمودآبادى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اخوان

اخوان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
يعقوبيان

يعقوبيان

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شعبانى سيدآباد

شعبانى سيدآباد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پناهى

پناهى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كشاورزمقدم

كشاورزمقدم

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نوايى راد

نوايى راد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خادم

خادم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بخشايشى

بخشايشى

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نادرزاده

نادرزاده

فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صبورى

صبورى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اعتبارى

اعتبارى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
صولتى

صولتى

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صمدى ولى آبادى

صمدى ولى آبادى

روانشناسي|مرکزاموزش عالي لار / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شير آشيانى

شير آشيانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پاكدل

پاكدل

شيمي محض|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صادقى متين

صادقى متين

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گلمكانى

گلمكانى

فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
شرافتى

شرافتى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
دانشفر

دانشفر

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نيازى

نيازى

بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهشتى محتشم

بهشتى محتشم

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نجفى زاده

نجفى زاده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صبورى بايگى

صبورى بايگى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خارائى

خارائى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد / غير انتفاعي

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
بختيارى

بختيارى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
امينى

امينى

فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خشنودى

خشنودى

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان / روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
وفائى

وفائى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آشورى

آشورى

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
احدى شهر

احدى شهر

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمد نژاد

محمد نژاد

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قربان پور

قربان پور

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صميمى فرد

صميمى فرد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فيروزى

فيروزى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
افسرى

افسرى

حسابداري|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
توحيدى گل

توحيدى گل

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهاجرانى

مهاجرانى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
چمنى

چمنى

بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خدادادى

خدادادى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
وطن دوست

وطن دوست

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رمضانى مقدم

رمضانى مقدم

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يزد فاضلى

يزد فاضلى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
چمنى

چمنى

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مجيديان

مجيديان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حداد

حداد

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قانعى

قانعى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
موسى بيگى

موسى بيگى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قلى پور

قلى پور

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خشك انگين

خشك انگين

فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
دلاورى سرتختى

دلاورى سرتختى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نگهبان

نگهبان

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بهارى

بهارى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
برازنده شورابى

برازنده شورابى

زمين شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ياحقى زاده

ياحقى زاده

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نجيمى

نجيمى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رنگ آميز

رنگ آميز

مهندسي بهداشت حرفه اي|مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سالاران

سالاران

مهندسي فضاي سبز|موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خانى

خانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ظهورنامى

ظهورنامى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سارانى زاده

سارانى زاده

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
باهوش

باهوش

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جوان برزگر

جوان برزگر

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
خزاعى

خزاعى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فلاحتى

فلاحتى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خوشرو اول

خوشرو اول

علوم ورزشي|دانشگاه بجنورد / نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهاجرى

مهاجرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
هاشم پور

هاشم پور

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
علايى حسينى

علايى حسينى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آيتى

آيتى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
توانا

توانا

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نوازنده

نوازنده

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دبيرى

دبيرى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

زمين شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

زيست شناسي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رزمجو

رزمجو

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غير انتفاعي

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مهدى زاده

مهدى زاده

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جوادالمتقين

جوادالمتقين

شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پيروز فر

پيروز فر

شيمي محض|دانشگاه بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فيض محمدى

فيض محمدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سياح

سياح

اقتصادکشاورزي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كامل خراطان

كامل خراطان

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مذنب پور

مذنب پور

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عادلى

عادلى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يوسف زاده

يوسف زاده

اقتصادکشاورزي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امينى راد

امينى راد

زيست شناسي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
علوى اصل

علوى اصل

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نوروز بيگى

نوروز بيگى

زيست شناسي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دهقان بنادكى

دهقان بنادكى

زيست شناسي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکيم ناصرخسرو-ساوه / غير انتفاعي

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
مستوفى شرق

مستوفى شرق

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

زيست شناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محسن زاده

محسن زاده

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فلاحتى

فلاحتى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فولادى

فولادى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
غفارى حسينى

غفارى حسينى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خرمشاهى

خرمشاهى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرهادى

فرهادى

زيست شناسي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
گلى

گلى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دلشادى مياندهى

دلشادى مياندهى

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بنى اسدى

بنى اسدى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت / غير انتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نديمى نقاب

نديمى نقاب

مهندسي علوم دامي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
انتظارى

انتظارى

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عباس زاده

عباس زاده

زيست شناسي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
يعقوب زاده

يعقوب زاده

بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهوشيان

مهوشيان

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
شيخ

شيخ

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
صديق زاده

صديق زاده

زيست شناسي دريا|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سفرى

سفرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رجايى جعفرآبادى

رجايى جعفرآبادى

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

شيمي محض|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خوشنواز

خوشنواز

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سجودى

سجودى

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ادابى

ادابى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
گلكار طرقبه

گلكار طرقبه

مهندسي فضاي سبز|موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ياورى نورى

ياورى نورى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قلى تبار عمرانى

قلى تبار عمرانى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دين محمد پورى

دين محمد پورى

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دائمى

دائمى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ميرشاهى

ميرشاهى

زمين شناسي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
باقيان

باقيان

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ارژنگى

ارژنگى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدپورمقدم

محمدپورمقدم

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت / غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زارعى داشخانه

زارعى داشخانه

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كوشكى

كوشكى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مغانى

مغانى

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دنكويان

دنكويان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

شيمي محض|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيستانى

سيستانى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بارانخواه

بارانخواه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زمين شناسي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حافظى زاده

حافظى زاده

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كليدرى

كليدرى

مهندسي فضاي سبز|موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پارچه فروش

پارچه فروش

مهندسي فضاي سبز|موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
لطف آبادى

لطف آبادى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عطائى رويانى

عطائى رويانى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد / غير انتفاعي

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
بهادرى

بهادرى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پور ابراهيم

پور ابراهيم

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
گلدى نژاد

گلدى نژاد

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي / غير انتفاعي

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
مروى

مروى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حيدرى نژاد

حيدرى نژاد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غير انتفاعي

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
قدرتى

قدرتى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پوريزديان

پوريزديان

زيست شناسي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عرب مجاهد

عرب مجاهد

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شهميرى

شهميرى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نيك سرشت

نيك سرشت

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بخت آزما

بخت آزما

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آراسته

آراسته

زيست شناسي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عطايى كاخكى

عطايى كاخكى

زمين شناسي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عيدى

عيدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غير انتفاعي

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
حافظ

حافظ

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی