باشت

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر باشت

راستگو نصرآباد سفلى

راستگو نصرآباد سفلى

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
درويش پور

درويش پور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فروغيان بابكان

فروغيان بابكان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي فارس / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ديماز

ديماز

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

باستان شناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی