دهدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر دهدشت

اكرامى رضا

اكرامى رضا

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
غفورى ثريا

غفورى ثريا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
رضازاده سيد صاحب

رضازاده سيد صاحب

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سعادت پيشه مجتبى

سعادت پيشه مجتبى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
گلزارى فاطمه

گلزارى فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كشاورز حميد

كشاورز حميد

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فروزان زينت الشريعه

فروزان زينت الشريعه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
غلامى زهرا

غلامى زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صيادنژاد ميلاد

صيادنژاد ميلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / مناطق محروم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
هنرجو اسماعيل

هنرجو اسماعيل

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / مناطق محروم

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فرهمند ميلاد

فرهمند ميلاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / مناطق محروم

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پورصمد على

پورصمد على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / مناطق محروم

6سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
نريمان زهرا

نريمان زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

3سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
هوشدارنسل ندا

هوشدارنسل ندا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
بهره بر بهزاد

بهره بر بهزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
هوشدارپور سيددانيال

هوشدارپور سيددانيال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فروزش فر زينب

فروزش فر زينب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / مناطق محروم

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ده خدا

ده خدا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اسلام نيا

اسلام نيا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
توفيقى اصل

توفيقى اصل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

3سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صابرى اصل

صابرى اصل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدزاده

محمدزاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
كرم پور

كرم پور

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

9سال کانونی / 140 آزمون

تجربی
مدبرى

مدبرى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
موحدى نيا

موحدى نيا

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
بدرقه

بدرقه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
برزگر

برزگر

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
بنام

بنام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
جهان تاب

جهان تاب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دژكوهى

دژكوهى

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
تقوى

تقوى

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
جمشيدى

جمشيدى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

8سال کانونی / 143 آزمون

تجربی
فروزان

فروزان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

مهندسي معماري|دانشگاه شيراز-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / مناطق محروم

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شيروانى پور

شيروانى پور

روانشناسي|دانشگاه ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
خوبانى

خوبانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
داشاب

داشاب

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
تقى زاده

تقى زاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خرم نسب

خرم نسب

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آذريان

آذريان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فتوحى

فتوحى

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كريمى خوب

كريمى خوب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
موسوى نسب

موسوى نسب

روانشناسي|دانشگاه ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
پاكزاد

پاكزاد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
پوش

پوش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آذركيش

آذركيش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
نيك كام

نيك كام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
كشورى

كشورى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خشت زر

خشت زر

مديريت امورگمرکي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / مناطق محروم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
پروانه

پروانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بهره بر

بهره بر

مديريت بازرگاني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
آژيده

آژيده

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كيانى اصل

كيانى اصل

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بهروزى

بهروزى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فضيلتى

فضيلتى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محسنى مقدم

محسنى مقدم

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
توفيقى اصل

توفيقى اصل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

7سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
فتاحى

فتاحى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دوستكام

دوستكام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شرافتى نسب

شرافتى نسب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
اسدپور

اسدپور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نمازى

نمازى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه جهرم-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / مناطق محروم

2سال کانونی / 39 آزمون

زبان
امامى فر

امامى فر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
گشتاسبى

گشتاسبى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نريمانى

نريمانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پيرايش زاده

پيرايش زاده

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دانشمند

دانشمند

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
اندامى

اندامى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خيزاب

خيزاب

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
علوى نسب سوق

علوى نسب سوق

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جهانديده

جهانديده

مهندسي مکانيک|دانشگاه ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عدالت نژاد

عدالت نژاد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آب روشن

آب روشن

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نيك مهر

نيك مهر

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شايسته

شايسته

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شرفى مقدم

شرفى مقدم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
درياكش

درياكش

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ياسوج / نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
گودرزى

گودرزى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

مهندسي عمران|دانشگاه ياسوج / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
معرف پور

معرف پور

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كمالى خشاب

كمالى خشاب

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
برزيان

برزيان

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آذر

آذر

حقوق|دانشگاه شيراز / سوابق تحصيلي مجازي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
برزگر

برزگر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ديلگونى

ديلگونى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صدقى منش

صدقى منش

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
نعيمى

نعيمى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
معصومى

معصومى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عوض پورتراب

عوض پورتراب

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مساوات

مساوات

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ابراهيمى جو

ابراهيمى جو

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فريدونى

فريدونى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عزيزى طاس احمدى

عزيزى طاس احمدى

مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بهادران

بهادران

زيست شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پاغنده

پاغنده

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مسكينى

مسكينى

فيزيک|دانشگاه ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نورالدين زاده

نورالدين زاده

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ابركار

ابركار

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كريميان

كريميان

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تناسان

تناسان

زيست شناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قدوسى اصل

قدوسى اصل

مديريت بازرگاني|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

7سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ابركار

ابركار

شيمي محض|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
برشهر

برشهر

مهندسي علوم دامي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی