دهدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر دهدشت

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اكرامى رضا انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 19
غفورى ثريا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 64
رضازاده سيد صاحب انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 17
سعادت پيشه مجتبى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 21
فروزان زينت الشريعه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 41
غلامى زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 29
صيادنژاد ميلاد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال کانونی 66
هنرجو اسماعيل تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال کانونی 53
فرهمند ميلاد تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 31
پورصمد على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 6سال کانونی 77
هوشدارنسل ندا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 50
بهره بر بهزاد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 4سال کانونی 56
هوشدارپور سيددانيال تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 31
فروزش فر زينب تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال کانونی 56
ده خدا تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 40
اسلام نيا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 4سال کانونی 65
محمدزاده تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 52
كرم پور تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 4سال کانونی 61
يزدانى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 9سال کانونی 140
مدبرى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 3سال کانونی 47
موحدى نيا انسانی روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 4سال کانونی 65
بنام تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 45
جهان تاب تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 4سال کانونی 42
تقوى تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 4سال کانونی 66
جمشيدى تجربی گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 8سال کانونی 143
فروزان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 4سال کانونی 54
طاهرى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه شيراز-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / مناطق محروم دانشگاه شيراز 2سال کانونی 15
شيروانى پور انسانی روانشناسي|دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 3سال کانونی 27
خوبانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 71
داشاب انسانی علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 5
خرم نسب تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 18
آذريان تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
فتوحى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
كريمى خوب تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 31
موسوى نسب انسانی روانشناسي|دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 22
آذركيش تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 23
گودرزى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 6
كشورى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 19
خشت زر انسانی مديريت امورگمرکي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / مناطق محروم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 14
پروانه تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 45
بهره بر ریاضی مديريت بازرگاني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 7
آژيده تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي دزفول 3سال کانونی 40
كيانى اصل تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال کانونی 52
بهروزى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 35
فضيلتى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 27
محسنى مقدم انسانی علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 13
توفيقى اصل تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 7سال کانونی 101
فتاحى تجربی گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 8
شرافتى نسب تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 58
نمازى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان / روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 2سال کانونی 22
نادرى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه جهرم-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / مناطق محروم دانشگاه جهرم 2سال کانونی 39
امامى فر تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 5سال کانونی 82
گشتاسبى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 10
پيرايش زاده تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 39
دانشمند تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي دزفول 6سال کانونی 100
اندامى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 36
خيزاب تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 24
علوى نسب سوق تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 19
جهانديده ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 29
عدالت نژاد تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال کانونی 21
آب روشن تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 19
فتحى تجربی اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال کانونی 17
نيك مهر ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / / روزانه دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد 2سال کانونی 26
شايسته تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 1سال کانونی 14
درياكش انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ياسوج / نوبت دوم دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 35
گودرزى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان (محل تحصيل خاش) 1سال کانونی 7
طاهرى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه ياسوج / نوبت دوم دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 10
معرف پور تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 28
كمالى خشاب تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 44
برزيان تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 14
برزگر تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 38
ديلگونى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 18
صدقى منش تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال کانونی 56
نعيمى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 14
معصومى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 19
عوض پورتراب تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 14
مساوات تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 17
ابراهيمى جو تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 3سال کانونی 50
فريدونى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 4سال کانونی 35
عزيزى طاس احمدى ریاضی مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 10
بهادران تجربی زيست شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 26
پاغنده تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 16
مسكينى ریاضی فيزيک|دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 9
نورالدين زاده تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 4سال کانونی 54
ابركار تجربی بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 1سال کانونی 17
كريميان تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 16
تناسان تجربی زيست شناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 16
قدوسى اصل تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) 7سال کانونی 46
ابركار تجربی شيمي محض|دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 13
برشهر تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 8