گچساران

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر گچساران

شهبازى نيا يونس

شهبازى نيا يونس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

9سال کانونی / 160 آزمون

تجربی
رجبى زهرا

رجبى زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

9سال کانونی / 180 آزمون

تجربی
جمالى سيد سياوش

جمالى سيد سياوش

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
پرهون زهرا

پرهون زهرا

حقوق|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
احمدى شقايق

احمدى شقايق

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

زبان
كرمى محمد امين

كرمى محمد امين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
حيدرپور سارا

حيدرپور سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى فاطمه

محمدى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال دوم / روزانه

10سال کانونی / 182 آزمون

تجربی
گرجى پور زهرا

گرجى پور زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-نيمسال دوم / روزانه

8سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
حبيب پور قراچه احمد

حبيب پور قراچه احمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
لك نژاد اردوان

لك نژاد اردوان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شيراز / روزانه

8سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
متولى سعيد

متولى سعيد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / مناطق محروم

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
سلطانى لك خاطره

سلطانى لك خاطره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال دوم / روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
جان زاده محسن

جان زاده محسن

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي قم / روزانه

6سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
جلالى نژاد محمدهادى

جلالى نژاد محمدهادى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شاه حسينى سامان

شاه حسينى سامان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شيراز / روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
اسدى آقاجرى حبيب

اسدى آقاجرى حبيب

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رحمانى فاطمه

رحمانى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
شيخ ممو

شيخ ممو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

10سال کانونی / 186 آزمون

تجربی
تقى پور

تقى پور

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

7سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
طلايى

طلايى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
روانگرد

روانگرد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
دلاورى

دلاورى

مهندسي نفت|دانشگاه شيراز-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / مناطق محروم

9سال کانونی / 116 آزمون

ریاضی
انصارى

انصارى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
موسوى اميرآباد

موسوى اميرآباد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

11سال کانونی / 166 آزمون

تجربی
قره قانى پور

قره قانى پور

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
پيرامى

پيرامى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / ظرفيت مازاد

10سال کانونی / 187 آزمون

تجربی
احمدزاده

احمدزاده

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

10سال کانونی / 190 آزمون

انسانی
عبدالله رحيمى

عبدالله رحيمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه

6سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
ملك زاده

ملك زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
كريم پور

كريم پور

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صميمى

صميمى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رحمانى اصل

رحمانى اصل

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شيراز-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / مناطق محروم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

مهندسي معماري|دانشگاه شيراز-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / مناطق محروم

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
جبارى

جبارى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

7سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
احمدى نيكو

احمدى نيكو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
گله دارى

گله دارى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

مهندسي معماري|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
البادى

البادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خشنودى

خشنودى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

8سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
نظرپور

نظرپور

مهندسي مکانيک|دانشگاه ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
جليل

جليل

مهندسي برق|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حدادى

حدادى

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
دلجو

دلجو

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
علوى

علوى

مهندسي برق|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بخشايى

بخشايى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
داريوشى

داريوشى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
ركابى

ركابى

مهندسي مکانيک|دانشگاه ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ويسى آرخلو

ويسى آرخلو

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

8سال کانونی / 123 آزمون

ریاضی
محمدى فتح

محمدى فتح

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

9سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
انصارى پادوك

انصارى پادوك

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

9سال کانونی / 167 آزمون

تجربی
وفايى

وفايى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جوزارى

جوزارى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
شكوهى پور

شكوهى پور

اقتصاد|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمدى آزاد

محمدى آزاد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پرخيد

پرخيد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

8سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
مردانى چهارده چريكى

مردانى چهارده چريكى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

9سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عبادى ديل

عبادى ديل

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
داودى

داودى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خوشكار

خوشكار

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
روحانى

روحانى

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بازى

بازى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

6سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
گلابى

گلابى

فيزيک|دانشگاه ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نيك روز

نيك روز

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شفيعيان

شفيعيان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ملك زاده

ملك زاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
جوزارى

جوزارى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

مهندسي عمران|دانشگاه ياسوج / روزانه

8سال کانونی / 119 آزمون

ریاضی
اصلى نيا

اصلى نيا

مديريت مالي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
بيات فر

بيات فر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ناركى

ناركى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
بهروزى

بهروزى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
گشتاسب

گشتاسب

حسابداري|دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
احمدى پور

احمدى پور

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
على رضا نژاد

على رضا نژاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قلى زاده

قلى زاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
وندا

وندا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه جهرم-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / مناطق محروم

2سال کانونی / 29 آزمون

زبان
اخلاصى

اخلاصى

روانشناسي|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آروند

آروند

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
مهدوى پور

مهدوى پور

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
انصارى پادوك

انصارى پادوك

مديريت مالي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على پورآبده گاه

على پورآبده گاه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قوامى راد

قوامى راد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
كوپى

كوپى

زيست شناسي|دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / / نوبت دوم

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
يوسفيان

يوسفيان

شيمي محض|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پسنديده پور

پسنديده پور

شيمي کاربردي|دانشگاه ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ميرزاخانى

ميرزاخانى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز / غير انتفاعي

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
دارا

دارا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بدخشان

بدخشان

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
وهابى

وهابى

زيست شناسي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ريحانى اصل

ريحانى اصل

زيست شناسي گياهي|دانشگاه ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / مناطق محروم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فارسى مدان

فارسى مدان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز / غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی