الوند

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر الوند

عاليانى چالشمى ليلا

عاليانى چالشمى ليلا

حقوق|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
خلج زهرا

خلج زهرا

مهندسي نفت|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسينى مريم

حسينى مريم

مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهدوى رضا

مهدوى رضا

مهندسي نفت|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نقاش كرمانشاهى سامان

نقاش كرمانشاهى سامان

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
موسوى عليرضا

موسوى عليرضا

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
خدايى رامين

خدايى رامين

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان قزوين / فرهنگيان

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زارعى فاطمه

زارعى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نجفى احد

نجفى احد

حقوق|دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
محمد زمانى ميلاد

محمد زمانى ميلاد

مهندسي نفت|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ميراحمدى

ميراحمدى

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي استان قزوين / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
غلامى

غلامى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
قربانى

قربانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فتحى

فتحى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-بومي استان قزوين / فرهنگيان

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
موحدى كيميا

موحدى كيميا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فيروزى قزلجه

فيروزى قزلجه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
خانعلى زاده

خانعلى زاده

مهندسي پليمر|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
رشيدى

رشيدى

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
شهبازى

شهبازى

حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خبازان نيكتا

خبازان نيكتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خانى لنگلى

خانى لنگلى

مديريت صنعتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شرف خانى

شرف خانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فرحمند ازبرمى

فرحمند ازبرمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قديرى

قديرى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مهفر

مهفر

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رحيمى حاجى بابا

رحيمى حاجى بابا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پاكزاد دهسرى

پاكزاد دهسرى

مهندسي نفت|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بياتى مشعوف

بياتى مشعوف

حقوق|موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
موسى لو احمدى

موسى لو احمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
بختيارى

بختيارى

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
پيروى

پيروى

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
درويشپور ارداقى

درويشپور ارداقى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قهرى اشلق كندى

قهرى اشلق كندى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حاتم زاده دهبنه

حاتم زاده دهبنه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

فيزيک مهندسي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قربانى فشتالى

قربانى فشتالى

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بحر كاظمى

بحر كاظمى

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عالمى

عالمى

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

مهندسي پليمر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ميرزائى

ميرزائى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
على وردى

على وردى

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صيادى

صيادى

جغرافيا|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسين پور

حسين پور

علوم مهندسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پيروى

پيروى

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
برزگر ليايى

برزگر ليايى

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پوراسماعيل

پوراسماعيل

شيمي محض|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قمرى

قمرى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسماعيل پور

اسماعيل پور

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدپور

محمدپور

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غير انتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
داداشى آسيابر

داداشى آسيابر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-بومي استان قزوين / فرهنگيان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
هشومرز

هشومرز

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قلى زاده چمتوئى

قلى زاده چمتوئى

مهندسي عمران|موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فرجى

فرجى

شيمي کاربردي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عظيمى غنچه

عظيمى غنچه

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي -قزوين / غير انتفاعي

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خمسه

خمسه

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غير انتفاعي

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اوسطى

اوسطى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي نيکان -تاکستان / غير انتفاعي

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مرادلو آزاد

مرادلو آزاد

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين / غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عسكرى اطاق وردى

عسكرى اطاق وردى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دولت زاده

دولت زاده

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مديريت بيمه|موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی