قزوين

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر قزوين

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كوه بندى على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 58
مولائى محمدمهدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 35
محمدى پرهام ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 25
على كرمى سوگل تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 16
عباس بيگى محمدعلى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 30
حق شناس حسين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 36
صالحى ستاره تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 49
حسنى سپهر تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 6سال کانونی 106
حسن آبادى محمدرضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 6
پوراميدى ماهان ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 22
حبيبى كوثر انسانی حقوق|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 7
كامياب فر جلال انسانی حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 12
سليميان سارا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 30
حسن نژاد سالك اميرحسين انسانی حقوق|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 10
طاهرخانى اميررضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 21
بركابى عرفان ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال کانونی 87
پوراميدى مهشاد انسانی روانشناسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 20
رجبى فاطمه ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 23
فلاح فيشانى آرين ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 22
طارميها اميرمهدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 50
صفيعى سيما تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
فروغى اميرحسين انسانی حقوق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 18
سليمانى عليرضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 35
صادقى پرنيان ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 30
شريفى محمدرضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 15
محمدبيگى سلخورى رقيه ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 64
صحاف رضوى سيده فاطمه انسانی حقوق|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 26
على اكبرى شاهين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 16
عرب ايمانى رضا انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-بومي استان قزوين / فرهنگيان پرديس شهيد رجايي - قزوين 1سال کانونی 18
محمدقليها اميرمحمد ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 11
چگينى عليرضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 17
كاظمى بنيامين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 24
توكل زاده پگاه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 15
سيدموسوى سيده مرضيه ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 66
صادقى اميرحسين ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 23
حاجى حسين آبادى مجتبى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 2سال کانونی 18
بهرادفر مليكا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 42
ذوالقدرى ها هاله تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 39
فرمانى انوشه مرتضى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 66
كوچك نژاد سارا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 39
تفك سعيده تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 43
موسوى زهراسادات انسانی علوم سياسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 11
حيدرى نگين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 2سال کانونی 26
پوريحيى ويشكانى كيارش ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 15
بژكول حميدرضا ریاضی فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 53
عمرانى فر اميرحسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 9سال کانونی 122
رضائى پگاه انسانی حقوق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 14
ساعتچى اميرحسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 62
مجابى سيدبهنام تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قزوين 4سال کانونی 39
حمزه فاطمه تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 57
عربلو شقايق ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال کانونی 99
صالحى برزگر فاطمه تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 44
تقى دخت سالم اميرحسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 42
رضائى نيك متين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 31
محمودى اميرحسين تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-پذيرش ازميان داوطلبان وجذب بصورت بورسيه واستخدام نيروي انتظامي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 3سال کانونی 61
رحمانى ارس ریاضی مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 17
قادرى نمينى عليرضا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 49
ميرزائى ئيلانى على تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 33
رسولى راد محدثه انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 18
كاظمى ندا انسانی حقوق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 20
چگينى مينا انسانی حقوق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 21
منافى نيازى فربد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 31
مشهدى مهدى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
مجيدى روچى مهديه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 37
شريفى مهديه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 42
رئيسى محمدامين ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 16
خليلى زينب ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 52
كشاورزرضائى عليرضا انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 10
اخوى زادگان حسنا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 55
آهنى هستى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 57
ملكوتى پارسا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 33
كربلائى صادقى مرتضى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 25
كرمى فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 42
شعبان جولا سحر تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 6سال کانونی 55
كورش زاده ضحى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 25
سامنى اميرمهدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 16
قاسمى اميرعباس تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 39
هاشمى حميدرضا انسانی حسابداري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 19
غياثوند مهديه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 37
فاضلى محسن ریاضی اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 6سال کانونی 62
تاجور نيكتا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 30
احمدى سمانه ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال کانونی 50
مرتضوى اسطلخ جانى پوريا ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 16
معصومى فر على ریاضی فيزيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 32
يوسفى اميرحسين ریاضی حسابداري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 15
شعبانى محمدحسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 7
صفرى محمدامين تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 20
عظيميان حسين ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 36
ملكى فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 26
عسگرى غنچه محمدرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال کانونی 36
رحمانى مرتضى انسانی حقوق|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 14
حسينى ثمين سادات تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-بومي استان قزوين / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 50
جمشيدبيگى محمدامين تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 55
شريفى فاطمه تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 12
رستمى اميرمهدى انسانی حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 23
نوروزى طيولا زهرا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال کانونی 58
نوروزى اميرحسين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-بومي استان قزوين / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 35
كاظم لو شادى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 12
جليلوند خسروى محدثه ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 40
سيميارى عليرضا ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 29
محمدى مريم انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-بومي استان قزوين / فرهنگيان پرديس بنت الهدي صدر-قزوين 1سال کانونی 21
مسگرى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-بومي استان قزوين / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي قزوين 5سال کانونی 91
حسنى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 5سال کانونی 82
عبداللهى آتانى انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-بومي استان قزوين / فرهنگيان پرديس بنت الهدي صدر-قزوين 1سال کانونی 20
غياثونداله بخشى انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-بومي استان قزوين / فرهنگيان پرديس شهيد رجايي - قزوين 2سال کانونی 28
مهرعليان ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 8
ايراندوست انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
كاظمى ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 10
ملك محمدى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 3سال کانونی 39
باقرى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 32
غلامى طاقانكى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-بومي استان قزوين / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 22
كاكاوند تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 31
رجبعلى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-بومي استان قزوين / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي قزوين 4سال کانونی 67
كوچكى ويه ئى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 6سال کانونی 69
نظريها ریاضی روانشناسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 40
حسينى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 6
پاك ضمير انسانی علوم سياسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 30
وهاب هاشمى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 1سال کانونی 13
مهدى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 17
رضائى ریاضی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-بومي استان قزوين / فرهنگيان پرديس بنت الهدي صدر-قزوين 2سال کانونی 37
عبداللهى آتانى ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 14
اصفهانى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-بومي استان قزوين / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 41
جروقى تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 11
يوسفى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 93
رستمى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-بومي استان قزوين / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 19
عمانى بادكانلو ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 17
محمدى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 5سال کانونی 90
شيرزاد تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 35
مصباحى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 1سال کانونی 21
مظاهرى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 29
چگينى تجربی بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 39
زواره اى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-بومي استان قزوين / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 16
ميرزاعلى محمدى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 29
اسدى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 18
عرفانى اكبرى ریاضی فيزيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 41
حيدرى انسانی علوم سياسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 24
بابائى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 4سال کانونی 55
صفرى ریاضی جهانگردي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 10
اسماعيلى ریاضی مهندسي پليمر|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 1سال کانونی 14
عابدى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال کانونی 37
عطارزاده ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 15
سعادتى فر ریاضی امار|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 18
چگينى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 41
ورسه اى تجربی بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 14
كلهر انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 22
باقرى لياولى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 1سال کانونی 15
حاج سيدجوادى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 19
حياتى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 13
اميرپناه انسانی علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
جعفرى مقدم فرد ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 26
مداح گزنى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 29
شعبانى ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 9
يزدانفر ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 65
ملكى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 55
آزادى خواه انسانی باستان شناسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
بزرگى ریاضی مهندسي معماري|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 32
صبورى ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 5سال کانونی 61
كاتبى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 11
ارمغان ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 27
اكبرى انسانی روانشناسي|مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال کانونی 8
رقيبى الاتيمورى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 25
رفيعى تكرمى تجربی زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
اوليائى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 11
شهبازى محمودآبادى انسانی جغرافيا|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 22
وهابى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 52
كشاورزقاسمى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 7
دست آورنجى ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 12
دانش مايه تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 6سال کانونی 81
نگهدارزاده تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 16
صبورى ریاضی مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 9
رشيدى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 6سال کانونی 65
صفرى تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 30
مرادى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 11
حاجى كريمى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 9
قارامحمد تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 21
گروسى ریاضی مهندسي معماري|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 12
ملاكاظمى ها ریاضی مهندسي برق|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 15
بهرامى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 15
كريمى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 4سال کانونی 75
منظمى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 28
زارعى ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه زنجان / نوبت دوم دانشگاه زنجان 1سال کانونی 8
ابراهيمى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 27
پورسجادى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 23
مردانى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 46
عبدى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 36
فلاح امينى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 25
طيبا ریاضی مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 13
بابائى انسانی جغرافيا|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 32
توسلى انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-بومي استان قزوين / فرهنگيان پرديس شهيد رجايي - قزوين 2سال کانونی 30
حسينى انسانی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين 1سال کانونی 23
رجبى تجربی دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 34
قديمى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 38
موسيوند تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 1سال کانونی 9
مافى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تحصيلات تکميلي درعلوم پايه -زنجان / روزانه مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان 3سال کانونی 34
واپسين انسانی تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 12
كمپانى سعيد تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 46
پورسعيد تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 18
يوسفى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 61
تعهدى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 7
آخوندى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 4سال کانونی 59
مراقى انسانی حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 19
فاضلى تجربی اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 22
حسينى انسانی تاريخ|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 18
آقاجانى بيگى انسانی تاريخ|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 28
كاكاوند ریاضی مهندسي شهرسازي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 11
صالحى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 6
زارعى ریاضی فيزيک|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 21
خدادادى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 13
زرآبادى پور تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 5سال کانونی 56
كبيرى ریاضی مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 7سال کانونی 64
اكبرحلوائى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 23
قشلاقيان ریاضی فيزيک|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 44
نورى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 15
ربانى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 12
بيگدلو تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 43
صابرى ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 23
قربان زاده سوار ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 15
زربخش حميدى ریاضی مديريت دولتي|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 17
عباسى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 23
كاكاوند تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 38
رضائى انسانی فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 11
ززين آبادى ریاضی مهندسي شهرسازي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 9
نجفى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 16
علمى فرد انسانی تاريخ|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 14
كبيرى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 14
ملامطلبى ریاضی امار|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 17
نعيمى جوينى ریاضی مهندسي پزشکي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 15
روفيان ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 4سال کانونی 32
محمودى مجد تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 39
صادقى انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 6
قليچ خانى ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 18
فرد انسانی مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين 2سال کانونی 23
قافله باشى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 1سال کانونی 15
ذوالقدر انسانی تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 10
چل بيگى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 12
لالوها تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 4سال کانونی 52
بيكدلو انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 10
اخويزادگان ریاضی مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 8
كرمى ریاضی فيزيک|دانشگاه زنجان / نوبت دوم دانشگاه زنجان 2سال کانونی 26
رادمهريان ریاضی مهندسي برق|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 45
حبيبى تجربی مهندسي فضاي سبز|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 13
عبدلى آجوربندى ریاضی فيزيک مهندسي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 20
نصيرى تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-بومي استان قزوين / فرهنگيان پرديس شهيد رجايي - قزوين 1سال کانونی 21
امامقلى انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 7
عباسى نيكو ریاضی فيزيک مهندسي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 12
نبيل ریاضی رياضيات وکاربردها|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 32
حدادى انسانی فلسفه|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 6
صدر تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 10
صفائى پاكدهى ریاضی مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 18
فلاح شورستانى ریاضی مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 8
زمانى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 44
طالبى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 23
بزازان ریاضی مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 32
گچ پزان ریاضی مهندسي شهرسازي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 5
برزگرفاليزانى انسانی حقوق|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سهروردي - قزوين 1سال کانونی 10
مامرشفاى ریاضی فيزيک|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 12
رجبى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 16
جليله وند ریاضی مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 6
پويان ریاضی مهندسي موادومتالورژي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 12
رسول زاده تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 24
فطرى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 32
ناصحى ریاضی مهندسي شهرسازي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 9
پيرى تجربی مهندسي فضاي سبز|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 16
لشگرى ریاضی فيزيک|دانشگاه زنجان / نوبت دوم دانشگاه زنجان 1سال کانونی 7
ميراب ریاضی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين 1سال کانونی 13
محمدى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 51
زركشان تجربی زمين شناسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 9
خاكپور تجربی مهندسي فضاي سبز|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 21
احمدى ریاضی فيزيک|دانشگاه سمنان / نوبت دوم دانشگاه سمنان 4سال کانونی 60
محمدى تجربی شيمي محض|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 44
باقرزاده تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي البرز - قزوين 2سال کانونی 37
رضا زاده تجربی حسابداري|مجتمع اموزش عالي سراوان / نوبت دوم مجتمع آموزش عالي سراوان 3سال کانونی 25
طيبا تجربی زيست شناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 12
احمدى تجربی زمين شناسي|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 13
كارآگاه تجربی مديريت بيمه|موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي غزالي - قزوين 2سال کانونی 33
دهباشى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي البرز - قزوين 2سال کانونی 31
قاسم زاده تجربی مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علامه قزويني - قزوين 1سال کانونی 6
خانى تجربی علوم ورزشي|مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / / روزانه مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران) 1سال کانونی 18
سليمانى تجربی شيمي محض|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 30
قجر تجربی مديريت بيمه|موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي غزالي - قزوين 1سال کانونی 17
كريمى تجربی مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين 2سال کانونی 27
زارعى تجربی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سهروردي - قزوين 2سال کانونی 44
كاظمى تجربی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي کوثر-قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي كوثر قزوين 1سال کانونی 14