قزوين

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر قزوين

كوه بندى على

كوه بندى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مولائى محمدمهدى

مولائى محمدمهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدى پرهام

محمدى پرهام

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
على كرمى سوگل

على كرمى سوگل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عباس بيگى محمدعلى

عباس بيگى محمدعلى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حق شناس حسين

حق شناس حسين

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
صالحى ستاره

صالحى ستاره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حسنى سپهر

حسنى سپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

6سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
حسن آبادى محمدرضا

حسن آبادى محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
پوراميدى ماهان

پوراميدى ماهان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حبيبى كوثر

حبيبى كوثر

حقوق|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
كامياب فر جلال

كامياب فر جلال

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سليميان سارا

سليميان سارا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسن نژاد سالك اميرحسين

حسن نژاد سالك اميرحسين

حقوق|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
طاهرخانى اميررضا

طاهرخانى اميررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بركابى عرفان

بركابى عرفان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
پوراميدى مهشاد

پوراميدى مهشاد

روانشناسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رجبى فاطمه

رجبى فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فلاح فيشانى آرين

فلاح فيشانى آرين

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
طارميها اميرمهدى

طارميها اميرمهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صفيعى سيما

صفيعى سيما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فروغى اميرحسين

فروغى اميرحسين

حقوق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سليمانى عليرضا

سليمانى عليرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
صادقى پرنيان

صادقى پرنيان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شريفى محمدرضا

شريفى محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدبيگى سلخورى رقيه

محمدبيگى سلخورى رقيه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
صحاف رضوى سيده فاطمه

صحاف رضوى سيده فاطمه

حقوق|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
على اكبرى شاهين

على اكبرى شاهين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عرب ايمانى رضا

عرب ايمانى رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-بومي استان قزوين / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدقليها اميرمحمد

محمدقليها اميرمحمد

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
چگينى عليرضا

چگينى عليرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كاظمى بنيامين

كاظمى بنيامين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
توكل زاده پگاه

توكل زاده پگاه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سيدموسوى سيده مرضيه

سيدموسوى سيده مرضيه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
صادقى اميرحسين

صادقى اميرحسين

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حاجى حسين آبادى مجتبى

حاجى حسين آبادى مجتبى

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بهرادفر مليكا

بهرادفر مليكا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ذوالقدرى ها هاله

ذوالقدرى ها هاله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فرمانى انوشه مرتضى

فرمانى انوشه مرتضى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
كوچك نژاد سارا

كوچك نژاد سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
تفك سعيده

تفك سعيده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
موسوى زهراسادات

موسوى زهراسادات

علوم سياسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حيدرى نگين

حيدرى نگين

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
پوريحيى ويشكانى كيارش

پوريحيى ويشكانى كيارش

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بژكول حميدرضا

بژكول حميدرضا

فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
عمرانى فر اميرحسين

عمرانى فر اميرحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

9سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
رضائى پگاه

رضائى پگاه

حقوق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ساعتچى اميرحسين

ساعتچى اميرحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مجابى سيدبهنام

مجابى سيدبهنام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حمزه فاطمه

حمزه فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عربلو شقايق

عربلو شقايق

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
صالحى برزگر فاطمه

صالحى برزگر فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
تقى دخت سالم اميرحسين

تقى دخت سالم اميرحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رضائى نيك متين

رضائى نيك متين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمودى اميرحسين

محمودى اميرحسين

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-پذيرش ازميان داوطلبان وجذب بصورت بورسيه واستخدام نيروي انتظامي / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رحمانى ارس

رحمانى ارس

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قادرى نمينى عليرضا

قادرى نمينى عليرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ميرزائى ئيلانى على

ميرزائى ئيلانى على

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رسولى راد محدثه

رسولى راد محدثه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كاظمى ندا

كاظمى ندا

حقوق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
چگينى مينا

چگينى مينا

حقوق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
منافى نيازى فربد

منافى نيازى فربد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مشهدى مهدى

مشهدى مهدى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شريفى مهديه

شريفى مهديه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مجيدى روچى مهديه

مجيدى روچى مهديه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رئيسى محمدامين

رئيسى محمدامين

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خليلى زينب

خليلى زينب

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
كشاورزرضائى عليرضا

كشاورزرضائى عليرضا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
اخوى زادگان حسنا

اخوى زادگان حسنا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
آهنى هستى

آهنى هستى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ملكوتى پارسا

ملكوتى پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كربلائى صادقى مرتضى

كربلائى صادقى مرتضى

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
كرمى فاطمه

كرمى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شعبان جولا سحر

شعبان جولا سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

6سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
كورش زاده ضحى

كورش زاده ضحى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سامنى اميرمهدى

سامنى اميرمهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قاسمى اميرعباس

قاسمى اميرعباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
هاشمى حميدرضا

هاشمى حميدرضا

حسابداري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
غياثوند مهديه

غياثوند مهديه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فاضلى محسن

فاضلى محسن

اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

6سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
احمدى سمانه

احمدى سمانه

مهندسي صنايع|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
تاجور نيكتا

تاجور نيكتا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مرتضوى اسطلخ جانى پوريا

مرتضوى اسطلخ جانى پوريا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
معصومى فر على

معصومى فر على

فيزيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
يوسفى اميرحسين

يوسفى اميرحسين

حسابداري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شعبانى محمدحسين

شعبانى محمدحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صفرى محمدامين

صفرى محمدامين

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عظيميان حسين

عظيميان حسين

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ملكى فاطمه

ملكى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عسگرى غنچه محمدرضا

عسگرى غنچه محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رحمانى مرتضى

رحمانى مرتضى

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حسينى ثمين سادات

حسينى ثمين سادات

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-بومي استان قزوين / مناطق محروم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جمشيدبيگى محمدامين

جمشيدبيگى محمدامين

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شريفى فاطمه

شريفى فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رستمى اميرمهدى

رستمى اميرمهدى

حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نوروزى طيولا زهرا

نوروزى طيولا زهرا

مهندسي مکانيک|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
نوروزى اميرحسين

نوروزى اميرحسين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-بومي استان قزوين / مناطق محروم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كاظم لو شادى

كاظم لو شادى

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
جليلوند خسروى محدثه

جليلوند خسروى محدثه

علوم کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سيميارى عليرضا

سيميارى عليرضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محمدى مريم

محمدى مريم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-بومي استان قزوين / فرهنگيان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مسگرى

مسگرى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-بومي استان قزوين / مناطق محروم

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
عبداللهى آتانى

عبداللهى آتانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-بومي استان قزوين / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
غياثونداله بخشى

غياثونداله بخشى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-بومي استان قزوين / فرهنگيان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
مهرعليان

مهرعليان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ايراندوست

ايراندوست

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كاظمى

كاظمى

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ملك محمدى

ملك محمدى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
غلامى طاقانكى

غلامى طاقانكى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-بومي استان قزوين / مناطق محروم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كاكاوند

كاكاوند

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رجبعلى

رجبعلى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-بومي استان قزوين / مناطق محروم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
كوچكى ويه ئى

كوچكى ويه ئى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

6سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
نظريها

نظريها

روانشناسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
پاك ضمير

پاك ضمير

علوم سياسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
وهاب هاشمى

وهاب هاشمى

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهدى

مهدى

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عبداللهى آتانى

عبداللهى آتانى

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-بومي استان قزوين / فرهنگيان

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اصفهانى

اصفهانى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-بومي استان قزوين / مناطق محروم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جروقى

جروقى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

4سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-بومي استان قزوين / مناطق محروم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عمانى بادكانلو

عمانى بادكانلو

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
شيرزاد

شيرزاد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مصباحى

مصباحى

مهندسي صنايع|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مظاهرى

مظاهرى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
چگينى

چگينى

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زواره اى

زواره اى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-بومي استان قزوين / مناطق محروم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميرزاعلى محمدى

ميرزاعلى محمدى

مهندسي برق|دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عرفانى اكبرى

عرفانى اكبرى

فيزيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

علوم سياسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بابائى

بابائى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

جهانگردي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي پليمر|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عابدى

عابدى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عطارزاده

عطارزاده

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سعادتى فر

سعادتى فر

امار|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
چگينى

چگينى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ورسه اى

ورسه اى

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كلهر

كلهر

زبان وادبيات عربي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
باقرى لياولى

باقرى لياولى

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حاج سيدجوادى

حاج سيدجوادى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حياتى

حياتى

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اميرپناه

اميرپناه

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جعفرى مقدم فرد

جعفرى مقدم فرد

علوم کامپيوتر|دانشگاه اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مداح گزنى

مداح گزنى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
يزدانفر

يزدانفر

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تبريز / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
آزادى خواه

آزادى خواه

باستان شناسي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
بزرگى

بزرگى

مهندسي معماري|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
صبورى

صبورى

مهندسي نفت|دانشگاه تهران / روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
كاتبى

كاتبى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ارمغان

ارمغان

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

روانشناسي|مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
رقيبى الاتيمورى

رقيبى الاتيمورى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رفيعى تكرمى

رفيعى تكرمى

زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اوليائى

اوليائى

مهندسي معماري|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شهبازى محمودآبادى

شهبازى محمودآبادى

جغرافيا|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
وهابى

وهابى

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
كشاورزقاسمى

كشاورزقاسمى

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
دست آورنجى

دست آورنجى

فيزيک مهندسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
دانش مايه

دانش مايه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال اول / روزانه

6سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
نگهدارزاده

نگهدارزاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صبورى

صبورى

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رشيدى

رشيدى

مهندسي شيمي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

6سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي برق|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حاجى كريمى

حاجى كريمى

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
قارامحمد

قارامحمد

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
گروسى

گروسى

مهندسي معماري|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ملاكاظمى ها

ملاكاظمى ها

مهندسي برق|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
منظمى

منظمى

مهندسي معماري|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه زنجان / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
پورسجادى

پورسجادى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مردانى

مردانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فلاح امينى

فلاح امينى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
طيبا

طيبا

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بابائى

بابائى

جغرافيا|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
توسلى

توسلى

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-بومي استان قزوين / فرهنگيان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رجبى

رجبى

دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قديمى

قديمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
موسيوند

موسيوند

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مافى

مافى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تحصيلات تکميلي درعلوم پايه -زنجان / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
واپسين

واپسين

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
كمپانى سعيد

كمپانى سعيد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پورسعيد

پورسعيد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
تعهدى

تعهدى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
آخوندى

آخوندى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مراقى

مراقى

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فاضلى

فاضلى

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

تاريخ|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
آقاجانى بيگى

آقاجانى بيگى

تاريخ|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
كاكاوند

كاكاوند

مهندسي شهرسازي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
زارعى

زارعى

فيزيک|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خدادادى

خدادادى

مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زرآبادى پور

زرآبادى پور

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
كبيرى

كبيرى

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

7سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
اكبرحلوائى

اكبرحلوائى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قشلاقيان

قشلاقيان

فيزيک|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ربانى

ربانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بيگدلو

بيگدلو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صابرى

صابرى

مهندسي نفت|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قربان زاده سوار

قربان زاده سوار

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زربخش حميدى

زربخش حميدى

مديريت دولتي|دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي مکانيک|دانشگاه تفرش / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كاكاوند

كاكاوند

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ززين آبادى

ززين آبادى

مهندسي شهرسازي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
علمى فرد

علمى فرد

تاريخ|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
كبيرى

كبيرى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ملامطلبى

ملامطلبى

امار|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نعيمى جوينى

نعيمى جوينى

مهندسي پزشکي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
روفيان

روفيان

مهندسي معماري|دانشگاه ايلام / روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمودى مجد

محمودى مجد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

علوم قران وحديث|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
قليچ خانى

قليچ خانى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فرد

فرد

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
قافله باشى

قافله باشى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ذوالقدر

ذوالقدر

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
چل بيگى

چل بيگى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
لالوها

لالوها

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بيكدلو

بيكدلو

زبان وادبيات عربي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
اخويزادگان

اخويزادگان

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

فيزيک|دانشگاه زنجان / نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رادمهريان

رادمهريان

مهندسي برق|دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
حبيبى

حبيبى

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عبدلى آجوربندى

عبدلى آجوربندى

فيزيک مهندسي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-بومي استان قزوين / فرهنگيان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
امامقلى

امامقلى

علوم قران وحديث|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
عباسى نيكو

عباسى نيكو

فيزيک مهندسي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نبيل

نبيل

رياضيات وکاربردها|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حدادى

حدادى

فلسفه|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
صدر

صدر

شيمي کاربردي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صفائى پاكدهى

صفائى پاكدهى

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فلاح شورستانى

فلاح شورستانى

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بزازان

بزازان

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
گچ پزان

گچ پزان

مهندسي شهرسازي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
برزگرفاليزانى

برزگرفاليزانى

حقوق|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مامرشفاى

مامرشفاى

فيزيک|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رجبى

رجبى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جليله وند

جليله وند

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
پويان

پويان

مهندسي موادومتالورژي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رسول زاده

رسول زاده

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فطرى

فطرى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ناصحى

ناصحى

مهندسي شهرسازي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
پيرى

پيرى

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
لشگرى

لشگرى

فيزيک|دانشگاه زنجان / نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ميراب

ميراب

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زركشان

زركشان

زمين شناسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خاكپور

خاكپور

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

فيزيک|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

شيمي محض|دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
باقرزاده

باقرزاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رضا زاده

رضا زاده

حسابداري|مجتمع اموزش عالي سراوان / نوبت دوم

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
طيبا

طيبا

زيست شناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

زمين شناسي|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كارآگاه

كارآگاه

مديريت بيمه|موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين / غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دهباشى

دهباشى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قاسم زاده

قاسم زاده

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
خانى

خانى

علوم ورزشي|مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

شيمي محض|دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قجر

قجر

مديريت بيمه|موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين / غير انتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي کوثر-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی